? เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติที่ 1? : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ? ? ? ? ?
? ยุทธศาสตร์ 1? : สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา ? ? ? ? ?
? กลยุทธ์ 1? : ปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนา ? ? ? ? ? ?
? ตัวชี้วัด??? : อันดับความสันติสุขของประเทศเพิ่มขึ้น ? ? ? ? ?
? แผนงานเชิงยุทธศาสตร์? : แผนงานเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา ? ? ? ?
? โครงการ 3 : วิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ ? ? ? ? ? ? ?
? ผู้รับผิดชอบหลัก? : คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ของมหาเถรสมาคม? ? ? ? ?
? วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสำนักปฏิบัติธรรมให้ได้เกณท์มาตรฐานตามที่กำหนด ?
? ? 2. เพื่อกำหนดเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ? ? ?
? ? 3. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้มวลรวมความสุขเพิ่มขึ้น ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ลำดับ กิจกรรม / การดำเนินงาน?? ผลผลิต (output) ปีงบประมาณ 2561 ?งบประมาณ? ผู้รับผิดชอบร่วม หมายเหตุ
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 ปรับปรุงและพัฒนาสำนักปฏิบัติธรรมให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด จำนวนสำนักปฏิบัติธรรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ? ? ? ? ?????? 2,000,000 คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่ ?
2 กำหนดเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน คู่มือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ? ? ? ? ????????? 500,000 คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่ ?
3 สร้างและส่งเสริมพระวิปัสสนาจารย์ จำนวนพระวิปัสสนาจารย์ที่เพิ่มขึ้น ? ? ? ? ???? 10,000,000 คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่ ?
4 ส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่พระสงฆ์ ร้อยละพระสงฆ์ที่ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ? ? ? ? ???? 15,400,000 คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่ ?
5 ส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่คฤหัสถ์ จำนวนผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพิ่มขึ้น ? ? ? ? ? คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่ ?เงินสนับสนุนการดำเนินงานจาก??? คณะสงฆ์ = 77*1,000,000???????????????????? = 77,000,000 บาท?
6 ?ประเมิน คัดเลือกและมอบรางวัลสำนักปฏิบัติธรรมต้นแบบ จำนวนสำนักปฏิบัติธรรมต้นแบบ ? ? ? ? ???? 15,400,000 คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่ ?
7 ติดตาม ประเมินผล การดำเนินกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรม ? ? ? ? ?????? 3,850,000 คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ / กองเผยแผ่ ?
รวมงบประมาณปี 2561 (บาท) ??? 47,150,000 ? ???????? 77,000,000