ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย

?

ที่

ข้อมูล

จำนวน

วัด

๙๑๐

สำนักสงฆ์

๒๕๐

ที่พักสงฆ์

๑๑๓

สำนักปฏิบัติธรรม

๓๘

อุทยานการศึกษาในวัด

๑๕

วัดพัฒนาตัวอย่าง

๒๙

วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น

๑๓

วัดร้าง

๑๖๑

พระภิกษุ

๓,๕๙๖

๑๐

สามเณร

๒,๙๓๒

๑๑

ศิษย์วัด

๓๔๓

๑๒

พระราชาคณะ

๑๓

พระครูสัญญาบัตร

๓๓๘

๑๔

เจ้าอาวาส

๗๒๗

๑๕

รักษาการแทนเจ้าอาวาส

๓๕๗

๑๖

เจ้าคณะตำบล

๑๓๙

๑๗

รองเจ้าคณะตำบล

๓๒

๑๘

รักษาการแทนเจ้าคณะตำบล

๑๒

๑๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล

๑๖

๒๐

เจ้าคณะอำเภอ

๑๘

๒๑

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ

๒๒

รองเจ้าคณะอำเภอ

๑๙

๒๓

รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอ

-

๒๔

สำนักศาสนศึกษาประจำจังหวัด

๒๕

สำนักศาสนศึกษาประจำอำเภอ

๒๒

๒๖

ร.ร.พระปริยัติธรรมแผนกธรรม

๓๑

๒๗

ร.ร.พระปริยัติธรรมแผนกบาลี

๒๘

ร.ร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญ

๒๑

๒๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

๑๑๙

๓๐

ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

๓๕๔

๓๑

ครูสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

๓๔๘

๓๒

พระอุปัชฌาย์

๑๐๕

๓๓

พระธรรมทูตบริหาร

๔๐

๓๔

พระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ

๖๔

๓๕

พระเผยแผ่พระพุทธศาสนา

๓๐

๓๖

ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

๓๗

ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม

๑๑๔

๓๘

พระปริยัตินิเทศก์

๑๙

๓๙

พระจริยานิเทศก์

๔๐

พระธรรมจาริก

๑๔

๔๑

พระวินยาธิการ

๒๓๖

๔๒

หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล

๑๑๔

๔๓

พระเผยแผ่ในพื้นที่เฉพาะ

๒๐

๔๔

พระวิปัสสนาจารย์

๕๙

?

?

?

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

?

แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดเชียงราย (ภาค ๖)

23 มี.ค. 2561 06:29 - Super User

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ

โดย สมเด็จพระธีรญาณมุนี [ ... ]

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:51 - Super User

?

การจัดอาสน์สงฆ์รับกฐิน

??????? มีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งสำหรับพระอารามหลวงทุกอาราม [ ... ]

ศาสนพิธีกฐินRead more...
23 มี.ค. 2561 04:50 - Super User

ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีกฐิน

ความหมายของกฐิน [ ... ]

ศาสนพิธีกฐินRead more...
22 มี.ค. 2561 11:31 - Super User

คำอธิบายวิธีสวดมนต์

??????? รายการมงคลสามัญใช้สวดเจ็ดตำนาน [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

อนุโมทนาวิธี

?

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทนาคาถา [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

สวดถวายพรพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:26 - Super User

พระสูตร ปาฐะ และคาถาต่างๆ

๑. บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

๒. [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
Other Articles