? ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่1? : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ? ? ? ? ? ?
? ยุทธศาสตร์ 2? : ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน ? ? ? ? ? ?
? กลยุทธ์ 3?? : ร่วมมือภาคีเครือข่ายให้เกิดสัมฤทธิ์ผล ? ? ? ? ? ?
? ตัวชี้วัด??? : จำนวนเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น (เครือข่าย=องค์กรทางศาสนา สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน) ? ?
? แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย (บวร) ? ? ? ? ?
? โครงการ 5 : ส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย? ? ? ? ? ? ? ?
? ผู้รับผิดชอบหลัก?? : คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ? ? ? ?
? วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา ? ? ?
? ? 2. เพื่อบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภายในภายนอก ? ?
? ? 3. เพื่อพัฒนาความร่วมมือให้มั่นคง ต่อเนื่อง ยั่งยืน ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ลำดับ รายละเอียดการดำเนินงาน ผลผลิต (output) งบประมาณ ปี 2561 ?งบประมาณ? ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1 จัดทำระบบภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา ระบบภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา ? ? ? ? ??????? 500,000 คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
/ กองเผยแผ่?
?
2 จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่ายระหว่างองค์กรคณะสงฆ์และหน่วยงานภายนอก จำนวนกิจกรรมความร่วมมือ ? ? ? ? ??? 7,700,000 คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
/ กองเผยแผ่?
?
3 กิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
องค์กรคณะสงฆ์
จำนวนองค์ความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ? ? ? ? ??? 7,700,000 คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
/ กองเผยแผ่?
?
4 กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย
ทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
จำนวนครั้งของการจัดงานวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก ? ? ? ? ??? 7,700,000 คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
/ กองเผยแผ่?
?
5 ติดตาม ประเมินผล การดำเนินกิจกรรม รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ? ? ? ? ??? 3,850,000 คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
/ กองเผยแผ่?
?
? รวมงบประมาณปี 2561 (บาท) ? 27,450,000 ? ?