อนุโมทนาวิธี

?

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทนาคาถา และเทวะตาภิสัมมันตะนะคาถา ใช้อนุโมทนาในการฉลองบ้านใหม่ ขึ้นเรือนใหม่

ในการทำบุญบ้านประจำปี หรืองานมงคลสมรส (ที่นับเป็นการขึ้นเรือนใหม่เหมือนกัน) ปริตตกรณปาฐะ

ส่วนต่อกันไปสำหรับทำน้ำมนต์ในเวลาเช้า หรือแม้ไม่ทำก็สวดได้ จะสวดย่อขึ้น ยังกิญจิ วิตตัง ฯลฯ อย่างระตะนะสูตรย่อ

ตามวิธีในข้อ ๒ ก็ได้ ตามควรแก่โอกาส?อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา ใช้สวดต่อจาก ปริตตกรณปาฐะ ตามวิธีในวรรคก่อนหรือไม่สวดก็ได้

โดยเฉพาะใช้อนุโมทนาในการฉลองพระพุทธรูป พระธรรม และพระสงฆ์เพราะมีเนื้อความปรารภถึงพระรัตนตรัย สังคะหะวัตถุคาถา

พึงใช้ในการทำบุญที่นับเนื่องในสังคะหะวัตถุติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมะภาค (อะทาสิ เม ฯลฯ) ใช้อนุโมทนา เนื่องในงานศพทั่วไป

(โดยเฉพาะงานศพที่มีศพตั้งอยู่ให้สวดเต็มบท) เช่น ต่อจากวิธีในข้อ ๔ และข้อ ๖ หรือในงาน

ปุพพเปตพลีทักขิณานุประทานเมื่อสวดวิสามัญอนุโมทนาเสร็จแล้ว พึงสวด ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง ฯลฯ เป็นบทสุดท้ายทุกคราว

นอกจากนี้พึงศึกษาและสังเกตการสวด ของพระเถระและธรรมเนียมปฏิบัติของท้องถิ่นมาประกอบด้วย