ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดพะเยา

 

ที่

รายการ

จำนวน

หมายเหตุ

วัด

๓๖๑

 

พระอารามหลวง

 

สำนักสงฆ์

๑๑๓

 

ที่พักสงฆ์

๖๑

 

สำนักปฏิบัติธรรม

๑๑

 

อุทยานการศึกษาในวัด

 

วัดพัฒนาตัวอย่าง

๒๐

 

วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น

๑๑

 

วัดร้าง

๕๙

 

๑๐

พระภิกษุ

๑,๒๒๓

 

๑๑

สามเณร

๑,๒๒๕

 

๑๒

ศิษย์วัด

๓๐

 

๑๓

พระราชาคณะ

 

๑๔

พระครูสัญญาบัตร

๑๖๗

 

๑๕

เจ้าอาวาส

๓๓๗

 

๑๖

ผู้รักษาแทนการเจ้าอาวาส

๒๔

 

๑๗

เจ้าคณะตำบล

๗๘

 

๑๘

รองเจ้าคณะตำบล

 

๑๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล

-

 

๒๐

เจ้าคณะอำเภอ

 

๒๑

รองเจ้าคณะอำเภอ

 

๒๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ

-

 

๒๓

เจ้าคณะจังหวัด

 

๒๔

รองเจ้าคณะจังหวัด

 

๒๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด

 

๒๖

สำนักศาสนศึกษาแผนกบาลี

 

๒๗

สำนักศาสนศึกษาแผนกธรรม

๓๔

 

๒๘

ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

 

๒๙

ศ.พอ.

๔๖

 

๓๐

ครูพระสอนฯ แผนกบาลี

 

๓๑

ครูพระสอนฯ แผนกธรรม

๓๙

 

๓๒

ครูพระสอนฯในโรงเรียน

๒๓๙

 

๓๓

ครูพระสอนฯ ศพอ.

๑๒๐

 

๓๔

พระอุปัชฌาย์

๓๘

 

๓๕

พระธรรมทูต

๕๗

 

๓๖

พระนักเผยแผ่

๒๒

 

๓๗

พระจริยานิเทศก์

 

๓๘

พระปริยัตินิเทศก์

๑๓

 

๓๙

พระธรรมจาริก

 

๔๐

พระวินยาธิการ

๑๒๐

 

๔๑

หน่วย อปต.

๖๘

 

๔๒

โรงเรียนการกุศลของวัด

 

 

 

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

 

ไฟล์แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดพะเยา (ภาค ๖)

23 มี.ค. 2561 06:29 - Super User

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ

โดย สมเด็จพระธีรญาณมุนี [ ... ]

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:51 - Super User

 

การจัดอาสน์สงฆ์รับกฐิน

        มีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งสำหรับพระอารามหลวงทุกอาราม [ ... ]

ศาสนพิธีกฐินRead more...
23 มี.ค. 2561 04:50 - Super User

ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีกฐิน

ความหมายของกฐิน [ ... ]

ศาสนพิธีกฐินRead more...
22 มี.ค. 2561 11:31 - Super User

คำอธิบายวิธีสวดมนต์

        รายการมงคลสามัญใช้สวดเจ็ดตำนาน [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

อนุโมทนาวิธี

 

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทนาคาถา [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

สวดถวายพรพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:26 - Super User

พระสูตร ปาฐะ และคาถาต่างๆ

๑. บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

๒. [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
Other Articles