ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดแพร่

ที่

รายการ

จำนวน

หมายเหตุ

วัดราษฏร์ (ม)

? ๓๒๘ วัด

?

พระอารามหลวง

๒ วัด

?

สำนักสงฆ์

??????? ??????๓๑ วัด

?

ที่พักสงฆ์

???? ๔๕ แห่ง

?

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

?๒๐ แห่ง

?

อุทยานการศึกษาในวัด

๑๐ วัด

?

วัดพัฒนาตัวอย่าง

๒๓ วัด

?

วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น

๑๙ วัด

?

วัดร้าง

??? ??แห่ง

?

๑๐

พระภิกษุ

๑,๒๖๕ รูป

?

๑๑

สามเณร

๗๖๔ รูป

?

๑๒

ศิษย์วัด

๑๒๘ คน

?

๑๓

พระราชาคณะ

๔ รูป

?

๑๔

พระครูสัญญาบัตร

๑๔๔ รูป

?

๑๕

เจ้าอาวาส

๓๔๕ รูป

?

๑๖

ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส

?๑๖? รูป

?

๑๗

เจ้าคณะตำบล

๖๑ รูป

?

๑๘

รองเจ้าคณะตำบล

๑๒ รูป

?

๑๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล

๕? รูป

?

๒๐

เจ้าคณะอำเภอ

๘? รูป

?

๒๑

รองเจ้าคณะอำเภอ

๗? รูป

?

๒๒

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ

๒? รูป

?

๒๓

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด

๑? รูป

?

๒๔

รองเจ้าคณะจังหวัด

๑? รูป

?

๒๕

โรงเรียนพระปริยัติธรรมประจำจังหวัด

-?????????? แห่ง

?

๒๖

สำนักศาสนศึกษาแผนกธรรม

๓๔? แห่ง

?

๒๗

สำนักศาสนศึกษาแผนกบาลี

๑๘? แห่ง

?

๒๘

สำนักศาสนศึกษาแผนกธรรมศึกษา

๒๔ แห่ง

?

๒๙

ร.ร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

๖? แห่ง

?

๓๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

๒๐ แห่ง

?

๓๑

ศูนย์สอนเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด

?????? ๑๘? แห่ง

?

๓๒

ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

๔๘? รูป

?

๓๓

ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี

๑๘? รูป

?

๓๔

ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

๒๕๐ รูป

?

๓๕

พระอุปัชฌาย์

๓๙ รูป

?

๓๖

พระธรรมฑูตฝ่ายปฏิบัติการ

๕๖? รูป

?

๓๗

พระธรรมฑูตฝ่ายบริหาร

?๑๖? รูป

?

๓๘

พระจริยานิเทศก์

๓? รูป

?

๓๙

พระปริยัตินิเทศก์

๗? รูป

?

๔๐

พระธรรมจาริก

?๙๐? รูป

?

๔๑

พระวินยาธิการ

๑๒๒ รูป

?

๔๒

หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล

?๗๘ หน่วย

?

?

?

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

?

แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดแพร่ (ภาค ๖)

23 มี.ค. 2561 06:29 - Super User

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ

โดย สมเด็จพระธีรญาณมุนี [ ... ]

องค์ความรู้: คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:51 - Super User

?

การจัดอาสน์สงฆ์รับกฐิน

มีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งสำหรับพระอารามหลวงทุกอาราม [ ... ]

องค์ความรู้: ศาสนพิธีกฐิน...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:50 - Super User

ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีกฐิน

ความหมายของกฐิน [ ... ]

องค์ความรู้: ศาสนพิธีกฐิน...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:31 - Super User

คำอธิบายวิธีสวดมนต์

รายการมงคลสามัญใช้สวดเจ็ดตำนาน [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

อนุโมทนาวิธี

?

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทนาคาถา [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

สวดถวายพรพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:26 - Super User

พระสูตร ปาฐะ และคาถาต่างๆ

?

๑. บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

๒. [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
Other Articles