ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

 

ที่

รายการ

                              จังหวัด

ลำปาง

หมายเหตุ

วัด

๖๕๒

 

พระอารามหลวง

 

สำนักสงฆ์

๑๑๖

 

ที่พักสงฆ์

๑๒๙

 

สำนักปฏิบัติธรรม

๒๔

 

อุทยานการศึกษาในวัด

 

วัดพัฒนาตัวอย่าง

๒๐

 

วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น

๑๒

 

วัดร้าง

๑๒๖

 

๑๐

พระภิกษุ

๒,๒๕๑

 

๑๑

สามเณร

๑,๔๙๑

 

๑๒

ศิษย์วัด

๓๔๑

 

๑๓

พระราชาคณะ

 

๑๔

พระครูสัญญาบัตร

๒๗๙

 

๑๕

เจ้าอาวาส

๕๙๔

 

๑๖

ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส

๑๒๐

 

๑๗

เจ้าคณะตำบล

๑๑๙

 

๑๘

รองเจ้าคณะตำบล

 

๑๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล

 

๒๐

เจ้าคณะอำเภอ

๑๓

 

๒๑

รองเจ้าคณะอำเภอ

๑๔

 

๒๒

ที่ปรึษาเจ้าคณะอำเภอ

 

๒๓

เจ้าคณะจังหวัด

 

๒๔

รองเจ้าคณะจังหวัด

 

๒๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด

 

๒๖

สำนักศาสนศึกษาแผนกบาลี

๑๐

 

๒๗

สำนักศาสนศึกษาแผนกธรรม

๑๙

 

๒๘

ร.ร.แผนกสามัญศึกษา

 

๒๙

ศ.พอ.

๔๘

 

๓๐

ครูพระสอนฯแผนกบาลี

๒๐

 

๓๑

ครูพระสอนฯแผนกธรรม

๕๖

 

๓๒

ครูพระสอนฯในโรงเรียน

๑๙๑

 

๓๓

ครูพระสอนฯ ศพอ.

๑๔๘

 

๓๔

พระอุปัชฌาย์

๖๕

 

๓๕

พระธรรมทูต

๗๗

 

๓๖

พระนักเผยแผ่

 

๓๗

พระจริยานิเทศก์

 

๓๘

พระปริยัตินิเทศก์

 

๓๙

พระธรรมจาริก

 

๔๐

พระวินยาธิการ

๑๒๔

 

๔๑

หน่วย อปต.

๙๖

 

๔๒

ร.ร.การกุศลของวัด

 

 

 

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

 

แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดลำปาง (ภาค ๖)

23 มี.ค. 2561 06:29 - Super User

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ

โดย สมเด็จพระธีรญาณมุนี [ ... ]

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:51 - Super User

 

การจัดอาสน์สงฆ์รับกฐิน

        มีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งสำหรับพระอารามหลวงทุกอาราม [ ... ]

ศาสนพิธีกฐินRead more...
23 มี.ค. 2561 04:50 - Super User

ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีกฐิน

ความหมายของกฐิน [ ... ]

ศาสนพิธีกฐินRead more...
22 มี.ค. 2561 11:31 - Super User

คำอธิบายวิธีสวดมนต์

        รายการมงคลสามัญใช้สวดเจ็ดตำนาน [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

อนุโมทนาวิธี

 

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทนาคาถา [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

สวดถวายพรพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:26 - Super User

พระสูตร ปาฐะ และคาถาต่างๆ

๑. บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

๒. [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
Other Articles