ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดพะเยา

?

ที่

รายการ

จำนวน

หมายเหตุ

วัด

๓๖๑

?

พระอารามหลวง

?

สำนักสงฆ์

๑๑๓

?

ที่พักสงฆ์

๖๑

?

สำนักปฏิบัติธรรม

๑๑

?

อุทยานการศึกษาในวัด

?

วัดพัฒนาตัวอย่าง

๒๐

?

วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น

๑๑

?

วัดร้าง

๕๙

?

๑๐

พระภิกษุ

๑,๒๒๓

?

๑๑

สามเณร

๑,๒๒๕

?

๑๒

ศิษย์วัด

๓๐

?

๑๓

พระราชาคณะ

?

๑๔

พระครูสัญญาบัตร

๑๖๗

?

๑๕

เจ้าอาวาส

๓๓๗

?

๑๖

ผู้รักษาแทนการเจ้าอาวาส

๒๔

?

๑๗

เจ้าคณะตำบล

๗๘

?

๑๘

รองเจ้าคณะตำบล

?

๑๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล

-

?

๒๐

เจ้าคณะอำเภอ

?

๒๑

รองเจ้าคณะอำเภอ

?

๒๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ

-

?

๒๓

เจ้าคณะจังหวัด

?

๒๔

รองเจ้าคณะจังหวัด

?

๒๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด

?

๒๖

สำนักศาสนศึกษาแผนกบาลี

?

๒๗

สำนักศาสนศึกษาแผนกธรรม

๓๔

?

๒๘

ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

?

๒๙

ศ.พอ.

๔๖

?

๓๐

ครูพระสอนฯ แผนกบาลี

?

๓๑

ครูพระสอนฯ แผนกธรรม

๓๙

?

๓๒

ครูพระสอนฯในโรงเรียน

๒๓๙

?

๓๓

ครูพระสอนฯ ศพอ.

๑๒๐

?

๓๔

พระอุปัชฌาย์

๓๘

?

๓๕

พระธรรมทูต

๕๗

?

๓๖

พระนักเผยแผ่

๒๒

?

๓๗

พระจริยานิเทศก์

?

๓๘

พระปริยัตินิเทศก์

๑๓

?

๓๙

พระธรรมจาริก

?

๔๐

พระวินยาธิการ

๑๒๐

?

๔๑

หน่วย อปต.

๖๘

?

๔๒

โรงเรียนการกุศลของวัด

?

?

?

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

?

ไฟล์แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดพะเยา (ภาค ๖)