สิบสองตำนาน (มหาปริตร)

๑. สะมันตา ฯลฯ

๒. นะโม ฯ, พุทธัง

๓. สัมพุทเธ หรือ โย จักขุมา

๔. นะโมการะอัฏฐะกัง (นะโม อะระหะโต)

๕. เย สันตา ฯลฯ

๖. ปะฐะมัง มังคะละสุตตัง (เอวัมเม สุตัง)

๗. ปะณิธานะโต ปัฏฐายะ

๘. ทุติยัง ระตะนะสุตตัง (ยานีธะ ภูตานิ)

๙. ตะติยัง กะระณียะเมตตะสุตตัง

๑๐. จะตุตถัง ขันธะปะริตตัง (วิรูปักเข) ฉัททันตะปะริตตัง (วิธิสสะเมนติ)

๑๑. ปัญจะมัง โมระปะริตตัง (อุเทตะยัญจักขุมา)

๑๒. ฉัฏฐะมัง วัฏฏะกะปะริตตัง (อัตถิ โลเก)

๑๓. สัตตะมัง ธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุตตัง

๑๔. อัฏฐะมัง อาฏานาฏิยะปะริตตัง (วิปัสสิสสะ)

????????? ๑๕. นะวะมัง อังคุลิมาละปะริตตัง (ยะโตหัง ฯลฯ ๓ จบ)

????????? ๑๖. ทะสะมัง โพชฌังคะปะริตตัง

????????? ๑๗. เอกาทะสะมัง อะภะยะปะริตตัง (ยันทุน ฯลฯ) , ทุกขัปปัตตา

????????? ๑๘. ทะวาทะสะมัง ชะยะปหะริตตัง (มะหาการุณิโก)

????????? ๑๙. ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา (อะระหัง สัมมาสัมพุทธโธ)

????????? ๒๐. สุขาภิยาจะนะคาถา (ยัง ยัง เทวะมะนุสสานัง)

????????? ๒๑. มงคลจักรวาฬใหญ่ (สิริธิติ)

????????? ๒๒. ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง

????????? ๒๓. นักขัตตะยักขะภูตานัง

?

สิบสองตำนาน จบ