พระสูตร ปาฐะ และคาถาต่างๆ

?

๑. บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

๒. ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

๓. บทขัดอนัตตะลักขณะสูตร

๔. อนัตตะลักขณะสูตร

๕. บทขัดอาทิตตะปริยายะสูตร

๖. อาทิตตะปริยายสูตร

๗. บทขัดธัมมะนิยามสูตร ธัมมะนิยามสูตร

๘. บทขัดสุปุพัณหะสูตร สุปุพพัณหะสูตร

๙. บทขัดสติปัฎฐานปาฐะ สติปัฏฐานปาฐะ

๑๐. ปัพพะโตปะมะคาถา (ยะถาปิ เสลา)

๑๑. อะริยะธะนะคาถา (ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต)

๑๒. ติลักขณาทิคาถา (สัพเพ สังขารา)

๑๓. ปฏิจจะสมุปปาทะปาฐะ (อวิชชาปัจจะยา สังขารา)

๑๔. พุทธอุทานคาถา (ยะทา หะเว ปาตุภวันติ ธัมมา)

๑๕. ภัทเทกะรัตตะคาถา (อะตีตัง นานวาคะเมยยะ)

๑๖. ธัมมะสังคะณีมาติกาปาฐะ (กุสลา ธัมมา)

๑๗. วิปัสสะนาภูมิปาฐะ (ปัญจักขันธา)

๑๘. ปัฏฐานะมาติกาปาฐะ (เหตุปัจจะโย)

๑๙. บังสุกุล (อะนิจจา และ อะจิรัง)