ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1. วัด? มีจำนวน ? ? ? ? ? ? ? ?
1.??? มหานิกาย ? ? ? ? ๔๙๔ แห่ง ? ?
2.??? ธรรมยุต ? ? ? ? ? ๑๙ แห่ง ? ?
3.??? พระอารามหลวง ? ? ? ? ๑๕ แห่ง ? ?
1.??? มหานิกาย ? ? ? ? ๑๒ แห่ง ? ?
๒.? ธรรมยุต ? ? ? ? ? แห่ง ? ?
๔.? วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา ? ? ? ๕๐๐ แห่ง ? ?
๕.? วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา ? ? ? ๑๒ แห่ง ? ?
๖.? วัดร้าง ? ? ? ? ? ๔๓๓ แห่ง ? ?
๗.? วัดแหล่งท่องเที่ยว ? ? ? ? ? แห่ง ? ?
๘.? วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ? ? ? ๒๐ แห่ง ? ?
๙.? วัดพัฒนาตัวอย่าง ? ? ? ? ๓๙ แห่ง ? ?
๑๐. อุทยานการศึกษาในวัด ? ? ? ๑๖ แห่ง ? ?
๑๑. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ? ? ? ๒๐ แห่ง ? ?
? ? ๑.? มหานิกาย ? ๑๘ แห่ง ? ?
? ? ๒.? ธรรมยุต ? แห่ง ? ?
๑๒. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ???? ? ? แห่ง ? ?
๑๓. สำนักเรียนธรรม ? บาลี ? ? ? ? แห่ง ? ?
? ? ๑.? มหานิกาย ? ๑๗ แห่ง ? ?
? ? ๒.? ธรรมยุต ? แห่ง ? ?
? ? ? ? ? ? ? แห่ง ? ?
๒.? จำนวนพระภิกษุสามเณร มีจำนวน ? ? ? แห่ง ? ?
? ๑.? มหานิกาย ? ? ? ๕,๐๖๓ แห่ง ? ?
? ? ? ๑.? พระภิกษุ ? ๔,๘๑๔ แห่ง ? ?
? ? ? ๒.? สามเณร ? ? ๒๔๙ แห่ง ? ?
? ๒.? ธรรมยุต ? ? ? ? ๗๔๐ แห่ง ? ?
? ? ? ๑.? พระภิกษุ ? ๒๐๔ แห่ง ? ?
? ? ? ๒.? สามเณร ? ? ๕๓๖ แห่ง ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
๓.? พระสังฆาธิการ? ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา? (มหานิกาย + ธรรมยุต) ? ? ? ? ?
? ๑.? เจ้าคณะจังหวัด? ? ? ? รูป ? ?
? ๒.? เจ้าคณะอำเภอ ? ? ? ๑๘ รูป ? ?
? ๓.? เจ้าคณะตำบล ? ? ? ๗๙ รูป ? ?
? ๕.? เจ้าอาวาส ? ? ??????????????? ๕๑๓ รูป ? ?
? ๖.? พระนักเทศน์ ? ? ? ??? -????? รูป ? ?
? ? ? ๑.? มหานิกาย ? ??? -? รูป ? ?
? ? ? ๒.? ธรรมยุต ? ?????? ??? - รูป ? ?
? ๗.? พระจริยานิเทศ ? ? ? รูป ? ?
? ? ? ๑.? มหานิกาย ? รูป ? ?
? ? ? ๒.? ธรรมยุต ? ? ?? - รูป ? ?
? ๘.? พระบัณฑิตเผยแผ่ ? ? ? รูป ? ?
? ? ? ๑.? มหานิกาย ? รูป ? ?
? ? ? ๒.? ธรรมยุต ? ? รูป ? ?
? ๙.? พระปริยัตินิเทศก์ ? ? ? รูป ? ?
? ? ? ๑.? มหานิกาย ? รูป ? ?
? ? ? ๒.? ธรรมยุต ? ? รูป ? ?

?

?

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

?

แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภาค ๒)