ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดชลบุรี          
           
๑.                 วัด  มีจำนวน     396 แห่ง
๑.      มหานิกาย       375 แห่ง
๒.      ธรรมยุต       21 แห่ง
๓.      พระอารามหลวง       6 แห่ง
๑.      มหานิกาย       4 แห่ง
๒.      ธรรมยุต       2 แห่ง
๔.      วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา       119 แห่ง
๕.      วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา       25 แห่ง
๖.      วัดร้าง       3 แห่ง
๗.      วัดแหล่งท่องเที่ยว       12 แห่ง
๘.      วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น        18 แห่ง
๙.      วัดพัฒนาตัวอย่าง       29 แห่ง
๑๐.  อุทยานการศึกษาในวัด        10 แห่ง
๑๑.  สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด        27 แห่ง
๑.      มหานิกาย       27 แห่ง
๒.      ธรรมยุต            - แห่ง
๑๒.  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ          2 แห่ง
๑๓.  สำนักเรียนธรรม-บาลี          2 แห่ง
๑.      มหานิกาย       2 แห่ง
๒.      ธรรมยุต            - แห่ง
๒. จำนวนพระภิกษุสามเณร มีจำนวน            5727 รูป
๑.     มหานิกาย     5304 รูป
๑.      พระภิกษุ             4794 รูป
๒.      สามเณร       510 รูป
๒. ธรรมยุต       423 รูป
๑.      พระภิกษุ       400 รูป
๒.      สามเณร       23 รูป
          รูป
๓. พระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี                487 รูป
๑.    เจ้าคณะภาค             - รูป
๒.    เจ้าคณะจังหวัด       2 รูป
๓.    เจ้าคณะอำเภอ       17 รูป
๔.    เจ้าคณะตำบล       71 รูป
๕.    เจ้าอาวาส       396 รูป
๖.    ครูสอนแผนกธรรม       80 รูป
๗.    ครูสอนแผนกบาลี       24 รูป
๘.    พระธรรมทูตฝ่ายบริหาร         15 รูป
๙.    พระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ        37 รูป
๑๐.    พระนักเทศน์       20 รูป
๑.      มหานิกาย       15 รูป
๒.      ธรรมยุต       5 รูป
๗. พระจริยานิเทศ       2 รูป
๑.      มหานิกาย       2 รูป
๒.      ธรรมยุต            - รูป
๘. พระบัณฑิตเผยแผ่       3 รูป
๑.      มหานิกาย       2 รูป
๒.      ธรรมยุต          1 รูป
๙. พระปริยัตินิเทศ       10 รูป
๑.      มหานิกาย       9 รูป
๒.      ธรรมยุต         1 รูป
           ๑๐. พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน               250 รูป

 

 

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

 

ไฟล์แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดชลบุรี (ภาค ๑๓)