ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดกาญจนบุรี
๑.๐๐ วัด มีจำนวน   ๖๓๗ แห่ง
  ๑.   มหานิกาย   ๖๑๓ แห่ง
  ๒.   ธรรมยุต   ๒๔ แห่ง
  ๓.   พระอารามหลวง   แห่ง
    ๑.  มหานิกาย แห่ง
    ๒.  ธรรมยุต - แห่ง
  ๔.   วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา   ๓๕๔ แห่ง
    ๑.  มหานิกาย ๓๔๐ แห่ง
    ๒.  ธรรมยุต ๑๔ แห่ง
  ๕.   วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา   ๒๖๐ แห่ง
    ๑.  มหานิกาย ๒๕๐ แห่ง
    ๒.  ธรรมยุต ๑๐ แห่ง
  ๖.   วัดร้าง   ๒๐ แห่ง
    ๑.  มหานิกาย ๒๐ แห่ง
    ๒.  ธรรมยุต - แห่ง
  ๗.   วัดแหล่งท่องเที่ยว   - แห่ง
  ๘.   วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น   ๑๒ แห่ง (ม.)
  ๙.   วัดพัฒนาตัวอย่าง   ๓๓ แห่ง (ม.)
  ๑๐. อุทยานการศึกษาในวัด   ๑๖ แห่ง (ม.)
  ๑๑. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด   ๒๑ แห่ง
    ๑.  มหานิกาย ๒๑ แห่ง
    ๒.  ธรรมยุต - แห่ง
  ๑๒. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ   แห่ง
    ๑.  มหานิกาย แห่ง
    ๒.  ธรรมยุต แห่ง
  ๑๓. สำนักเรียนนักธรรม-บาลี   แห่ง
    ๑.  มหานิกาย แห่ง
    ๒.  ธรรมยุต - แห่ง
๒.  จำนวนพระภิกษุสามเณร มีจำนวน     รูป
  ๑.  มหานิกาย   ๓,๙๓๙ รูป
    ๑. พระภิกษุ ๓,๓๖๒ รูป
    ๒. สามเณร ๕๗๗ รูป
  ๒.  ธรรมยุต   ๒๑๕ รูป
    ๑. พระภิกษุ ๑๕๗ รูป
    ๒. สามเณร ๕๘ รูป
         
๓. พระสังฆาธิการ ในจังหวัดกาญจนบุรี      
  ๑. ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด   รูป (ม.)
  ๒. เจ้าคณะจังหวัด   รูป (ม./ธ.)
  ๓. รองเจ้าคณะจังหวัด   รูป (ม.)
  ๔. เจ้าคณะอำเภอ   ๑๗ รูป
    ๑. มหานิกาย ๑๓ รูป
    ๒. ธรรมยุต รูป
  ๕. รองเจ้าคณะอำเภอ   ๑๑ รูป (ม.)
  ๖. เจ้าคณะตำบล   ๑๐๖ รูป
    ๑. มหานิกาย ๑๐๒ รูป
    ๒. ธรรมยุต รูป
  ๗. รองเจ้าคณะตำบล   ๑๒ รูป (ม.)
  ๘. เจ้าอาวาส   ๖๑๗ รูป
    ๑. มหานิกาย ๕๙๓ รูป
    ๒. ธรรมยุต ๒๔ รูป
  ๙. พระนักเทศน์   ๓๖ รูป (ม.)
  ๑๐. พระจริยานิเทศ   รูป (ม.)
  ๑๑. พระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด   รูป (ม.)
  ๑๒. พระปริยัตินิเทศ   รูป
    ๑.  มหานิกาย รูป
    ๒.  ธรรมยุต รูป
  ๑๓. พระธรรมทูต   ๕๒ รูป (ม.)

 

 

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

 

แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดกาญจนบุรี (ภาค ๑๔)