ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดแพร่

ที่

รายการ

จำนวน

หมายเหตุ

วัดราษฏร์ (ม)

  ๓๒๘ วัด

 

พระอารามหลวง

๒ วัด

 

สำนักสงฆ์

              ๓๑ วัด

 

ที่พักสงฆ์

     ๔๕ แห่ง

 

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

 ๒๐ แห่ง

 

อุทยานการศึกษาในวัด

๑๐ วัด

 

วัดพัฒนาตัวอย่าง

๒๓ วัด

 

วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น

๑๙ วัด

 

วัดร้าง

      แห่ง

 

๑๐

พระภิกษุ

๑,๒๖๕ รูป

 

๑๑

สามเณร

๗๖๔ รูป

 

๑๒

ศิษย์วัด

๑๒๘ คน

 

๑๓

พระราชาคณะ

๔ รูป

 

๑๔

พระครูสัญญาบัตร

๑๔๔ รูป

 

๑๕

เจ้าอาวาส

๓๔๕ รูป

 

๑๖

ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส

 ๑๖  รูป

 

๑๗

เจ้าคณะตำบล

๖๑ รูป

 

๑๘

รองเจ้าคณะตำบล

๑๒ รูป

 

๑๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล

๕  รูป

 

๒๐

เจ้าคณะอำเภอ

๘  รูป

 

๒๑

รองเจ้าคณะอำเภอ

๗  รูป

 

๒๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ

๒  รูป

 

๒๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด

๑  รูป

 

๒๔

รองเจ้าคณะจังหวัด

๑  รูป

 

๒๕

โรงเรียนพระปริยัติธรรมประจำจังหวัด

-           แห่ง

 

๒๖

สำนักศาสนศึกษาแผนกธรรม

๓๔  แห่ง

 

๒๗

สำนักศาสนศึกษาแผนกบาลี

๑๘  แห่ง

 

๒๘

สำนักศาสนศึกษาแผนกธรรมศึกษา

๒๔ แห่ง

 

๒๙

ร.ร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

๖  แห่ง

 

๓๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

๒๐ แห่ง

 

๓๑

ศูนย์สอนเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด

       ๑๘  แห่ง

 

๓๒

ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

๔๘  รูป

 

๓๓

ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี

๑๘  รูป

 

๓๔

ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

๒๕๐ รูป

 

๓๕

พระอุปัชฌาย์

๓๙ รูป

 

๓๖

พระธรรมฑูตฝ่ายปฏิบัติการ

๕๖  รูป

 

๓๗

พระธรรมฑูตฝ่ายบริหาร

 ๑๖  รูป

 

๓๘

พระจริยานิเทศก์

๓  รูป

 

๓๙

พระปริยัตินิเทศก์

๗  รูป

 

๔๐

พระธรรมจาริก

 ๙๐  รูป

 

๔๑

พระวินยาธิการ

๑๒๒ รูป

 

๔๒

หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล

 ๗๘ หน่วย

 

 

 

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

 

แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดแพร่ (ภาค ๖)

23 มี.ค. 2561 06:29 - Super User

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ

โดย สมเด็จพระธีรญาณมุนี [ ... ]

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:51 - Super User

 

การจัดอาสน์สงฆ์รับกฐิน

        มีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งสำหรับพระอารามหลวงทุกอาราม [ ... ]

ศาสนพิธีกฐินRead more...
23 มี.ค. 2561 04:50 - Super User

ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีกฐิน

ความหมายของกฐิน [ ... ]

ศาสนพิธีกฐินRead more...
22 มี.ค. 2561 11:31 - Super User

คำอธิบายวิธีสวดมนต์

        รายการมงคลสามัญใช้สวดเจ็ดตำนาน [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

อนุโมทนาวิธี

 

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทนาคาถา [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

สวดถวายพรพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:26 - Super User

พระสูตร ปาฐะ และคาถาต่างๆ

๑. บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

๒. [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
Other Articles