ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท

?

ลำดับที่

ข้อมูล

มหานิกาย

ธรรมยุต

?

รวม

หมายเหตุ

จำนวนวัด

?- วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา

?- วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา

๒๖๖

๒๒๐

๔๕

๑๒

๒๗๖

๒๒๕

๕๒

?

พระอารามหลวง

-

?

วัดร้าง

๒๓๒

๒๓๒

?

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

๑๔

๑๕

?

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

-

?

จำนวนพระภิกษุ สามเณร (รูป)

?- พระภิกษุ

?- สามเณร

๒,๐๐๕

๑,๘๖๒

๑๔๓

๔๔

๔๒

๒,๐๔๙

๑,๙๐๔

๑๔๕

?

ครูแผนกธรรม (รูป)

๒๔

๒๘

?

ครูแผนกบาลี (รูป)

-

?

พระจริยานิเทศ (รูป)

-

?

๑๐

พระปริยัตินิเทศ (รูป)

-

?

๑๑

พระธรรมทูตฝ่ายบริหาร (รูป)

๑๐

๑๑

?

๑๒

พระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ (รูป)

๓๖

-

๓๖

?

๑๓

พระบัณฑิตเผยแผ่ (รูป)

-

?

๑๔

พระวิปัสสนาจารย์ (รูป)

๑๙

-

๑๙

?

?

?

?

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

?

แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดชัยนาท (ภาค ๓)

23 มี.ค. 2561 06:29 - Super User

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ

โดย สมเด็จพระธีรญาณมุนี [ ... ]

องค์ความรู้: คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:51 - Super User

?

การจัดอาสน์สงฆ์รับกฐิน

มีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งสำหรับพระอารามหลวงทุกอาราม [ ... ]

องค์ความรู้: ศาสนพิธีกฐิน...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:50 - Super User

ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีกฐิน

ความหมายของกฐิน [ ... ]

องค์ความรู้: ศาสนพิธีกฐิน...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:31 - Super User

คำอธิบายวิธีสวดมนต์

รายการมงคลสามัญใช้สวดเจ็ดตำนาน [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

อนุโมทนาวิธี

?

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทนาคาถา [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

สวดถวายพรพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:26 - Super User

พระสูตร ปาฐะ และคาถาต่างๆ

?

๑. บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

๒. [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
Other Articles