ข้อมูลวัด? และพระภิกษุ? สามเณร? จังหวัดตรัง? ข้อมูล? กันยายน? ๒๕๕๙? (มหานิกาย)

?

ที่

อำเภอ

จำนวนวัด

ที่พักสงฆ์

พระสงฆ์

สามเณร

เมืองตรัง

๔๑

๓๕๙

๑๔๙

ห้วยยอด

๓๑

๒๒๑

๒๑

ย่านตาขาว

๒๒

๑๙๒

๒๗

สิเกา

๖๙

กันตัง

๑๓

๑๕

๑๒๔

ปะเหลียน

๑๘

๑๐

๙๑

วังวิเศษ

๑๒

๙๘

นาโยง

๑๒

๑๒๔

๒๓

รัษฏา

๑๕

๙๘

รวม

๑๗๒

๖๒

๑๓๗๖

๒๔๔

?

ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง

?

ลำดับที่

ข้อมูล

มหานิกาย

ธรรมยุต

รวม

หมายเหตุ

จำนวนวัด

-วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา

-วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา

๑๖๙

๑๑๔

๕๕

-

-

-

๑๖๙

๑๑๔

๕๕

?

พระอารามหลวง

-

?

วัดร้าง

-

?

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

-

?

โรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญ

?

-

?

?

จำนวนพระภิกษุ สามเณร (รูป)

-พระภิกษุ

-สามเณร

?

๑,๓๕๖

๒๒๗

?

-

-

?

๑,๓๕๖

๒๒๗

?

ครูแผนกธรรม (รูป)

๒๑

-

๒๑

?

ครูแผนกบาลี (รูป)

-

?

พระจริยานิเทศก์ (รูป)

-

?

๑๐

พระปริยัตินิเทศก์(รูป)

-

?

๑๑

พระธรรมทูตฝ่ายบริหาร(รูป)

๑๑

-

๑๑

?

๑๒

พระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ(รูป)

๓๑

-

๓๑

?

๑๓

พระบัณฑิตเผยแผ่ (รูป)

-

-

-

?

๑๔

พระวิปัสนาจารย์ (รูป)

-

-

-

?

?

?

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

?

ไฟล์แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดตรัง (ภาค ๑๗)