ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดสิงห์บุรี
๑.      วัด   มีจำนวน       184 แห่ง
๑.      มหานิกาย       170 แห่ง
๒.      ธรรมยุต       14 แห่ง
๓.      พระอารามหลวง       3 แห่ง
๑.      มหานิกาย     2 แห่ง
๒.      ธรรมยุต       1 แห่ง
๔.   วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา       183 แห่ง
๕.   วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา       1 แห่ง
๖.    วัดร้าง         172 แห่ง
๗.    วัดแหล่งท่องเที่ยว       15 แห่ง
๘.    วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น     6 แห่ง
๙.     วัดพัฒนาตัวอย่าง       13 แห่ง
๑๐.   อุทยานการศึกษาในวัด       6  
๑๑.   สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด     17  
  ๑.    มหานิกาย       17 แห่ง
  ๒.   ธรรมยุต       - แห่ง
๑๒.   โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญ   6  
๑๓.    สำนักเรียนธรรม – บาลี     12  
๑.    มหานิกาย         9  
  ๒.   ธรรมยุต       3 แห่ง
               
๒.   จำนวนพระภิกษุสามเณร  มีจำนวน     2105 รูป
  ๑.    มหานิกาย       1711 รูป
๑.    พระภิกษุ         1430 รูป
  ๒.   สามเณร       281 รูป
  ๒.    ธรรมยุต       394 รูป
๑.    พระภิกษุ         99 รูป
  ๒.   สามเณร       295 รูป
               
๓.    พระสังฆาธิการ  ในจังหวัดสิงห์บุรี        
  ๑.  เจ้าคณะจังหวัด       2 รูป
  ๒.  เจ้าคณะอำเภอ       7 รูป
  ๓.  เจ้าคณะตำบล       33 รูป
  ๔.  เจ้าอาวาส       184 รูป
  ๕.  พระนักเทศน์       8 รูป
๑.    มหานิกาย         6 รูป
  ๒.   ธรรมยุต       2 รูป
๖.  พระจริยานิเทศ       1 รูป
๑.    มหานิกาย         1 รูป
  ๒.   ธรรมยุต       - รูป
๗.  พระบัณฑิตเผยแผ่       2 รูป
๑.    มหานิกาย         1 รูป
  ๒.   ธรรมยุต       1 รูป
๘.  พระปริยัตินิเทศ       5 รูป
๑.    มหานิกาย         4 รูป
  ๒.   ธรรมยุต       1 รูป

 

 

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

 

แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดสิงห์บุรี (ภาค ๓)

23 มี.ค. 2561 06:29 - Super User

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ

โดย สมเด็จพระธีรญาณมุนี [ ... ]

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:51 - Super User

 

การจัดอาสน์สงฆ์รับกฐิน

        มีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งสำหรับพระอารามหลวงทุกอาราม [ ... ]

ศาสนพิธีกฐินRead more...
23 มี.ค. 2561 04:50 - Super User

ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีกฐิน

ความหมายของกฐิน [ ... ]

ศาสนพิธีกฐินRead more...
22 มี.ค. 2561 11:31 - Super User

คำอธิบายวิธีสวดมนต์

        รายการมงคลสามัญใช้สวดเจ็ดตำนาน [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

อนุโมทนาวิธี

 

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทนาคาถา [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

สวดถวายพรพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:26 - Super User

พระสูตร ปาฐะ และคาถาต่างๆ

๑. บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

๒. [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
Other Articles