ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

 

 

ที่

ข้อมูล

สังกัด

รวม

หมายเหตุ

มหานิกาย

ธรรมยุต

จำนวนวัด

- วัดที่ได้รับวิสุคามสีมา

- วัดที่ไม่ได้รับวิสุคามสีมา

 

๔๐๐

๒๓๘

 

๔๐

๓๑

 

๔๔๐

๒๖๙

 

พระอารามหลวง

 

วัดร้าง

๑๕๓

 

 

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

๑๓

 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษา

-

 

จำนวนพระภิกษุ สามเณร (รูป)

-          - พระภิกษุ

-          - สามเณร

 

๔,๒๓๒

๒๗๔

 

๓๗๐

๑๗

 

๔,๖๐๒

๒๙๑

 

ครูแผนกธรรม (รูป)

๓๓

๔๑

 

ครูแผนกบาลี (รูป)

๑๑

-

๑๑

 

พระจริยานิเทศ (รูป)

 

๑๐

พระปริยัตินิเทศ (รูป)

๑๐

๑๑

 

๑๑

พระธรรมทูตฝ่ายบริหาร (รูป)

๒๘

๓๔

 

๑๒

พระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ (รูป)

๖๒

-

๖๒

 

๑๓

พระบัณฑิตเผยแผ่ (รูป)

-

 


คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

 

แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดลพบุรี (ภาค ๓)