ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดอ่างทอง
1. วัด  มีจำนวน        
๑.      มหานิกาย     211 แห่ง
๒.      ธรรมยุต     8 แห่ง
๓.      พระอารามหลวง     3 แห่ง
๑.มหานิกาย     3 แห่ง
๒.ธรรมยุต     - แห่ง
  ๔.  ที่พักสงฆ์   3 แห่ง
๑.มหานิกาย     3 แห่ง
๒.ธรรมยุต     - แห่ง
๕.  สำนักสงฆ์     7 แห่ง
๑.มหานิกาย     7 แห่ง
๒.ธรรมยุต     - แห่ง
๖.  วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา     196 แห่ง
๗.  วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา     15 แห่ง
๘.  วัดร้าง     176 แห่ง
๙.  วัดแหล่งท่องเที่ยว     11 แห่ง
๑๐.วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น     10 แห่ง
๑๑.วัดพัฒนาตัวอย่าง     8 แห่ง
๑๒. อุทยานการศึกษาในวัด     8 แห่ง
๑๓. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด     9 แห่ง
  ๑.  มหานิกาย   9 แห่ง
  ๒.  ธรรมยุต   - แห่ง
๑๔. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ        3 แห่ง
๑๕. สำนักเรียนธรรม – บาลี        
  ๑.  มหานิกาย   7 แห่ง
  ๒.  ธรรมยุต   - แห่ง
๒.  จำนวนพระภิกษุสามเณร มีจำนวน        
  ๑.  มหานิกาย   1968 รูป
    ๑.  พระภิกษุ 1714 รูป
    ๒.  สามเณร 254 รูป
  ๒.  ธรรมยุต   55 รูป
    ๑.  พระภิกษุ 50 รูป
    ๒.  สามเณร 5 รูป
๓.๐๐ พระสังฆาธิการ  ในจังหวัดอ่างทอง  (มหานิกาย)  
  ๑.  เจ้าคณะจังหวัด    2 รูป
  ๑.  มหานิกาย   1 รูป
  ๒.  ธรรมยุต   1 รูป
  ๒. รองเจ้าคณะจังหวัด   1 รูป
  ๑.  มหานิกาย   1 รูป
  ๒.  ธรรมยุต   - รูป
  ๓.  เจ้าคณะอำเภอ   8 รูป
  ๑.  มหานิกาย   7 รูป
  ๒.  ธรรมยุต   1 รูป
  ๓.  รองเจ้าคณะอำเภอ   3 รูป
  ๑.  มหานิกาย   3 รูป
  ๒.  ธรรมยุต   - รูป
  ๔.  เจ้าคณะตำบล   40 รูป
  ๑.  มหานิกาย   39 รูป
  ๒.  ธรรมยุต   1 รูป
  ๕.  เจ้าอาวาส   212 รูป
  ๑.  มหานิกาย   204 รูป
  ๒.  ธรรมยุต   8 รูป
  ๕.  รองเจ้าอาวาส   204 รูป
  ๑.  มหานิกาย   204 รูป
  ๒.  ธรรมยุต   - รูป
  ๕.  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส   204 รูป
  ๑.  มหานิกาย   204 รูป
  ๒.  ธรรมยุต   - รูป
  ๕.  พระอุปัชฌาย์   61 รูป
  ๑.  มหานิกาย   59 รูป
  ๒.  ธรรมยุต   2 รูป
        รูป
  ๖.  พระนักเทศน์   32 รูป
    ๑.  มหานิกาย 30 รูป
    ๒.  ธรรมยุต 2 รูป
  ๗.  พระจริยานิเทศ   1 รูป
    ๑.  มหานิกาย 1 รูป
    ๒.  ธรรมยุต - รูป
  ๘.  พระบัณฑิตเผยแผ่   2 รูป
    ๑.  มหานิกาย 2 รูป
    ๒.  ธรรมยุต - รูป
  ๙.  พระปริยัตินิเทศก์   5 รูป
    ๑.  มหานิกาย 5 รูป
    ๒.  ธรรมยุต - รูป

 

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

 

แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดอ่างทอง (ภาค ๒)

23 มี.ค. 2561 06:29 - Super User

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ

โดย สมเด็จพระธีรญาณมุนี [ ... ]

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:51 - Super User

 

การจัดอาสน์สงฆ์รับกฐิน

        มีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งสำหรับพระอารามหลวงทุกอาราม [ ... ]

ศาสนพิธีกฐินRead more...
23 มี.ค. 2561 04:50 - Super User

ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีกฐิน

ความหมายของกฐิน [ ... ]

ศาสนพิธีกฐินRead more...
22 มี.ค. 2561 11:31 - Super User

คำอธิบายวิธีสวดมนต์

        รายการมงคลสามัญใช้สวดเจ็ดตำนาน [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

อนุโมทนาวิธี

 

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทนาคาถา [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

สวดถวายพรพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:26 - Super User

พระสูตร ปาฐะ และคาถาต่างๆ

๑. บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

๒. [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
Other Articles