ข้อมูลพื้นฐาน ทางพระพุทธศาสนา ของจังหวัดกาฬสินธุ์?
1 วัด มีจำนวน ? ? ?
? ? ? มหานิกาย 716 แห่ง
? ? ? ธรรมยุต - แห่ง
? ? พระอารามหลวง ? 1 แห่ง
? ? ? มหานิกาย 1 แห่ง
? ? ? ธรรมยุต - แห่ง
? ? วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา ? 361 แห่ง
? ? วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา ? 535 แห่ง
? ? วัดร้าง ? - แห่ง
? ? วัดแหล่งท่องเที่ยว ? 10 แห่ง
? ? วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ? 12 แห่ง
? ? วัดพัฒนาตัวอย่าง ? 27 แห่ง
? ? อุทยานการศึกษาในวัด ? 6 แห่ง
? ? สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ? 37 แห่ง
? ? ? มหานิกาย 16 แห่ง
? ? ? ธรรมยุต 21 แห่ง
? ? โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 10 แห่ง
? ? สำนักเรียนธรรม-บาลี ? 30 แห่ง
? ? ? มหานิกาย 18 แห่ง
? ? ? ธรรมยุต 12 แห่ง
? ? ? ? ? ?
๒.๐๐ จำนวนพระภิกษุสามเณร มีจำนวน? ? 5229 รูป
? มหานิกาย ? ? ? รูป
? ? ? พระภิกษุ 1890 รูป
? ? ? สามเณร 1350 รูป
? ธรรมยุต ? ? ? รูป
? ? ? พระภิกษุ 1577 รูป
? ? ? สามเณร 412 รูป
? ? ? ? ? รูป
๓.๐๐ พระสังฆาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ? 1836 รูป
? ๑.??? เจ้าคณะภาค ? ? - รูป
? ๒.??? เจ้าคณะจังหวัด ? ? 2 รูป
? ๓.??? เจ้าคณะอำเภอ ? ? 30 รูป
? ๔.??? เจ้าคณะตำบล ? ? 150 รูป
? ๕.??? เจ้าอาวาส ? ? 896 รูป
? ๖.??? พระนักเทศน์ ? ? 17 รูป
? ? ๑.????? มหานิกาย ? 10 รูป
? ? ๒.????? ธรรมยุต ? 7 รูป
? ๗. พระจริยานิเทศ ? ? 3 รูป
? ? ๑.????? มหานิกาย ? 2 รูป
? ? ๒.????? ธรรมยุต ? 1 รูป
? ๘. พระบัณฑิตเผยแผ่ ? ? 8 รูป
? ? ๑.????? มหานิกาย ? 5 รูป
? ? ๒.????? ธรรมยุต ? 3 รูป
? ๙. พระปริยัตินิเทศ ? ? 10 รูป
? ? ๑.????? มหานิกาย ? 7 รูป
? ? ๒.????? ธรรมยุต ? 3 รูป

?

?

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

?

ไฟล์แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดกาฬสิน (ภาค ๙)