ตารางที่ ๘  ข้อมูลวัด ที่พักสงฆ์ วัดร้าง พระภิกษุ สามเณร

ที่

อำเภอ

วัด

ที่พักสงฆ์

พระภิกษุ

สามเณร

วัดร้าง

เมืองภูเก็ต

๑๖

๓๗๙

๙๐

๑๔

-

ถลาง

๑๒

๑๖๘

-

กะทู้

-

๑๔๔

๑๑

-

-

รวม

๓๔

๑๒

๖๙๑

๑๐๙

๒๓

 

ตารางที่๙  การปกครองคณะสงฆ์

ที่

จังหวัด/อำเภอ

จำนวนตำบล

นามเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์

สังกัด

ตำแหน่ง

วัด

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

 

 

พระราชสิริมุนี

ท่าเรือ

ศรีสุนทร

ถลาง

จจ.

 

 

 

 

พระประสาธน์สารโสภณ

ควนกะไหล

กะไหล

ตะกั่วทุ่ง

จจ.ธ.

เมืองภูเก็ต

พระครูเมตตาภิรม

มงคลนิมิตร

ตลาดใหญ่

เมืองภูเก็ต

จอ.

ถลาง

พระครูพรหมประภัสสร

เทพวนาราม

ศรีสุนทร

ถลาง

จอ.

กะทู้

พระมหาทวีศักดิ์ นนฺทธมฺโม

สิริสีลสุภาราม

ฉลอง

เมืองภูเก็ต

จอ.

รวม

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ ๑๐ เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์รายอำเภอ

อำเภอ

ชื่อ – ฉายา

วัด

ตำแหน่ง

เมืองภูเก็ต

พระครูเมตตาภิรม

วัดมงคลนิมิตร

จอ.เมืองภูเก็ต

พระมหาสุรินทร์ ติสฺสเทโว

บ้านเกาะสิเหร่

จต.ตลาดใหญ่

พระครูนิมิตรมังคลาทร

มงคลนิมิตร

จต.ตลาดเหนือ

พระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์

กิตติสังฆาราม

จต.ฉลอง

 

ถลาง

พระครูพรหมประภัสสร

เทพวนาราม

จอ.ถลาง

พระครูสุวรรณพุทธาภิบาล

พระทอง

จต.เทพกระษัตรี

พระครูการุญกิจจานุยุต

เชิงทะเล

จต.ศรีสุนทร

 

กะทู้

พระมหาทวีศักดิ์ นนฺทธมฺโม

สิริสีลสุภาราม

จอ.กะทู้

พระครูอาทรสุวรรณกิจ

สุวรรณคีรีวงก์

จต.กะทู้

 

ธรรมยุต

พระครูไพศาลสมณคุณ

วัดป่าปลายคลอง

จอ.จ.ภูเก็ต-จ.กระบี่-จ.ระนอง

 

พระครูจารุธรรมวินิจ

อร่ามรัตนาราม

จต.ตลาดใหญ่เขต ๑

ที่มา: สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต

 

ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต

 

ลำดับที่

ข้อมูล

มหานิกาย

ธรรมยุต

รวม

หมายเหตุ

จำนวนวัด

  -วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา

  -วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา

๓๔

๓๑

-

-

๔๐

 

 

 

พระอารามหลวง

-

 

วัดร้าง

-

 

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

-

 

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ

-

-

-

 

โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

-

 

จำนวนพระภิกษุสามเณร(รูป)

   -พระภิกษุ

   -สามเณร

 

๖๙๑

๒๓

 

๒๓

 

๗๑๔

๒๖

 

 

ลำดับที่

ข้อมูล

มหานิกาย

ธรรมยุต

รวม

หมายเหตุ

ครูแผนกธรรม(รูป)

๒๙

-

๒๙

 

ครูแผนกบาลี(รูป)

๑๕

-

๑๕

 

๑๐

พระจริยานิเทศก์(รูป)

-

 

๑๑

พระธรรมทูตฝ่ายบริหาร(รูป)

-

 

๑๒

พระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ(รูป)

๒๐

-

๒๐

 

๑๓

พระบัณฑิตเผยแผ่(รูป)

-

 

๑๔

พระวิปัสสนาจารย์(รูป)

 

 

 

 

๑๕

พระวินยาธิการ

๑๘

-

๑๘

 

๑๖

พระปริยัตินิเทศก์

-

 

๑๗

หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล(อ.ป.ต)

-

 

 

 

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

 

ไฟล์แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดภูเก็ต (ภาค ๑๗)