ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดนครปฐม      
๑. วัด มีจำนวน          ๒๒๗ แห่ง
  ๑.๑นิกาย            
๑. มหานิกาย          ๒๐๑ แห่ง
๒. ธรรมยุต          ๒๔ แห่ง
๓. อนันนิกาย         แห่ง
๔. อารามวัตรมหายาน         แห่ง
๑.๒ พระอารามหลวง          แห่ง
๑. มหานิกาย          แห่ง
๒. ธรรมยุต          แห่ง
๑.๓ วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา       ๒๑๑ แห่ง
๑. มหานิกาย          ๑๙๓ แห่ง
๒. ธรรมยุต          ๒๐ แห่ง
๑.๔ วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา       ๑๔ แห่ง
๑. มหานิกาย          แห่ง
๒. ธรรมยุต          แห่ง
๑.๕ วัดร้าง           แห่ง
๑. มหานิกาย          ๑๓ แห่ง
๒. ธรรมยุต             -   แห่ง
๑.๖ วัดแหล่งท่องเที่ยว        ๑๒ แห่ง
๑.๗ วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น      ๑๕ แห่ง
  ๑. มหานิกาย       ๑๕ แห่ง
  ๒. ธรรมยุต           -
๑.๘ วัดพัฒนาตัวอย่าง        ๒๗ แห่ง
  ๑. มหานิกาย       ๒๗ แห่ง
  ๒. ธรรมยุต         -   แห่ง
๑.๙ วัดที่เป็นอุทยานการศึกษาในวัด      ๑๓ แห่ง
  ๑. มหานิกาย       ๑๒ แห่ง
  ๒. ธรรมยุต         แห่ง
๒. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด       ๑๙ แห่ง
๑. มหานิกาย          ๑๘ แห่ง
๒. ธรรมยุต          แห่ง
๓.โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ        
๑. มหานิกาย          แห่ง
๒. ธรรมยุต          แห่ง
๔.สำนักเรียนพระปริยัติธรรม-แผนกบาลี        
๑. มหานิกาย          แห่ง
๒. ธรรมยุต           แห่ง
๕. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์        
๑. มหานิกาย          ๒๐ แห่ง
๒. ธรรมยุต           แห่ง
๖.ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวันวัด        
๑. มหานิกาย          แห่ง
๒. ธรรมยุต           แห่ง
๗.โรงเรียนการกุศลของวัด       แห่ง
๑. มหานิกาย          แห่ง
๒. ธรรมยุต           แห่ง
๘. วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงฆ์       แห่ง
๑. มหานิกาย          แห่ง
๒. ธรรมยุต           แห่ง
๙. วิทยาลัยสงฆ์         แห่ง
๑. มหานิกาย          แห่ง
๒. ธรรมยุต           แห่ง
๑๐.หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล     ๙๕ แห่ง
๑. มหานิกาย          ๙๕ แห่ง
๒. ธรรมยุต           แห่ง
๑๑. จำนวนพระภิกษุสามเณร มีจำนวน      ๔๑๙๑ รูป
๑. มหานิกาย          ๓๘๕๙ รูป
๑. พระภิกษุ          ๓๕๙๘ รูป
๒. สามเณร          ๒๖๑ รูป
๒. ธรรมยุต          ๔๒๗ รูป
๑. พระภิกษุ          ๓๓๒ รูป
๒. สามเณร          ๙๕ รูป
๑๒. ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี (ที่ผ่านการอบรม)   ๓๐ รูป
  ๑. มหานิกาย       ๓๐ รูป
  ๒. ธรรมยุต         -  
๑๓. ครูพระปริยัติธรรมแผนกธรรม (ที่ผ่านการอบรมของสำนักพุทธฯ)     ๕๓ รูป
  ๑. มหานิกาย       ๔๙ รูป
  ๒.ธรรมยุต         รูป
๑๔. ครูสอนพระปริยัติธรรม (ที่ยังไม่ผ่านการอบรมของสำนักพุทธ) ๖๓๖ รูป
  ๑. มหานิกาย       ๖๒๔ รูป
  ๒. ธรรมยุต         ๑๒ รูป
๑๕. ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนสังกัด (มจร) ๓๒๗ รูป    
  ๑.มหานิกาย       ๓๑๖ รูป
  ๒.ธรรมยุต         ๑๑ รูป
๑๖. พระธรรมทูต         ๕๘ รูป
  ๑.ฝ่ายบริหาร       ๑๓ รูป
  ๒.ฝ่ายปฏิบัติการ       ๔๕ รูป
 ๑๗. พระอุปัชฌาย์         ๗๘ รูป
  ๑. มหานิกาย       ๗๕ รูป
  ๒. ธรรมยุต         รูป
๑๘.พระปริยัตินิเทศ         รูป
  ๑. มหานิกาย       รูป
  ๒. ธรรมยุต         -   รูป
๑๙.พระบัณฑิตอาสา         ๑๑ รูป
  ๑. มหานิกาย       รูป
  ๒. ธรรมยุต         รูป
๒๐. พระจริยานิเทศ         รูป
  ๑. มหานิกาย       รูป
  ๒. ธรรมยุต         รูป
๒๑. พระวิปัสสนาจารย์         ๑๗ รูป
  ๑. มหานิกาย (ที่จบหลักสูตรวิปัสสนาภาวาน และผ่านการอบรม) ๑๓ รูป        
  ๒. ธรรมยุต         รูป
๒๒. พระสังฆาธิการ            
  ๒๒.๑ เจ้าคณะจังหวัด       รูป
    ๑.มหานิกาย     รูป
    ๒.ธรรมยุต       รูป
  ๒๒.๒ รองเจ้าคณะจังหวัด     รูป
    ๑.มหานิกาย     รูป
    ๒.ธรรมยุต       -   รูป
๒๒.๓ เจ้าคณะอำเภอ         ๑๑ รูป
๑.มหานิกาย         รูป
๑.ธรรมยุต           รูป
  ๒๒.๔ รองเจ้าคณะอำเภอ     รูป
    ๑.มหานิกาย     รูป
    ๒.ธรรมยุต         -
  ๒๒.๕ เจ้าคณะตำบล       ๔๑ รูป
    ๑.มหานิกาย     ๓๗ รูป
    ๒.ธรรมยุต       รูป
  ๒๒.๖ เจ้าอาวาส       ๒๒๕ รูป
    ๑.มหานิกาย     ๒๐๑ รูป
    ๒.ธรรมยุต       ๒๔ รูป
  ๒๒.๗ รองเจ้าอาวาส       ๑๐ รูป
    ๑.มหานิกาย     ๑๐ รูป
    ๒.ธรรมยุต       -   รูป
  ๒๒.๘ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส          
    ๑.มหานิกาย     ๑๕๓ รูป
๓. ธรรมยุต           ๑๐ รูป
๒๓. สมณศักดิ์            
  ๒๓.๑ สมเด็จพระราชาคณะ     รูป
    ๑. มหานิกาย     รูป
    ๒. ธรรมยุต       -   รูป
  ๒๓.๒ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง     รูป
    ๑.มหานิกาย     รูป
    ๒.ธรรมยุต       -   รูป
  ๒๓.๓ พระราชาคณะชั้นธรรม     รูป
    ๑.มหานิกาย     รูป
    ๒. ธรรมยุต       -   รูป
  ๒๓.๔ พระราชาคณะชั้นเทพ     รูป
    ๑. มหานิกาย     รูป
    ๒. ธรรมยุต       -   รูป
  ๒๓.๕ พระราชาคณะชั้นราช     รูป
    ๑. มหานิกาย     รูป
    ๒. ธรรมยุต       -   รูป
  ๒๓.๖ พระราชาคณะชั้นสามัญ     ๑๓ รูป
    ๑. มหานิกาย     ๑๐ รูป
    ๒. ธรรมยุต       รูป
  ๒๓.๗ พระครูสัญญาบัตร     ๒๕๔ รูป
    ๑. มหานิกาย     ๒๓๙ รูป
    ๒. ธรรมยุต       ๑๕ รูป
  ๒๓.๘ พระฐานานุกรม       ๑๐๗ รูป
    ๑. มหานิกาย     ๘๙ รูป
    ๒. ธรรมยุต       ๑๘ รูป
  ๒๓.๙ พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค     ๒๕ รูป
    ๑. มหานิกาย     ๒๕ รูป
    ๒. ธรรมยุต       -    รูป

 

 

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

 

ไฟล์แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดนครปฐม (ภาค ๑๔)