ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

 

 

ที่

ข้อมูล

สังกัด

รวม

หมายเหตุ

มหานิกาย

ธรรมยุต

จำนวนวัด

- วัดที่ได้รับวิสุคามสีมา

- วัดที่ไม่ได้รับวิสุคามสีมา

 

๔๐๐

๒๓๘

 

๔๐

๓๑

 

๔๔๐

๒๖๙

 

พระอารามหลวง

 

วัดร้าง

๑๕๓

 

 

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

๑๓

 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษา

-

 

จำนวนพระภิกษุ สามเณร (รูป)

-          - พระภิกษุ

-          - สามเณร

 

๔,๒๓๒

๒๗๔

 

๓๗๐

๑๗

 

๔,๖๐๒

๒๙๑

 

ครูแผนกธรรม (รูป)

๓๓

๔๑

 

ครูแผนกบาลี (รูป)

๑๑

-

๑๑

 

พระจริยานิเทศ (รูป)

 

๑๐

พระปริยัตินิเทศ (รูป)

๑๐

๑๑

 

๑๑

พระธรรมทูตฝ่ายบริหาร (รูป)

๒๘

๓๔

 

๑๒

พระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ (รูป)

๖๒

-

๖๒

 

๑๓

พระบัณฑิตเผยแผ่ (รูป)

-

 


คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

 

แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดลพบุรี (ภาค ๓)

23 มี.ค. 2561 06:29 - Super User

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ

โดย สมเด็จพระธีรญาณมุนี [ ... ]

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:51 - Super User

 

การจัดอาสน์สงฆ์รับกฐิน

        มีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งสำหรับพระอารามหลวงทุกอาราม [ ... ]

ศาสนพิธีกฐินRead more...
23 มี.ค. 2561 04:50 - Super User

ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีกฐิน

ความหมายของกฐิน [ ... ]

ศาสนพิธีกฐินRead more...
22 มี.ค. 2561 11:31 - Super User

คำอธิบายวิธีสวดมนต์

        รายการมงคลสามัญใช้สวดเจ็ดตำนาน [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

อนุโมทนาวิธี

 

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทนาคาถา [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

สวดถวายพรพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:26 - Super User

พระสูตร ปาฐะ และคาถาต่างๆ

๑. บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

๒. [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
Other Articles