จุลราชปริตร เจ็ดตำนาน

๑. ชุมนุมเทวดา (สัคเค)

๒. ปุพพะภาคะนะมะการะ (นะโม)

๓. สะระณะคะมะนะปาฐะ (พุทธัง)

๔. นะมะการะสิทธิคาถา (โย จักขุมา)

๕. สัมพุทเธ

๖. นะโมการะอัฏฐะกัง (นะโม ๘ บท)

๗. บทขัดตำนาน บทขัดมังคะละสูตร

๘. มังคะละสูตร

๙. บทขัดรัตนะสูตร

๑๐. รัตนะสูตร

๑๑. บทขัดกะระณียะเมตตะสูตร

๑๒. กะระณียะเมตตะสูตร

๑๓. บทขัดขันธะปริตร ขันธะปริตตะคาถา

๑๔. บทขัดโมระปริตร โมระปริตร

๑๕. บทธะชัคคะสูตร ธะชัคคะสูตร

๑๖. บทขัดอาฏานาฏิยะปริตร อาฏานาฏิยะปริตร

๑๗. บทขัดอังคุลิมาละปริตร อังคุลิมาละปริตร

๑๘. โพชฌังคะปริตร

๑๙. ยันทุนนิมิตตัง

๒๐. มะหาการุณิโก

๒๑. โส อัตถะสัทโธ

๒๒. สักกัตตะวา

๒๓. นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง

๒๔. ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก

  • ระตะนัตยัปปะภาวะสิทธิคาถา (อะระหัง ของใหม่)
  • สุขาภิยาจะนะคาถา (ยัง ยัง เทวะมนุสสานัง)

๒๕. มงคบจักรวาลใหญ่ (สิริธิติ)

๒๖. เทวะตาอุยโยชะนะคาถา (ทุกขัปปัตตา)

๒๗. ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง

๒๘. นักขัตตะยักขะ ภูตานัง

จบเจ็ดตำนาน