ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดอ่างทอง
1. วัด? มีจำนวน ? ? ? ?
๑.????? มหานิกาย ? ? 211 แห่ง
๒.????? ธรรมยุต ? ? 8 แห่ง
๓.????? พระอารามหลวง ? ? 3 แห่ง
๑.มหานิกาย ? ? 3 แห่ง
๒.ธรรมยุต ? ? - แห่ง
? ๔.? ที่พักสงฆ์ ? 3 แห่ง
๑.มหานิกาย ? ? 3 แห่ง
๒.ธรรมยุต ? ? - แห่ง
๕.? สำนักสงฆ์ ? ? 7 แห่ง
๑.มหานิกาย ? ? 7 แห่ง
๒.ธรรมยุต ? ? - แห่ง
๖.? วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา ? ? 196 แห่ง
๗.? วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา ? ? 15 แห่ง
๘.? วัดร้าง ? ? 176 แห่ง
๙.? วัดแหล่งท่องเที่ยว ? ? 11 แห่ง
๑๐.วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ? ? 10 แห่ง
๑๑.วัดพัฒนาตัวอย่าง ? ? 8 แห่ง
๑๒. อุทยานการศึกษาในวัด ? ? 8 แห่ง
๑๓. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ? ? 9 แห่ง
? ๑.? มหานิกาย ? 9 แห่ง
? ๒.? ธรรมยุต ? - แห่ง
๑๔. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ???? ? 3 แห่ง
๑๕. สำนักเรียนธรรม ? บาลี ? ? ? ?
? ๑.? มหานิกาย ? 7 แห่ง
? ๒.? ธรรมยุต ? - แห่ง
๒.? จำนวนพระภิกษุสามเณร มีจำนวน ? ? ? ?
? ๑.? มหานิกาย ? 1968 รูป
? ? ๑.? พระภิกษุ 1714 รูป
? ? ๒.? สามเณร 254 รูป
? ๒.? ธรรมยุต ? 55 รูป
? ? ๑.? พระภิกษุ 50 รูป
? ? ๒.? สามเณร 5 รูป
๓.๐๐ พระสังฆาธิการ? ในจังหวัดอ่างทอง? (มหานิกาย) ?
? ๑.? เจ้าคณะจังหวัด? ? 2 รูป
? ๑.? มหานิกาย ? 1 รูป
? ๒.? ธรรมยุต ? 1 รูป
? ๒. รองเจ้าคณะจังหวัด ? 1 รูป
? ๑.? มหานิกาย ? 1 รูป
? ๒.? ธรรมยุต ? - รูป
? ๓.? เจ้าคณะอำเภอ ? 8 รูป
? ๑.? มหานิกาย ? 7 รูป
? ๒.? ธรรมยุต ? 1 รูป
? ๓.? รองเจ้าคณะอำเภอ ? 3 รูป
? ๑.? มหานิกาย ? 3 รูป
? ๒.? ธรรมยุต ? - รูป
? ๔.? เจ้าคณะตำบล ? 40 รูป
? ๑.? มหานิกาย ? 39 รูป
? ๒.? ธรรมยุต ? 1 รูป
? ๕.? เจ้าอาวาส ? 212 รูป
? ๑.? มหานิกาย ? 204 รูป
? ๒.? ธรรมยุต ? 8 รูป
? ๕.? รองเจ้าอาวาส ? 204 รูป
? ๑.? มหานิกาย ? 204 รูป
? ๒.? ธรรมยุต ? - รูป
? ๕.? ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ? 204 รูป
? ๑.? มหานิกาย ? 204 รูป
? ๒.? ธรรมยุต ? - รูป
? ๕.? พระอุปัชฌาย์ ? 61 รูป
? ๑.? มหานิกาย ? 59 รูป
? ๒.? ธรรมยุต ? 2 รูป
? ? ? ? รูป
? ๖.? พระนักเทศน์ ? 32 รูป
? ? ๑.? มหานิกาย 30 รูป
? ? ๒.? ธรรมยุต 2 รูป
? ๗.? พระจริยานิเทศ ? 1 รูป
? ? ๑.? มหานิกาย 1 รูป
? ? ๒.? ธรรมยุต - รูป
? ๘.? พระบัณฑิตเผยแผ่ ? 2 รูป
? ? ๑.? มหานิกาย 2 รูป
? ? ๒.? ธรรมยุต - รูป
? ๙.? พระปริยัตินิเทศก์ ? 5 รูป
? ? ๑.? มหานิกาย 5 รูป
? ? ๒.? ธรรมยุต - รูป

?

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

?

แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดอ่างทอง (ภาค ๒)