ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดน่าน

 

ที่

รายการ

จำนวน

หมายเหตุ

วัด                                    

๔๒๕ วัด

 

พระอารามหลวง

๔ แห่ง

 

สำนักสงฆ์

๖๘ สำนัก

 

ที่พักสงฆ์

๑๐๘ สำนัก

 

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน่าน

๑๐ แห่ง

 

สำนักปฏิบัติธรรมประจำอำเภอ

๑๔ แห่ง

 

อุทยานการศึกษาในวัด

๑๕ แห่ง

 

วัดพัฒนาตัวอย่าง

๒๐ วัด

 

วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น

๕ วัด

 

๑๐

วัดร้าง

-

 

๑๑

พระภิกษุ        

๗๒๙ รูป

 

๑๒

สามเณร

๑,๖๒๘ รูป

 

๑๓

ศิษย์วัด

๑๕๖ คน

 

๑๔

พระราชาคณะ 

๖ รูป

 

๑๕

พระครูสัญญาบัตร  

๑๗๗ รูป

 

๑๖

เจ้าอาวาส

๓๘๑ รูป

 

๑๗

ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส

๔๔ รูป

 

๑๘

เจ้าคณะตำบล  

๗๓ รูป

 

๑๙

รองเจ้าคณะตำบล        

๓ รูป

 

๒๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล

-

 

๒๑

เจ้าคณะตำบลกิตติมศักดิ์

๖ รูป

 

๒๒

เจ้าคณะอำเภอ

๑๔ รูป

 

๒๓

รองเจ้าคณะอำเภอ  

๗ รูป

 

๒๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกิตติมศักดิ์

๑ รูป

 

๒๕

รองเจ้าคณะจังหวัด  

๒ รูป

 

๒๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดน่าน

๑ รูป

 

๒๗

เจ้าคณะจังหวัด

๑ รูป

 

๒๘

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดน่าน  

๑ แห่ง

 

๒๙

สำนักศาสนศึกษา    แผนกธรรม 

๑๗ โรง

 

๓๐

สำนักศาสนศึกษา    แผนกบาลี  

๗ โรง

 

๓๑

โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา 

๑๕ โรง

 

๓๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

๖๔ ศูนย์

 

๓๓

ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์                 

๒๘ แห่ง

 

๓๔

ครูพระสอนพระปริยัติธรรม   แผนกธรรม

๗๗ รูป

 

๓๕

ครูพระสอนพระปริยัติธรรม   แผนกบาลี

๒๖ รูป

 

๓๖

ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

๒๗๘ รูป

 

๓๗

ครูพระสอนศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

๒๑๙ รูป

 

๓๘

ครูพระสอนเด็กก่อนเกณฑ์

๒๘ คน

 

๓๙

พระอุปัชฌาย์

๓๗ รูป

 

๔๐

พระธรรมทูตปฏิบัติการ ประจำจังหวัดน่าน

๖๒ รูป

 

๔๑

พระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา     

๕๔ รูป

 

๔๒

พระจริยานิเทศก์

๑  รูป

 

๔๓

พระปริยัตินิเทศก์

๖ รูป

 

๔๔

พระธรรมจาริก

๒๖ รูป

 

๔๕

พระวินยาธิการจังหวัดน่าน

๙๖ รูป

 

๔๖

หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล  (อ.ป. ต.)              

๗๙  หน่วย

 

๔๗

ศูนย์การเรียนรู้อนุรักษ์ฟื้นฟูภาษาล้านนา(ตั๋วเมืองน่าน)

๓๔   แห่ง

 

 

 

 

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

 

แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดน่าน (ภาค ๖)