ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี

ที่

ข้อมูลวัด

มหานิกาย

หมายเหตุ

๑.

จำนวนวัด                                                        - วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา                                           - วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา                                    - ที่พักสงฆ์

๓๔๘                  ๒๘๕                   ๖๓                 ๑๗๑

 

๒.

พระอารามหลวง

 

๓.

วัดร้าง

๑๑๘

 

๔.

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

๑๑

 

๕.

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

 

๖.

วัดแหล่งท่องเที่ยว

๓๒

 

๗.

วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น

 

๘.

วัดพัฒนาตัวอย่าง

๒๖

 

๙.

อุทยานการศึกษาในวัด

 

๑๐.

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

๑๑

 

๑๑.

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

 

๑๒.

สำนักเรียนธรรม-บาลี                                              - เรียนธรรม                                                     - เรียนบาลี

๑๐๑                ๙๕                      ๖

 

๑๓.

สวนสมุนไพรในวัด

 

 

หมายเหตุ : ข้อมูล : สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖                                                                    

: สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี

              : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

              ณ วันที่ ๒๐  สิงหาคม ๒๕๖๐

 

 

 

 

 

 

 

ที่

ข้อมูลบุคลากร

มหานิกาย

หมายเหตุ

๑๔.

จำนวนพระภิกษุ-สามเณร                                                 - พระภิกษุ                                                               - สามเณร

,๔๘๔              ๓,๑๗๕              ๓๐๙

 

๑๕.

พระสังฆาธิการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี                                              - เจ้าคณะภาค                                                                     - เจ้าคณะจังหวัด                                                            - เจ้าคณะอำเภอ/รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอ                                                                  - เจ้าคณะตำบล                                                              - เจ้าอาวาส /รักษาการเจ้าอาวาส

๓๒๙               ๑                     ๑                         ๑๗                    ๕๒                         ๓๒๙

 

๑๖.

ครูแผนกธรรม

๔๒

 

๑๗.

ครูแผนกบาลี

 

๑๘.

พระจริยานิเทศ

 

๑๙.

พระปริยัตินิเทศ

 

๒๐.

พระธรรมทูตฝ่ายบริหาร

๒๓

 

๒๑.

พระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ

๖๔

 

๒๒.

พระบัณฑิตเผยแผ่

 

๒๓.

พระวิปัสสนาจารย์

๔๗

 

๒๔.

พระนักเทศน์

๑๒๗

 

๒๕.

พระวินยาธิการ

๗๕

 

 

หมายเหตุ : ข้อมูล : สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖                                                                    

                         : สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี      

                         : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

                         ณ วันที่ ๒๐  สิงหาคม ๒๕๖๐

 

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

 

แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ภาค ๑๖)