ข้อมูลพื้นฐาน ทางพระพุทธศาสนา ของจังหวัดอุทัยธานี
๑.๐๐ วัด มีจำนวน? ? 316 แห่ง
? ๑. มหานิกาย? ? 304 แห่ง
๒. ธรรมยุต? ๑๒ ? 12 แห่ง
๓. พระอารามหลวง? ? 1 แห่ง
? ๑. มหานิกาย? ? 1 แห่ง
? ๒. ธรรมยุต? ? - แห่ง
๔. วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา? ๑๕๔ ? 154 แห่ง
๕. วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา? ๑๕๐ ? 150 แห่ง
๖. วัดร้าง? ๒๘ ? 28 แห่ง
๗. วัดแหล่งท่องเที่ยว? ? 8 แห่ง
๘. วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น? ? 7 แห่ง
๙. วัดพัฒนาตัวอย่าง? ? ? 7 แห่ง
๑๐.อุทยานการศึกษาในวัด ? 7 แห่ง
๑๑.สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด? ๑๕ ? 15 แห่ง
๑. มหานิกาย ๑๕ ? 15 แห่ง
๒. ธรรมยุต? - ? - แห่ง
๑๒.โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ? 2 แห่ง
๑๓.สำนักเรียนธรรม-บาลี? ๖๕ ? 65 แห่ง
? ๑. มหานิกาย? ? 65 แห่ง
? ๒. ธรรมยุต? ? - แห่ง
? ? ? ? ?
๒. จำนวนพระภิกษุสามเณร มีจำนวน? ? ? 2233 รูป
๑. มหานิกาย ? รูป 2083 รูป
? ๑. พระภิกษุ? ๑. พระภิกษุ? 1952 รูป
? ๒. สามเณร? ๒. สามเณร? 131 รูป
๒. ธรรมยุต? ? รูป 150 รูป
? ๑. พระภิกษุ? ๑. พระภิกษุ? 150 รูป
? ๒. สามเณร? ๒. สามเณร - รูป
? ? ? ? ?
๓. พระสังฆาธิการ ในจังหวัดอุทัยธานี? ๒๗๙ รูป 279 รูป
๑. เจ้าคณะภาค? - รูป - รูป
๒. เจ้าคณะจังหวัด? รูป 1 รูป
๓. เจ้าคณะอำเภอ? รูป 9 รูป
๔. เจ้าคณะตำบล? ๕๕ รูป 55 รูป
๕. เจ้าอาวาส? ๒๖๕ รูป 265 รูป
๖. พระนักเทศน์? รูป 5 รูป
? ๑. มหานิกาย ? - รูป
? ๒. ธรรมยุต ? 5 รูป
๗. พระจริยานิเทศ ? ? - รูป
? ? 2 รูป
? ๑. มหานิกาย ? 2 รูป
? ๒. ธรรมยุต ? - รูป
๘. พระบัณฑิตเผยแผ่ ? 3 รูป
? ๑. มหานิกาย ๑. มหานิกาย 3 รูป
? ๒. ธรรมยุต ๒. ธรรมยุต - รูป
๙. พระปริยัตินิเทศ ? 4 รูป
? ? ๑. มหานิกาย 4 รูป
? ? ๒. ธรรมยุต - รูป

?

?

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

?

แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดอุทัยธานี (ภาค ๓)