ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดพะเยา

?

ที่

รายการ

จำนวน

หมายเหตุ

วัด

๓๖๑

?

พระอารามหลวง

?

สำนักสงฆ์

๑๑๓

?

ที่พักสงฆ์

๖๑

?

สำนักปฏิบัติธรรม

๑๑

?

อุทยานการศึกษาในวัด

?

วัดพัฒนาตัวอย่าง

๒๐

?

วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น

๑๑

?

วัดร้าง

๕๙

?

๑๐

พระภิกษุ

๑,๒๒๓

?

๑๑

สามเณร

๑,๒๒๕

?

๑๒

ศิษย์วัด

๓๐

?

๑๓

พระราชาคณะ

?

๑๔

พระครูสัญญาบัตร

๑๖๗

?

๑๕

เจ้าอาวาส

๓๓๗

?

๑๖

ผู้รักษาแทนการเจ้าอาวาส

๒๔

?

๑๗

เจ้าคณะตำบล

๗๘

?

๑๘

รองเจ้าคณะตำบล

?

๑๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล

-

?

๒๐

เจ้าคณะอำเภอ

?

๒๑

รองเจ้าคณะอำเภอ

?

๒๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ

-

?

๒๓

เจ้าคณะจังหวัด

?

๒๔

รองเจ้าคณะจังหวัด

?

๒๕

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด

?

๒๖

สำนักศาสนศึกษาแผนกบาลี

?

๒๗

สำนักศาสนศึกษาแผนกธรรม

๓๔

?

๒๘

ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

?

๒๙

ศ.พอ.

๔๖

?

๓๐

ครูพระสอนฯ แผนกบาลี

?

๓๑

ครูพระสอนฯ แผนกธรรม

๓๙

?

๓๒

ครูพระสอนฯในโรงเรียน

๒๓๙

?

๓๓

ครูพระสอนฯ ศพอ.

๑๒๐

?

๓๔

พระอุปัชฌาย์

๓๘

?

๓๕

พระธรรมทูต

๕๗

?

๓๖

พระนักเผยแผ่

๒๒

?

๓๗

พระจริยานิเทศก์

?

๓๘

พระปริยัตินิเทศก์

๑๓

?

๓๙

พระธรรมจาริก

?

๔๐

พระวินยาธิการ

๑๒๐

?

๔๑

หน่วย อปต.

๖๘

?

๔๒

โรงเรียนการกุศลของวัด

?

?

?

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

?

ไฟล์แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดพะเยา (ภาค ๖)

23 มี.ค. 2561 06:29 - Super User

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ

โดย สมเด็จพระธีรญาณมุนี [ ... ]

องค์ความรู้: คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:51 - Super User

?

การจัดอาสน์สงฆ์รับกฐิน

มีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งสำหรับพระอารามหลวงทุกอาราม [ ... ]

องค์ความรู้: ศาสนพิธีกฐิน...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:50 - Super User

ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีกฐิน

ความหมายของกฐิน [ ... ]

องค์ความรู้: ศาสนพิธีกฐิน...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:31 - Super User

คำอธิบายวิธีสวดมนต์

รายการมงคลสามัญใช้สวดเจ็ดตำนาน [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

อนุโมทนาวิธี

?

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทนาคาถา [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

สวดถวายพรพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:26 - Super User

พระสูตร ปาฐะ และคาถาต่างๆ

?

๑. บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

๒. [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
Other Articles