ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดสระบุรี
1 วัด   มีจำนวน         515 แห่ง
  ๑.      มหานิกาย       490 แห่ง    
  ๒.      ธรรมยุต       25 แห่ง    
  ๓.      พระอารามหลวง       3 แห่ง    
  ๑.      มหานิกาย       3 แห่ง    
  ๒.      ธรรมยุต                   - แห่ง    
  วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา           398 แห่ง
    ๑.  มหานิกาย   390 แห่ง    
    ๒.  ธรรมยุต   8 แห่ง    
  วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา           117 แห่ง
  ๑.  มหานิกาย       100 แห่ง    
  ๒.  ธรรมยุต       17 แห่ง    
  วัดร้าง           79 แห่ง
      มหานิกาย   79 แห่ง    
      ธรรมยุต   - แห่ง    
  วัดแหล่งท่องเที่ยว           10 แห่ง
  วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น           13 แห่ง
  วัดพัฒนาตัวอย่าง           27 แห่ง
  อุทยานการศึกษาในวัด           12 แห่ง
  สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด           12 แห่ง
      มหานิกาย       12 แห่ง
      ธรรมยุต                   - แห่ง
  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ                       - แห่ง
      มหานิกาย                   - แห่ง
      ธรรมยุต                   - แห่ง
  ๑๓. สำนักเรียนนักธรรม – บาลี           27 แห่ง
      มหานิกาย   26 แห่ง    
      ธรรมยุต   1 แห่ง    
                 
2 จำนวนพระภิกษุสามเณร มีจำนวน           4217 รูป
    ๑.  มหานิกาย   3877 รูป    
      ๑. พระภิกษุ   4 รูป    
      ๒. สามเณร   183 รูป    
    ๒.  ธรรมยุต     340 รูป    
      ๑. พระภิกษุ   261 รูป    
      ๒. สามเณร   79 รูป    
3 พระสังฆาธิการ ในจังหวัดสระบุรี           561 รูป
    ๑.  ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด 4 รูป (เฉพาะ มหานิกาย)  
    ๒.  เจ้าคณะจังหวัด   2 รูป (ม./ธ.)    
    ๓.  รองเจ้าคณะจังหวัด   2 รูป (ม./ธ.)    
      ๑. มหานิกาย 2 รูป    
      ๒. ธรรมยุต   - รูป    
    ๔.  เจ้าคณะอำเภอ   13 รูป    
      ๑. มหานิกาย 13 รูป    
      ๒. ธรรมยุต   4 รูป    
    ๕.  รองเจ้าคณะอำเภอ   8 รูป (เฉพาะ มหานิกาย)  
      ๑. มหานิกาย 8 รูป (เฉพาะ มหานิกาย)  
    ๖.  เจ้าคณะตำบล   91 รูป (เฉพาะ มหานิกาย)  
    ๗.  เจ้าอาวาส   390 รูป (เฉพาะ มหานิกาย)  
    ๘.  พระนักเทศน์   28 รูป    
      ๑. มหานิกาย 28 รูป    
      ๒. ธรรมยุต       - รูป
    ๙.  พระจริยานิเทศก์       2 รูป
      ๑. มหานิกาย     2 รูป
      ๒. ธรรมยุต       - รูป
    ๑๐. พระบัณฑิตเผยแผ่       6 รูป
      ๑. มหานิกาย     6 รูป
      ๒. ธรรมยุต       - รูป
    ๑๑. พระปริยัติเทศก์       4 รูป
      ๑. มหานิกาย     4 รูป
      ๒. ธรรมยุต       - รูป
    ๑๒.๐๐ พระธรรมทูต     75 รูป
      ๑.  พระธรรมทูตฝ่ายบริหาร     23 รูป
      ๒.  พระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ     52 รูป

 

 

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

 

แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดสระบุรี (ภาค ๒)

23 มี.ค. 2561 06:29 - Super User

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ

โดย สมเด็จพระธีรญาณมุนี [ ... ]

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:51 - Super User

 

การจัดอาสน์สงฆ์รับกฐิน

        มีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งสำหรับพระอารามหลวงทุกอาราม [ ... ]

ศาสนพิธีกฐินRead more...
23 มี.ค. 2561 04:50 - Super User

ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีกฐิน

ความหมายของกฐิน [ ... ]

ศาสนพิธีกฐินRead more...
22 มี.ค. 2561 11:31 - Super User

คำอธิบายวิธีสวดมนต์

        รายการมงคลสามัญใช้สวดเจ็ดตำนาน [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

อนุโมทนาวิธี

 

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทนาคาถา [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

สวดถวายพรพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:26 - Super User

พระสูตร ปาฐะ และคาถาต่างๆ

๑. บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

๒. [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
Other Articles