ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดสระบุรี
1 วัด?? มีจำนวน ? ? ? ? 515 แห่ง
? ๑.????? มหานิกาย ? ? ? 490 แห่ง ? ?
? ๒.????? ธรรมยุต ? ? ? 25 แห่ง ? ?
? ๓.????? พระอารามหลวง ? ? ? 3 แห่ง ? ?
? ๑.????? มหานิกาย ? ? ? 3 แห่ง ? ?
? ๒.????? ธรรมยุต ? ? ? ??????????? - แห่ง ? ?
? วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ? ? ? ? ? 398 แห่ง
? ? ๑.? มหานิกาย ? 390 แห่ง ? ?
? ? ๒.? ธรรมยุต ? 8 แห่ง ? ?
? วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา ? ? ? ? ? 117 แห่ง
? ๑.? มหานิกาย ? ? ? 100 แห่ง ? ?
? ๒.? ธรรมยุต ? ? ? 17 แห่ง ? ?
? วัดร้าง ? ? ? ? ? 79 แห่ง
? ? ? มหานิกาย ? 79 แห่ง ? ?
? ? ? ธรรมยุต ? - แห่ง ? ?
? วัดแหล่งท่องเที่ยว ? ? ? ? ? 10 แห่ง
? วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ? ? ? ? ? 13 แห่ง
? วัดพัฒนาตัวอย่าง ? ? ? ? ? 27 แห่ง
? อุทยานการศึกษาในวัด ? ? ? ? ? 12 แห่ง
? สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ? ? ? ? ? 12 แห่ง
? ? ? มหานิกาย ? ? ? 12 แห่ง
? ? ? ธรรมยุต ? ? ? ??????????? - แห่ง
? โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ? ? ? ? ? ??????????? - แห่ง
? ? ? มหานิกาย ? ? ? ??????????? - แห่ง
? ? ? ธรรมยุต ? ? ? ??????????? - แห่ง
? ๑๓. สำนักเรียนนักธรรม ? บาลี ? ? ? ? ? 27 แห่ง
? ? ? มหานิกาย ? 26 แห่ง ? ?
? ? ? ธรรมยุต ? 1 แห่ง ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
2 จำนวนพระภิกษุสามเณร มีจำนวน ? ? ? ? ? 4217 รูป
? ? ๑.? มหานิกาย ? 3877 รูป ? ?
? ? ? ๑. พระภิกษุ ? 4 รูป ? ?
? ? ? ๒. สามเณร ? 183 รูป ? ?
? ? ๒.? ธรรมยุต ? ? 340 รูป ? ?
? ? ? ๑. พระภิกษุ ? 261 รูป ? ?
? ? ? ๒. สามเณร ? 79 รูป ? ?
3 พระสังฆาธิการ ในจังหวัดสระบุรี ? ? ? ? ? 561 รูป
? ? ๑.? ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด 4 รูป (เฉพาะ มหานิกาย) ?
? ? ๒.? เจ้าคณะจังหวัด ? 2 รูป (ม./ธ.) ? ?
? ? ๓.? รองเจ้าคณะจังหวัด ? 2 รูป (ม./ธ.) ? ?
? ? ? ๑. มหานิกาย 2 รูป ? ?
? ? ? ๒. ธรรมยุต ? - รูป ? ?
? ? ๔.? เจ้าคณะอำเภอ ? 13 รูป ? ?
? ? ? ๑. มหานิกาย 13 รูป ? ?
? ? ? ๒. ธรรมยุต ? 4 รูป ? ?
? ? ๕.? รองเจ้าคณะอำเภอ ? 8 รูป (เฉพาะ มหานิกาย) ?
? ? ? ๑. มหานิกาย 8 รูป (เฉพาะ มหานิกาย) ?
? ? ๖.? เจ้าคณะตำบล ? 91 รูป (เฉพาะ มหานิกาย) ?
? ? ๗.? เจ้าอาวาส ? 390 รูป (เฉพาะ มหานิกาย) ?
? ? ๘.? พระนักเทศน์ ? 28 รูป ? ?
? ? ? ๑. มหานิกาย 28 รูป ? ?
? ? ? ๒. ธรรมยุต ? ? ? - รูป
? ? ๙.? พระจริยานิเทศก์ ? ? ? 2 รูป
? ? ? ๑. มหานิกาย ? ? 2 รูป
? ? ? ๒. ธรรมยุต ? ? ? - รูป
? ? ๑๐. พระบัณฑิตเผยแผ่ ? ? ? 6 รูป
? ? ? ๑. มหานิกาย ? ? 6 รูป
? ? ? ๒. ธรรมยุต ? ? ? - รูป
? ? ๑๑. พระปริยัติเทศก์ ? ? ? 4 รูป
? ? ? ๑. มหานิกาย ? ? 4 รูป
? ? ? ๒. ธรรมยุต ? ? ? - รูป
? ? ๑๒.๐๐ พระธรรมทูต ? ? 75 รูป
? ? ? ๑.? พระธรรมทูตฝ่ายบริหาร ? ? 23 รูป
? ? ? ๒.? พระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ ? ? 52 รูป

?

?

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

?

แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดสระบุรี (ภาค ๒)