ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา

 

ลำดับที่

ข้อมูล

มหานิกาย

ธรรมยุต

รวม

หมายเหตุ

จำนวนวัด

๗๕

๑๒

๘๗

 

     - วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา

๖๗

๗๔

 

     - วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา

๑๓

 

พระอารามหลวง

 

วัดร้าง

๔๕

๔๕

 

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

 

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ

 

สำนักศาสนศึกษาเรียนธรรม-บาลี

๑๐

 

จำนวนพระภิกษุ สามเณร (รูป)

๘๐๘

๕๗

๘๖๕

 

     - พระภิกษุ

๗๗๖

๕๐

๘๒๖

 

     - สามเณร

๓๒

๗   

๓๙

 

จำนวนพระสังฆาธิการในจังหวัดพังงา

๑๒๒

๒๑

๑๔๓

 

     - ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค

 

      - รองเจ้าคณะภาค

 

      - ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด

 

      - เจ้าคณะจังหวัด

 

      - รองเจ้าคณะจังหวัด

 

      - เจ้าคณะอำเภอ

 

      - รองเจ้าคณะอำเภอ

 

      - เจ้าคณะตำบล

๑๒

๑๔

 

      - เจ้าอาวาส

๗๕

๑๒

๘๗

 

      - พระนักเทศน์

 

      - พระจริยานิเทศ

 

      - พระบัณฑิตเผยแผ่

 

      - พระปริยัตินิเทศ

 

วัดแหล่งท่องเที่ยว

 

๑๐

วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น

 

๑๑

วัดพัฒนาตัวอย่าง

 

๑๒

อุทยานการศึกษาในวัด

 

 

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

 

ไฟล์แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดพังงา (ภาค ๑๗)