ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่

?

ลำดับที่

ข้อมูล

มหานิกาย

ธรรมยุต

รวม

หมายเหตุ

จำนวนวัด

๘๒

๘๔

?

?

- วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา

๕๖

๕๗

?

?

- วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา

๒๖

๒๗

?

พระอารามหลวง

-

?

วัดร้าง

-

-

?

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

-

?

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

-

?

จำนวนพระภิกษุ สามเณร (รูป)

๑,๑๕๔

-

๑,๑๕๔

?

?

- พระภิกษุ

๑๐๑๓

-

๑๐๑๓

?

?

- สามเณร

๑๔๑

-

๑๔๑

?

ครูแผนกธรรม (รูป)

๔๗

-

๕๗

?

ครูแผนกบาลี (รูป)

-

๑๑

?

พระจริยานิเทศ (รูป)

-

?

๑๐

พระปริยัตินิเทศ (รูป)

-

๑๗

?

๑๑

พระธรรมทูตฝ่ายบริหาร (รูป)

-

๔๗

?

๑๒

พระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ (รูป)

๔๕

-

๔๕

?

๑๓

พระบัณฑิตเผยแผ่ (รูป)

-

?

๑๔

พระวิปัสสนาจารย์ (รูป)

๓๐

-

๓๐

?

๑๕

พระสอนศีลในโรงเรียน

๔๑

-

๔๑

?

?

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

?

แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ?จังหวัดกระบี่ (ภาค ๑๗)

?