ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

?

?

ที่

ข้อมูล

สังกัด

รวม

หมายเหตุ

มหานิกาย

ธรรมยุต

จำนวนวัด

- วัดที่ได้รับวิสุคามสีมา

- วัดที่ไม่ได้รับวิสุคามสีมา

?

๔๐๐

๒๓๘

?

๔๐

๓๑

?

๔๔๐

๒๖๙

?

พระอารามหลวง

?

วัดร้าง

๑๕๓

?

?

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

๑๓

?

โรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษา

-

?

จำนวนพระภิกษุ สามเณร (รูป)

-????????? - พระภิกษุ

-????????? - สามเณร

?

๔,๒๓๒

๒๗๔

?

๓๗๐

๑๗

?

๔,๖๐๒

๒๙๑

?

ครูแผนกธรรม (รูป)

๓๓

๔๑

?

ครูแผนกบาลี (รูป)

๑๑

-

๑๑

?

พระจริยานิเทศ (รูป)

?

๑๐

พระปริยัตินิเทศ (รูป)

๑๐

๑๑

?

๑๑

พระธรรมทูตฝ่ายบริหาร (รูป)

๒๘

๓๔

?

๑๒

พระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ (รูป)

๖๒

-

๖๒

?

๑๓

พระบัณฑิตเผยแผ่ (รูป)

-

?


คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

?

แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดลพบุรี (ภาค ๓)

23 มี.ค. 2561 06:29 - Super User

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ

โดย สมเด็จพระธีรญาณมุนี [ ... ]

องค์ความรู้: คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:51 - Super User

?

การจัดอาสน์สงฆ์รับกฐิน

มีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งสำหรับพระอารามหลวงทุกอาราม [ ... ]

องค์ความรู้: ศาสนพิธีกฐิน...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:50 - Super User

ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีกฐิน

ความหมายของกฐิน [ ... ]

องค์ความรู้: ศาสนพิธีกฐิน...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:31 - Super User

คำอธิบายวิธีสวดมนต์

รายการมงคลสามัญใช้สวดเจ็ดตำนาน [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

อนุโมทนาวิธี

?

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทนาคาถา [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

สวดถวายพรพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:26 - Super User

พระสูตร ปาฐะ และคาถาต่างๆ

?

๑. บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

๒. [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
Other Articles