ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

?

ที่

รายการ

????????????????????????????? จังหวัด

ลำปาง

หมายเหตุ

วัด

๖๕๒

?

พระอารามหลวง

?

สำนักสงฆ์

๑๑๖

?

ที่พักสงฆ์

๑๒๙

?

สำนักปฏิบัติธรรม

๒๔

?

อุทยานการศึกษาในวัด

?

วัดพัฒนาตัวอย่าง

๒๐

?

วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น

๑๒

?

วัดร้าง

๑๒๖

?

๑๐

พระภิกษุ

๒,๒๕๑

?

๑๑

สามเณร

๑,๔๙๑

?

๑๒

ศิษย์วัด

๓๔๑

?

๑๓

พระราชาคณะ

?

๑๔

พระครูสัญญาบัตร

๒๗๙

?

๑๕

เจ้าอาวาส

๕๙๔

?

๑๖

ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส

๑๒๐

?

๑๗

เจ้าคณะตำบล

๑๑๙

?

๑๘

รองเจ้าคณะตำบล

?

๑๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล

?

๒๐

เจ้าคณะอำเภอ

๑๓

?

๒๑

รองเจ้าคณะอำเภอ

๑๔

?

๒๒

ที่ปรึษาเจ้าคณะอำเภอ

?

๒๓

เจ้าคณะจังหวัด

?

๒๔

รองเจ้าคณะจังหวัด

?

๒๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด

?

๒๖

สำนักศาสนศึกษาแผนกบาลี

๑๐

?

๒๗

สำนักศาสนศึกษาแผนกธรรม

๑๙

?

๒๘

ร.ร.แผนกสามัญศึกษา

?

๒๙

ศ.พอ.

๔๘

?

๓๐

ครูพระสอนฯแผนกบาลี

๒๐

?

๓๑

ครูพระสอนฯแผนกธรรม

๕๖

?

๓๒

ครูพระสอนฯในโรงเรียน

๑๙๑

?

๓๓

ครูพระสอนฯ ศพอ.

๑๔๘

?

๓๔

พระอุปัชฌาย์

๖๕

?

๓๕

พระธรรมทูต

๗๗

?

๓๖

พระนักเผยแผ่

?

๓๗

พระจริยานิเทศก์

?

๓๘

พระปริยัตินิเทศก์

?

๓๙

พระธรรมจาริก

?

๔๐

พระวินยาธิการ

๑๒๔

?

๔๑

หน่วย อปต.

๙๖

?

๔๒

ร.ร.การกุศลของวัด

?

?

?

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

?

แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดลำปาง (ภาค ๖)