ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท

 

ลำดับที่

ข้อมูล

มหานิกาย

ธรรมยุต

 

รวม

หมายเหตุ

จำนวนวัด

 - วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา

 - วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา

๒๖๖

๒๒๐

๔๕

๑๒

๒๗๖

๒๒๕

๕๒

 

พระอารามหลวง

-

 

วัดร้าง

๒๓๒

๒๓๒

 

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

๑๔

๑๕

 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

-

 

จำนวนพระภิกษุ สามเณร (รูป)

 - พระภิกษุ

 - สามเณร

๒,๐๐๕

๑,๘๖๒

๑๔๓

๔๔

๔๒

๒,๐๔๙

๑,๙๐๔

๑๔๕

 

ครูแผนกธรรม (รูป)

๒๔

๒๘

 

ครูแผนกบาลี (รูป)

-

 

พระจริยานิเทศ (รูป)

-

 

๑๐

พระปริยัตินิเทศ (รูป)

-

 

๑๑

พระธรรมทูตฝ่ายบริหาร (รูป)

๑๐

๑๑

 

๑๒

พระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ (รูป)

๓๖

-

๓๖

 

๑๓

พระบัณฑิตเผยแผ่ (รูป)

-

 

๑๔

พระวิปัสสนาจารย์ (รูป)

๑๙

-

๑๙

 

 

 

 

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

 

แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดชัยนาท (ภาค ๓)

23 มี.ค. 2561 06:29 - Super User

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ

โดย สมเด็จพระธีรญาณมุนี [ ... ]

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:51 - Super User

 

การจัดอาสน์สงฆ์รับกฐิน

        มีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งสำหรับพระอารามหลวงทุกอาราม [ ... ]

ศาสนพิธีกฐินRead more...
23 มี.ค. 2561 04:50 - Super User

ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีกฐิน

ความหมายของกฐิน [ ... ]

ศาสนพิธีกฐินRead more...
22 มี.ค. 2561 11:31 - Super User

คำอธิบายวิธีสวดมนต์

        รายการมงคลสามัญใช้สวดเจ็ดตำนาน [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

อนุโมทนาวิธี

 

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทนาคาถา [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

สวดถวายพรพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:26 - Super User

พระสูตร ปาฐะ และคาถาต่างๆ

๑. บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

๒. [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
Other Articles