ข้อมูลพื้นฐาน ทางพระพุทธศาสนา ของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
1 วัด มีจำนวน      
      มหานิกาย 716 แห่ง
      ธรรมยุต - แห่ง
    พระอารามหลวง   1 แห่ง
      มหานิกาย 1 แห่ง
      ธรรมยุต - แห่ง
    วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา   361 แห่ง
    วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา   535 แห่ง
    วัดร้าง   - แห่ง
    วัดแหล่งท่องเที่ยว   10 แห่ง
    วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น   12 แห่ง
    วัดพัฒนาตัวอย่าง   27 แห่ง
    อุทยานการศึกษาในวัด   6 แห่ง
    สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด   37 แห่ง
      มหานิกาย 16 แห่ง
      ธรรมยุต 21 แห่ง
    โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 10 แห่ง
    สำนักเรียนธรรม-บาลี   30 แห่ง
      มหานิกาย 18 แห่ง
      ธรรมยุต 12 แห่ง
           
๒.๐๐ จำนวนพระภิกษุสามเณร มีจำนวน    5229 รูป
  มหานิกาย       รูป
      พระภิกษุ 1890 รูป
      สามเณร 1350 รูป
  ธรรมยุต       รูป
      พระภิกษุ 1577 รูป
      สามเณร 412 รูป
          รูป
๓.๐๐ พระสังฆาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์   1836 รูป
  ๑.    เจ้าคณะภาค     - รูป
  ๒.    เจ้าคณะจังหวัด     2 รูป
  ๓.    เจ้าคณะอำเภอ     30 รูป
  ๔.    เจ้าคณะตำบล     150 รูป
  ๕.    เจ้าอาวาส     896 รูป
  ๖.    พระนักเทศน์     17 รูป
    ๑.      มหานิกาย   10 รูป
    ๒.      ธรรมยุต   7 รูป
  ๗. พระจริยานิเทศ     3 รูป
    ๑.      มหานิกาย   2 รูป
    ๒.      ธรรมยุต   1 รูป
  ๘. พระบัณฑิตเผยแผ่     8 รูป
    ๑.      มหานิกาย   5 รูป
    ๒.      ธรรมยุต   3 รูป
  ๙. พระปริยัตินิเทศ     10 รูป
    ๑.      มหานิกาย   7 รูป
    ๒.      ธรรมยุต   3 รูป

 

 

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

 

ไฟล์แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดกาฬสิน (ภาค ๙)