แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

?การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา??จะสำเร็จได้ต้องมีแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ ไม่ใช่เขียนไว้เพื่อความสวยหรู แต่ไม่ได้นำไปสู่การปฏิบัติ

การเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ดำเนินสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจ ทำใจ ว่าจะไม่สำเร็จในเร็ววัน???Chang does not happen overnight??ฉะนั้น อันดับแรกที่ต้องเปลี่ยน คือ??เปลี่ยนวิธีคิด?

ใช่ว่าทุกคนจะยอมรับกับการเปลี่ยนแปลง เพราะเกี่ยวพันกับ

"อำนาจ"?? "ผลประโยชน์"? "ทัศนคติ" "ชื่อเสียง" "ความเสียสละ"?และ?"เสี่ยงกับความล้มเหลว"?หากไม่ได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนจากบุคคลในองค์กร

หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยังปฏิบัติแบบเดิมๆ ก็ไม่ต่างอะไรกับ??กบต้ม??ที่นอนรอความตายโดยไม่รู้ตัว

ความเสื่อมของพระพุทธศาสนา ไม่ได้เสื่อมที่หลักธรรม แต่เป็น ?พระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเสื่อมถอย? (ป.อ.ปยุตฺโต) เพราะหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ เป็นธรรมที่?เหนือกาลเวลา?(อกาลิโก)?เชิญชวนให้เข้ามาพิสูจน์สัมผัส?(เอหิปัสสิโก)?น้อมนำไปปฏิบัติในชีวิต?(โอปะนะยิโก)?จึงสามารถรู้ได้ด้วยจิตของตนเอง?(ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ)

แต่พระพุทธศาสนาในส่วนที่เป็นวัฒนธรรม สามารถมีความเสื่อมได้ เพราะเกี่ยวเนื่องผูกพันกับวิถีชีวิตของคนในสังคมที่เผชิญกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย

การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ บุคลากรภายในองค์กรต้องมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน (วิสัยทัศน์) มองเห็นภาพเดียวกันทั้งองค์กร จากนั้นจึงเดินตามแผนที่วางไว้ (ยุทธศาสตร์)

หากเดินอย่างไร้ทิศทาง ไปตามความต้องการของแต่ละบุุคคล ใครถนัดด้านไหนไปด้านนั้น ขาดความเป็นเอกภาพ ไม่มีเสถียรภาพ ไร้ความผูกพันแบบภราดรภาพ เหมือนการทำสงครามที่ไร้การวางแผน ย่อมไม่สามารถพิชิตศัตรูได้

????????? ด้วยเหตุนี้?แผนยุทธศาสตร์?จึงเปรียบเหมือนตำราพิชัยสงคราม ที่ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติที่นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

ในทางคณะสงฆ์ การเปลี่ยนแปลงที่ได้ผลดีที่สุดต้องเริ่มจาก??คณะสงฆ์?? จึงจะมีความน่าเชื่อถือ ได้รับการยอมรับเต็มใจพร้อมนำไปสู่ปฏิบัติ

เมื่อเป็นเช่นนั้น?"ภาวะผู้นำทางจิตวิญญาณ"?ของคณะสงฆ์จะโดดเด่นและชัดเจนในใจของทุกคนตลอดไป

?

อัตตะนา โจทะยัตตานัง

จงเตือนตนด้วยตนเอง

การเปลี่ยนแปลงที่ได้ผลที่สุด คือการเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงตนเอง

?