ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดตราด              
               
๑.๐๐ วัด  มีจำนวน       ๑๔๔ แห่ง
๑.๐๐ มหานิกาย         ๑๓๐ แห่ง
๒.๐๐ ธรรมยุต         ๑๔ แห่ง
๓.๐๐ พระอารามหลวง         แห่ง
๑.๐๐ มหานิกาย         แห่ง
๒.๐๐ ธรรมยุต         แห่ง
๔.๐๐ วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา         ๑๑๙ แห่ง
๕.๐๐ วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา         ๒๕ แห่ง
๖.๐๐ วัดร้าง         แห่ง
๗.๐๐ วัดแหล่งท่องเที่ยว         แห่ง
๘.๐๐ วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น         แห่ง
๙.๐๐ วัดพัฒนาตัวอย่าง         ๒๒ แห่ง
๑๐.๐๐ อุทยานการศึกษาในวัด         แห่ง
๑๑.๐๐ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด         ๒๑ แห่ง
๑.๐๐ มหานิกาย         ๑๘ แห่ง
๒.๐๐ ธรรมยุต         แห่ง
๑๒.๐๐ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ           โรง
๑๓.๐๐ สำนักเรียนธรรม-บาลี          แห่ง
๑.๐๐ มหานิกาย         แห่ง
๒.๐๐ ธรรมยุต         แห่ง
               
๒. จำนวนพระภิกษุสามเณร มีจำนวน          ๑๔๘๐ รูป
๑.๐๐   มหานิกาย       ๑๓๕๗ รูป
๑.๐๐ พระภิกษุ         ๑๒๗๒ รูป
๒.๐๐ สามเณร         ๘๕ รูป
๒. ธรรมยุต           ๑๒๓ รูป
๑.๐๐ พระภิกษุ         ๑๑๙ รูป
๒.๐๐ สามเณร         รูป
               
๓. พระสังฆาธิการ ในจังหวัดตราด         ๑๔๔ รูป
๑.๐๐ เจ้าคณะภาค              - รูป
๒.๐๐ เจ้าคณะจังหวัด         รูป
๓.๐๐ เจ้าคณะอำเภอ         รูป
๔.๐๐ เจ้าคณะตำบล         ๒๔ รูป
๕.๐๐ เจ้าอาวาส         ๑๔๔ รูป
๖.๐๐ พระนักเทศน์         ๒๕ รูป
๑.๐๐ มหานิกาย         ๑๘ รูป
๒.๐๐ ธรรมยุต         รูป
๗. พระจริยานิเทศ           รูป
๑.๐๐ มหานิกาย         รูป
๒.๐๐ ธรรมยุต           - รูป
๘. พระบัณฑิตเผยแผ่           รูป
๑.๐๐ มหานิกาย         รูป
๒.๐๐ ธรรมยุต           - รูป
๙. พระปริยัตินิเทศ           รูป
๑.๐๐ มหานิกาย         รูป
๒.๐๐ ธรรมยุต           - รูป

 

 

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

 

ไฟล์แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดตราด (ภาค ๑๓)