ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดเพชรบุรี
? ? ? ? ? ? ? ?
1 วัด มีจำนวน ? ? ? 272 แห่ง
? 1.10 มหานิกาย ? 247 แห่ง ? ?
? 1.20 ธรรมยุต ? 25 แห่ง ? ?
? 1.30 พระอารามหลวง ? 4 แห่ง ? ?
? ? 1.3.1 มหานิกาย 3 แห่ง ? ?
? ? 1.3.2 ธรรมยุต 1 แห่ง ? ?
? 1.40 วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา ? ? ? 237 แห่ง
? ? 1.4.1 มหานิกาย 217 แห่ง ? ?
? ? 1.4.2 ธรรมยุต 20 แห่ง ? ?
? 1.50 วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา ? ? ? 35 แห่ง
? ? 1.5.1 มหานิกาย 30 แห่ง ? ?
? ? 1.5.2 ธรรมยุต 5 แห่ง ? ?
? 1.60 วัดร้าง ? ? ? 69 แห่ง
? ? 1.6.1 มหานิกาย 69 แห่ง ? ?
? ? 1.6.2 ธรรมยุต 0 แห่ง ? ?
? 1.70 วัดแหล่งท่องเที่ยว ? ? ? 11 แห่ง
? 1.80 วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ? ? ? 12 แห่ง
? 1.90 วัดพัฒนาตัวอย่าง ? ? ? 13 แห่ง
? 1.10 อุทยานการศึกษาในวัด ? ? ? 9 แห่ง
? 1.11 สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ? ? ? 33 แห่ง
? ? 1.11.1 มหานิกาย 28 แห่ง ? ?
? ? 1.11.2 ธรรมยุต 5 แห่ง ? ?
? 1.12 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ? ? ? ? ?
? ? 1.12.1 มหานิกาย - แห่ง ? ?
? ? 1.12.2 ธรรมยุต - แห่ง ? ?
? 1.13 สำนักศาสนศึกษาเรียนธรรม-บาลี ? ? ? 272 แห่ง
? ? 1.13.1 มหานิกาย 247 แห่ง ? ?
? ? 1.13.2 ธรรมยุต 25 แห่ง ? ?
2 จำนวนพระภิกษุสามเณร มีจำนวน ? ? ? 3158 รูป
? 2.1 มหานิกาย ? 2907 รูป ? ?
? ? 2.1.1 พระภิกษุ 2757 รูป ? ?
? ? 2.1.2 สามเณร 150 รูป ? ?
? 2.2 ธรรมยุต ? 251 รูป ? ?
? ? 2.2.1 พระภิกษุ 215 รูป ? ?
? ? 2.2.2 สามเณร 36 รูป ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
3 พระสังฆาธิการในจังหวัดเพชรบุรี ? ? ? 339 รูป
? ? ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ? 1 รูป ? ?
? ? เจ้าคณะภาค ? 0 รูป ? ?
? ? ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด ? 1 รูป ? ?
? ? เจ้าคณะจังหวัด ? 2 รูป ? ?
? ? รองเจ้าคณะจังหวัด ? 1 รูป ? ?
? ? ? มหานิกาย 1 รูป ? ?
? ? ? ธรรมยุต 0 รูป ? ?
? ? เจ้าคณะอำเภอ ? 10 รูป ? ?
? ? ? มหานิกาย 8 รูป ? ?
? ? ? ธรรมยุต 2 รูป ? ?
? ? รองเจ้าคณะอำเภอ ? 4 รูป ? ?
? ? เจ้าคณะตำบล ? 54 รูป ? ?
? ? เจ้าอาวาส ? 247 รูป ? ?
? ? พระนักเทศน์ ? 15 รูป ? ?
? ? ? มหานิกาย 12 รูป ? ?
? ? ? ธรรมยุต 3 รูป ? ?
? ? พระจริยานิเทศ ? ? ? 1 รูป
? ? ? มหานิกาย 1 รูป ? ?
? ? ? ธรรมยุต 0 รูป ? ?
? ? พระบัณฑิตเผยแผ่ ? ? ? 3 รูป
? ? ? มหานิกาย 3 รูป ? ?
? ? ? ธรรมยุต 0 รูป ? ?
? ? พระปริยัตนิเทศ ? ? ? 3 รูป
? ? ? มหานิกาย 2 รูป ? ?
? ? ? ธรรมยุต 1 รูป ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?

?

?

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

?

ไฟล์แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดเพชรบุรี (ภาค ๑๕)