ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดกาญจนบุรี
๑.๐๐ วัด มีจำนวน ? ๖๓๗ แห่ง
? ๑.?? มหานิกาย ? ๖๑๓ แห่ง
? ๒.?? ธรรมยุต ? ๒๔ แห่ง
? ๓.?? พระอารามหลวง ? แห่ง
? ? ๑.? มหานิกาย แห่ง
? ? ๒.? ธรรมยุต - แห่ง
? ๔.?? วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา ? ๓๕๔ แห่ง
? ? ๑.? มหานิกาย ๓๔๐ แห่ง
? ? ๒.? ธรรมยุต ๑๔ แห่ง
? ๕.?? วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา ? ๒๖๐ แห่ง
? ? ๑.? มหานิกาย ๒๕๐ แห่ง
? ? ๒.? ธรรมยุต ๑๐ แห่ง
? ๖.?? วัดร้าง ? ๒๐ แห่ง
? ? ๑.? มหานิกาย ๒๐ แห่ง
? ? ๒.? ธรรมยุต - แห่ง
? ๗.?? วัดแหล่งท่องเที่ยว ? - แห่ง
? ๘.?? วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ? ๑๒ แห่ง (ม.)
? ๙.?? วัดพัฒนาตัวอย่าง ? ๓๓ แห่ง (ม.)
? ๑๐. อุทยานการศึกษาในวัด ? ๑๖ แห่ง (ม.)
? ๑๑. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ? ๒๑ แห่ง
? ? ๑.? มหานิกาย ๒๑ แห่ง
? ? ๒.? ธรรมยุต - แห่ง
? ๑๒. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ? แห่ง
? ? ๑.? มหานิกาย แห่ง
? ? ๒.? ธรรมยุต แห่ง
? ๑๓. สำนักเรียนนักธรรม-บาลี ? แห่ง
? ? ๑.? มหานิกาย แห่ง
? ? ๒.? ธรรมยุต - แห่ง
๒.? จำนวนพระภิกษุสามเณร มีจำนวน ? ? รูป
? ๑.? มหานิกาย ? ๓,๙๓๙ รูป
? ? ๑. พระภิกษุ ๓,๓๖๒ รูป
? ? ๒. สามเณร ๕๗๗ รูป
? ๒.? ธรรมยุต ? ๒๑๕ รูป
? ? ๑. พระภิกษุ ๑๕๗ รูป
? ? ๒. สามเณร ๕๘ รูป
? ? ? ? ?
๓. พระสังฆาธิการ ในจังหวัดกาญจนบุรี ? ? ?
? ๑. ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด ? รูป (ม.)
? ๒. เจ้าคณะจังหวัด ? รูป (ม./ธ.)
? ๓. รองเจ้าคณะจังหวัด ? รูป (ม.)
? ๔. เจ้าคณะอำเภอ ? ๑๗ รูป
? ? ๑. มหานิกาย ๑๓ รูป
? ? ๒. ธรรมยุต รูป
? ๕. รองเจ้าคณะอำเภอ ? ๑๑ รูป (ม.)
? ๖. เจ้าคณะตำบล ? ๑๐๖ รูป
? ? ๑. มหานิกาย ๑๐๒ รูป
? ? ๒. ธรรมยุต รูป
? ๗. รองเจ้าคณะตำบล ? ๑๒ รูป (ม.)
? ๘. เจ้าอาวาส ? ๖๑๗ รูป
? ? ๑. มหานิกาย ๕๙๓ รูป
? ? ๒. ธรรมยุต ๒๔ รูป
? ๙. พระนักเทศน์ ? ๓๖ รูป (ม.)
? ๑๐. พระจริยานิเทศ ? รูป (ม.)
? ๑๑. พระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด ? รูป (ม.)
? ๑๒. พระปริยัตินิเทศ ? รูป
? ? ๑.? มหานิกาย รูป
? ? ๒.? ธรรมยุต รูป
? ๑๓. พระธรรมทูต ? ๕๒ รูป (ม.)

?

?

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

?

แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดกาญจนบุรี (ภาค ๑๔)

?