ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่

 

ลำดับที่

ข้อมูล

มหานิกาย

ธรรมยุต

รวม

หมายเหตุ

จำนวนวัด

๘๒

๘๔

 

 

- วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา

๕๖

๕๗

 

 

- วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา

๒๖

๒๗

 

พระอารามหลวง

-

 

วัดร้าง

-

-

 

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

-

 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

-

 

จำนวนพระภิกษุ สามเณร (รูป)

๑,๑๕๔

-

๑,๑๕๔

 

 

- พระภิกษุ

๑๐๑๓

-

๑๐๑๓

 

 

- สามเณร

๑๔๑

-

๑๔๑

 

ครูแผนกธรรม (รูป)

๔๗

-

๕๗

 

ครูแผนกบาลี (รูป)

-

๑๑

 

พระจริยานิเทศ (รูป)

-

 

๑๐

พระปริยัตินิเทศ (รูป)

-

๑๗

 

๑๑

พระธรรมทูตฝ่ายบริหาร (รูป)

-

๔๗

 

๑๒

พระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ (รูป)

๔๕

-

๔๕

 

๑๓

พระบัณฑิตเผยแผ่ (รูป)

-

 

๑๔

พระวิปัสสนาจารย์ (รูป)

๓๐

-

๓๐

 

๑๕

พระสอนศีลในโรงเรียน

๔๑

-

๔๑

 

 

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

 

แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดกระบี่ (ภาค ๑๗)