ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

 

ที่

รายการ

                              จังหวัด

ลำปาง

หมายเหตุ

วัด

๖๕๒

 

พระอารามหลวง

 

สำนักสงฆ์

๑๑๖

 

ที่พักสงฆ์

๑๒๙

 

สำนักปฏิบัติธรรม

๒๔

 

อุทยานการศึกษาในวัด

 

วัดพัฒนาตัวอย่าง

๒๐

 

วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น

๑๒

 

วัดร้าง

๑๒๖

 

๑๐

พระภิกษุ

๒,๒๕๑

 

๑๑

สามเณร

๑,๔๙๑

 

๑๒

ศิษย์วัด

๓๔๑

 

๑๓

พระราชาคณะ

 

๑๔

พระครูสัญญาบัตร

๒๗๙

 

๑๕

เจ้าอาวาส

๕๙๔

 

๑๖

ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส

๑๒๐

 

๑๗

เจ้าคณะตำบล

๑๑๙

 

๑๘

รองเจ้าคณะตำบล

 

๑๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล

 

๒๐

เจ้าคณะอำเภอ

๑๓

 

๒๑

รองเจ้าคณะอำเภอ

๑๔

 

๒๒

ที่ปรึษาเจ้าคณะอำเภอ

 

๒๓

เจ้าคณะจังหวัด

 

๒๔

รองเจ้าคณะจังหวัด

 

๒๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด

 

๒๖

สำนักศาสนศึกษาแผนกบาลี

๑๐

 

๒๗

สำนักศาสนศึกษาแผนกธรรม

๑๙

 

๒๘

ร.ร.แผนกสามัญศึกษา

 

๒๙

ศ.พอ.

๔๘

 

๓๐

ครูพระสอนฯแผนกบาลี

๒๐

 

๓๑

ครูพระสอนฯแผนกธรรม

๕๖

 

๓๒

ครูพระสอนฯในโรงเรียน

๑๙๑

 

๓๓

ครูพระสอนฯ ศพอ.

๑๔๘

 

๓๔

พระอุปัชฌาย์

๖๕

 

๓๕

พระธรรมทูต

๗๗

 

๓๖

พระนักเผยแผ่

 

๓๗

พระจริยานิเทศก์

 

๓๘

พระปริยัตินิเทศก์

 

๓๙

พระธรรมจาริก

 

๔๐

พระวินยาธิการ

๑๒๔

 

๔๑

หน่วย อปต.

๙๖

 

๔๒

ร.ร.การกุศลของวัด

 

 

 

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

 

แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดลำปาง (ภาค ๖)