ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดร้อยเอ็ด        
๑.                 วัด  มีจำนวน   1529 แห่ง
๑.      มหานิกาย     1405 แห่ง
๒.      ธรรมยุต     121 แห่ง
๓.      พระอารามหลวง     3 แห่ง
๑.      มหานิกาย     2 แห่ง
๒.      ธรรมยุต     1 แห่ง
๔.      วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา     716 แห่ง
๕.      วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา     739 แห่ง
๖.      วัดร้าง     78 แห่ง
๗.      วัดแหล่งท่องเที่ยว     30 แห่ง
๘.      วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น     13 แห่ง
๙.      วัดพัฒนาตัวอย่าง     15 แห่ง
๑๐.  อุทยานการศึกษาในวัด     8 แห่ง
๑๑.  สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด     17 แห่ง
๑.      มหานิกาย     11 แห่ง
๒.      ธรรมยุต     6 แห่ง
๑๒.  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ     15 แห่ง
๑๓.  สำนักเรียนธรรม-บาลี     168 แห่ง
๑.      มหานิกาย     160 แห่ง
๒.      ธรรมยุต     8 แห่ง
         
๒. จำนวนพระภิกษุสามเณร มีจำนวน    9123 รูป
๑.     มหานิกาย   7666 รูป
๑.      พระภิกษุ     6800 รูป
๒.      สามเณร     866 รูป
๒. ธรรมยุต     1457 รูป
๑.      พระภิกษุ     1190 รูป
๒.      สามเณร     267 รูป
        รูป
๓. พระสังฆาธิการ ในจังหวัดร้อยเอ็ด   1836 รูป
๑.    เจ้าคณะภาค     1 รูป
๒.    เจ้าคณะจังหวัด     2 รูป
๓.    เจ้าคณะอำเภอ     34 รูป
๔.    เจ้าคณะตำบล     270 รูป
๕.    เจ้าอาวาส     1529 รูป
๖.    พระนักเทศน์     11 รูป
๑.      มหานิกาย     8 รูป
๒.      ธรรมยุต     3 รูป
๗. พระจริยานิเทศ     3 รูป
๑.      มหานิกาย     2 รูป
๒.      ธรรมยุต     1 รูป
๘. พระบัณฑิตเผยแผ่     16 รูป
๑.      มหานิกาย     10 รูป
๒.      ธรรมยุต     6 รูป
๙. พระปริยัตินิเทศ     17 รูป
๑.      มหานิกาย     16 รูป
๒.      ธรรมยุต     1 รูป
         
คณะผู้จัดทำ        
พระมหาอุดร ธมฺมปญฺโญ  เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด    ๐๘๕-๒๑๕-๖๒๕๘  
พระครูปลัดธรรมสรณ์ จตฺตมโล,ดร.      ๐๙๘-๘๒๘-๙๕๓๙  
พระครูวินัยธรวราวุฒิ ฐาวโร      ๐๘๗-๒๓๐-๗๖๖๒  

 

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

 

ไฟล์แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดร้อยเอ็ด (ภาค ๙)