ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                   
1. วัด  มีจำนวน                
1.    มหานิกาย         ๔๙๔ แห่ง    
2.    ธรรมยุต           ๑๙ แห่ง    
3.    พระอารามหลวง         ๑๕ แห่ง    
1.    มหานิกาย         ๑๒ แห่ง    
๒.  ธรรมยุต           แห่ง    
๔.  วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา       ๕๐๐ แห่ง    
๕.  วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา       ๑๒ แห่ง    
๖.  วัดร้าง           ๔๓๓ แห่ง    
๗.  วัดแหล่งท่องเที่ยว           แห่ง    
๘.  วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น       ๒๐ แห่ง    
๙.  วัดพัฒนาตัวอย่าง         ๓๙ แห่ง    
๑๐. อุทยานการศึกษาในวัด       ๑๖ แห่ง    
๑๑. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด       ๒๐ แห่ง    
    ๑.  มหานิกาย   ๑๘ แห่ง    
    ๒.  ธรรมยุต   แห่ง    
๑๒. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ          แห่ง    
๑๓. สำนักเรียนธรรม – บาลี         แห่ง    
    ๑.  มหานิกาย   ๑๗ แห่ง    
    ๒.  ธรรมยุต   แห่ง    
              แห่ง    
๒.  จำนวนพระภิกษุสามเณร มีจำนวน       แห่ง    
  ๑.  มหานิกาย       ๕,๐๖๓ แห่ง    
      ๑.  พระภิกษุ   ๔,๘๑๔ แห่ง    
      ๒.  สามเณร     ๒๔๙ แห่ง    
  ๒.  ธรรมยุต         ๗๔๐ แห่ง    
      ๑.  พระภิกษุ   ๒๐๔ แห่ง    
      ๒.  สามเณร     ๕๓๖ แห่ง    
                   
๓.  พระสังฆาธิการ  ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (มหานิกาย + ธรรมยุต)          
  ๑.  เจ้าคณะจังหวัด        รูป    
  ๒.  เจ้าคณะอำเภอ       ๑๘ รูป    
  ๓.  เจ้าคณะตำบล       ๗๙ รูป    
  ๕.  เจ้าอาวาส                     ๕๑๓ รูป    
  ๖.  พระนักเทศน์           -      รูป    
      ๑.  มหานิกาย       -  รูป    
      ๒.  ธรรมยุต              - รูป    
  ๗.  พระจริยานิเทศ       รูป    
      ๑.  มหานิกาย   รูป    
      ๒.  ธรรมยุต        - รูป    
  ๘.  พระบัณฑิตเผยแผ่       รูป    
      ๑.  มหานิกาย   รูป    
      ๒.  ธรรมยุต     รูป    
  ๙.  พระปริยัตินิเทศก์       รูป    
      ๑.  มหานิกาย   รูป    
      ๒.  ธรรมยุต     รูป    

 

 

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

 

แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภาค ๒)

23 มี.ค. 2561 06:29 - Super User

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ

โดย สมเด็จพระธีรญาณมุนี [ ... ]

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:51 - Super User

 

การจัดอาสน์สงฆ์รับกฐิน

        มีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งสำหรับพระอารามหลวงทุกอาราม [ ... ]

ศาสนพิธีกฐินRead more...
23 มี.ค. 2561 04:50 - Super User

ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีกฐิน

ความหมายของกฐิน [ ... ]

ศาสนพิธีกฐินRead more...
22 มี.ค. 2561 11:31 - Super User

คำอธิบายวิธีสวดมนต์

        รายการมงคลสามัญใช้สวดเจ็ดตำนาน [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

อนุโมทนาวิธี

 

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทนาคาถา [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

สวดถวายพรพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:26 - Super User

พระสูตร ปาฐะ และคาถาต่างๆ

๑. บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

๒. [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
Other Articles