ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดสิงห์บุรี
๑.????? วัด?? มีจำนวน ? ? ? 184 แห่ง
๑.????? มหานิกาย ? ? ? 170 แห่ง
๒.????? ธรรมยุต ? ? ? 14 แห่ง
๓.????? พระอารามหลวง ? ? ? 3 แห่ง
๑.????? มหานิกาย ? ? 2 แห่ง
๒.????? ธรรมยุต ? ? ? 1 แห่ง
๔.?? วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา ? ? ? 183 แห่ง
๕.?? วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา ? ? ? 1 แห่ง
๖.??? วัดร้าง ? ? ? ? 172 แห่ง
๗.??? วัดแหล่งท่องเที่ยว ? ? ? 15 แห่ง
๘.??? วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ? ? 6 แห่ง
๙.???? วัดพัฒนาตัวอย่าง ? ? ? 13 แห่ง
๑๐.?? อุทยานการศึกษาในวัด ? ? ? 6 ?
๑๑.?? สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ? ? 17 ?
? ๑.??? มหานิกาย ? ? ? 17 แห่ง
? ๒.?? ธรรมยุต ? ? ? - แห่ง
๑๒.?? โรงเรียนพระปริยัติธรรม? แผนกสามัญ ? 6 ?
๑๓.??? สำนักเรียนธรรม ? บาลี ? ? 12 ?
๑.??? มหานิกาย ? ? ? ? 9 ?
? ๒.?? ธรรมยุต ? ? ? 3 แห่ง
? ? ? ? ? ? ? ?
๒.?? จำนวนพระภิกษุสามเณร? มีจำนวน ? ? 2105 รูป
? ๑.??? มหานิกาย ? ? ? 1711 รูป
๑.??? พระภิกษุ ? ? ? ? 1430 รูป
? ๒.?? สามเณร ? ? ? 281 รูป
? ๒.??? ธรรมยุต ? ? ? 394 รูป
๑.??? พระภิกษุ ? ? ? ? 99 รูป
? ๒.?? สามเณร ? ? ? 295 รูป
? ? ? ? ? ? ? ?
๓.??? พระสังฆาธิการ? ในจังหวัดสิงห์บุรี ? ? ? ?
? ๑.? เจ้าคณะจังหวัด ? ? ? 2 รูป
? ๒.? เจ้าคณะอำเภอ ? ? ? 7 รูป
? ๓.? เจ้าคณะตำบล ? ? ? 33 รูป
? ๔.? เจ้าอาวาส ? ? ? 184 รูป
? ๕.? พระนักเทศน์ ? ? ? 8 รูป
๑.??? มหานิกาย ? ? ? ? 6 รูป
? ๒.?? ธรรมยุต ? ? ? 2 รูป
๖.? พระจริยานิเทศ ? ? ? 1 รูป
๑.??? มหานิกาย ? ? ? ? 1 รูป
? ๒.?? ธรรมยุต ? ? ? - รูป
๗.? พระบัณฑิตเผยแผ่ ? ? ? 2 รูป
๑.??? มหานิกาย ? ? ? ? 1 รูป
? ๒.?? ธรรมยุต ? ? ? 1 รูป
๘.? พระปริยัตินิเทศ ? ? ? 5 รูป
๑.??? มหานิกาย ? ? ? ? 4 รูป
? ๒.?? ธรรมยุต ? ? ? 1 รูป

?

?

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

?

แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดสิงห์บุรี (ภาค ๓)

23 มี.ค. 2561 06:29 - Super User

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ

โดย สมเด็จพระธีรญาณมุนี [ ... ]

องค์ความรู้: คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:51 - Super User

?

การจัดอาสน์สงฆ์รับกฐิน

มีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งสำหรับพระอารามหลวงทุกอาราม [ ... ]

องค์ความรู้: ศาสนพิธีกฐิน...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:50 - Super User

ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีกฐิน

ความหมายของกฐิน [ ... ]

องค์ความรู้: ศาสนพิธีกฐิน...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:31 - Super User

คำอธิบายวิธีสวดมนต์

รายการมงคลสามัญใช้สวดเจ็ดตำนาน [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

อนุโมทนาวิธี

?

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทนาคาถา [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

สวดถวายพรพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:26 - Super User

พระสูตร ปาฐะ และคาถาต่างๆ

?

๑. บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

๒. [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
Other Articles