ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดน่าน

?

ที่

รายการ

จำนวน

หมายเหตุ

วัด????????????????????????? ???????? ?

๔๒๕ วัด

?

พระอารามหลวง

๔ แห่ง

?

สำนักสงฆ์

๖๘ สำนัก

?

ที่พักสงฆ์

๑๐๘ สำนัก

?

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน่าน

๑๐ แห่ง

?

สำนักปฏิบัติธรรมประจำอำเภอ

๑๔ แห่ง

?

อุทยานการศึกษาในวัด

๑๕ แห่ง

?

วัดพัฒนาตัวอย่าง

๒๐ วัด

?

วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น

๕ วัด

?

๑๐

วัดร้าง

-

?

๑๑

พระภิกษุ????????

๗๒๙ รูป

?

๑๒

สามเณร

๑,๖๒๘ รูป

?

๑๓

ศิษย์วัด

๑๕๖ คน

?

๑๔

พระราชาคณะ?

๖ รูป

?

๑๕

พระครูสัญญาบัตร??

๑๗๗ รูป

?

๑๖

เจ้าอาวาส

๓๘๑ รูป

?

๑๗

ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส

๔๔ รูป

?

๑๘

เจ้าคณะตำบล??

๗๓ รูป

?

๑๙

รองเจ้าคณะตำบล? ??????

๓ รูป

?

๒๐

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล

-

?

๒๑

เจ้าคณะตำบลกิตติมศักดิ์

๖ รูป

?

๒๒

เจ้าคณะอำเภอ

๑๔ รูป

?

๒๓

รองเจ้าคณะอำเภอ??

๗ รูป

?

๒๔

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกิตติมศักดิ์

๑ รูป

?

๒๕

รองเจ้าคณะจังหวัด??

๒ รูป

?

๒๖

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดน่าน

๑ รูป

?

๒๗

เจ้าคณะจังหวัด

๑ รูป

?

๒๘

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดน่าน??

๑ แห่ง

?

๒๙

สำนักศาสนศึกษา??? แผนกธรรม?

๑๗ โรง

?

๓๐

สำนักศาสนศึกษา??? แผนกบาลี??

๗ โรง

?

๓๑

โรงเรียนพระปริยัติธรรม? แผนกสามัญศึกษา?

๑๕ โรง

?

๓๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์?

๖๔ ศูนย์

?

๓๓

ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์??????? ??? ?????

๒๘ แห่ง

?

๓๔

ครูพระสอนพระปริยัติธรรม?? แผนกธรรม

๗๗ รูป

?

๓๕

ครูพระสอนพระปริยัติธรรม?? แผนกบาลี

๒๖ รูป

?

๓๖

ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

๒๗๘ รูป

?

๓๗

ครูพระสอนศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์?

๒๑๙ รูป

?

๓๘

ครูพระสอนเด็กก่อนเกณฑ์

๒๘ คน

?

๓๙

พระอุปัชฌาย์

๓๗ รูป

?

๔๐

พระธรรมทูตปฏิบัติการ ประจำจังหวัดน่าน

๖๒ รูป

?

๔๑

พระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา?????

๕๔ รูป

?

๔๒

พระจริยานิเทศก์

๑? รูป

?

๔๓

พระปริยัตินิเทศก์

๖ รูป

?

๔๔

พระธรรมจาริก

๒๖ รูป

?

๔๕

พระวินยาธิการจังหวัดน่าน

๙๖ รูป

?

๔๖

หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล? (อ.ป. ต.)??????????????

๗๙? หน่วย

?

๔๗

ศูนย์การเรียนรู้อนุรักษ์ฟื้นฟูภาษาล้านนา(ตั๋วเมืองน่าน)

๓๔?? แห่ง

?

?

?

?

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

?

แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดน่าน (ภาค ๖)

23 มี.ค. 2561 06:29 - Super User

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ

โดย สมเด็จพระธีรญาณมุนี [ ... ]

องค์ความรู้: คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:51 - Super User

?

การจัดอาสน์สงฆ์รับกฐิน

มีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งสำหรับพระอารามหลวงทุกอาราม [ ... ]

องค์ความรู้: ศาสนพิธีกฐิน...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:50 - Super User

ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีกฐิน

ความหมายของกฐิน [ ... ]

องค์ความรู้: ศาสนพิธีกฐิน...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:31 - Super User

คำอธิบายวิธีสวดมนต์

รายการมงคลสามัญใช้สวดเจ็ดตำนาน [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

อนุโมทนาวิธี

?

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทนาคาถา [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

สวดถวายพรพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:26 - Super User

พระสูตร ปาฐะ และคาถาต่างๆ

?

๑. บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

๒. [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
Other Articles