ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดขอนแก่น
๑.???????????????? วัด? มีจำนวน 1455 แห่ง
๑.????? มหานิกาย ? ? 1242 แห่ง
๒.????? ธรรมยุต ? ? 213 แห่ง
๓.????? พระอารามหลวง ? ? 3 แห่ง
๑.????? มหานิกาย ? ? 2 แห่ง
๒.????? ธรรมยุต ? ? 1 แห่ง
๔.????? วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา ? ? ? แห่ง
? ๑. มหานิกาย ? ? 450 แห่ง
? ๒. ธรรมยุต ? ? 81 แห่ง
๕.????? วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา ? ? ? แห่ง
๑.????? มหานิกาย ? ? 792 แห่ง
๒.????? ธรรมยุต ? ? 132 แห่ง
๖.????? วัดร้าง ? ? ? แห่ง
? ๑. มหานิกาย ? ? 52 แห่ง
? ๒. ธรรมยุต ? ? 1 แห่ง
๗.????? วัดแหล่งท่องเที่ยว ? ? 40 แห่ง
๘.????? วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ? ? 12 แห่ง
๙.????? วัดพัฒนาตัวอย่าง ? ? 13 แห่ง
๑๐.? อุทยานการศึกษาในวัด ? ? 9 แห่ง
๑๑.? สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ? ? 72 แห่ง
๑.????? มหานิกาย ? ? 70 แห่ง
๒.????? ธรรมยุต ? ? 2 แห่ง
๑๒.? โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ? ? ? แห่ง
๑.????? มหานิกาย ? ? 25 แห่ง
๒.????? ธรรมยุต ? ? 1 แห่ง
๑๓.? สำนักเรียนธรรม-บาลี ? ? 200 แห่ง
๑.????? มหานิกาย ? ? 192 แห่ง
๒.????? ธรรมยุต ? ? 8 แห่ง
๒. จำนวนพระภิกษุสามเณร มีจำนวน? ? 8076 รูป
๑.??? มหานิกาย ? ? 6919 รูป
๑.????? พระภิกษุ ? ? 5544 รูป
๒.????? สามเณร ? ? 1375 รูป
๒. ธรรมยุต ? ? 1157 รูป
๑.????? พระภิกษุ ? ? 990 รูป
๒.????? สามเณร ? ? 167 รูป
? ? ? ? ?
๓. พระสังฆาธิการ ในจังหวัดขอนแก่น 1836 รูป
๑.??? ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ? ? 1 รูป (ม)
๒.??? เจ้าคณะภาค ? ? 1 รูป (ธ)
๓.??? ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด ? ? 2 รูป (ม./ธ.)
๔.??? เจ้าคณะจังหวัด ? ? 2 รูป (ม./ธ.)
๕.??? รองเจ้าคณะจังหวัด ? ? 3 รูป
๑.????? มหานิกาย ? ? 2 รูป
๒.????? ธรรมยุต ? ? 1 รูป
๖. เจ้าคณะอำเภอ ? ? 36 รูป
๑.????? มหานิกาย ? ? 26 รูป
๒.????? ธรรมยุต ? ? 10 รูป
๗.????? รองเจ้าคณะอำเภอ ? ? 33 รูป (เฉพาะ มหานิกาย)
๘.????? เจ้าคณะตำบล ? ? 254 รูป (เฉพาะ มหานิกาย)
๙.????? เจ้าอาวาส ? ? 1207 รูป (เฉพาะ มหานิกาย)
๑๐.พระนักเทศน์ ? ? 11 รูป
๑.????? มหานิกาย ? ? 12 รูป
๒.????? ธรรมยุต ? ? 3 รูป
๗. พระจริยานิเทศ ? ? 3 รูป
๑.????? มหานิกาย ? ? 3 รูป
๒.????? ธรรมยุต ? ? 1 รูป
๘. พระบัณฑิตเผยแผ่ ? ? ? ?
๑.????? มหานิกาย ? ? 11 รูป
๒.????? ธรรมยุต ? ? 3 รูป
๙. พระปริยัตินิเทศ ? ? ? ?
๑.????? มหานิกาย ? ? 14 รูป
๒.????? ธรรมยุต ? ? 1 รูป
? ? ? ? ?
คณะผู้จัดทำ ? ? ? ?
พระโสภณพัฒนบัณฑิต รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ?
พระครูวิสุทธิธีรคุณ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น? ๐๘๑-๗๙๙๔๓๑๖
พระครูใบฎีกาวิเชียร มหาวชิรปญฺโญ? ? ? ? ๐๖๒-๙๑๔๙๔๕๖
พระครูปริยัติมัชฌิมานุกูล ? ? ? ?
พระครูพิพัฒน์รัตนวงศ์ ? ? ? ?
พระครูปริยัติรัตโนบล ? ? ? ?

?

?

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

?

ไฟล์แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดขอนแก่น (ภาค ๙)

23 มี.ค. 2561 06:29 - Super User

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ

โดย สมเด็จพระธีรญาณมุนี [ ... ]

องค์ความรู้: คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:51 - Super User

?

การจัดอาสน์สงฆ์รับกฐิน

มีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งสำหรับพระอารามหลวงทุกอาราม [ ... ]

องค์ความรู้: ศาสนพิธีกฐิน...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:50 - Super User

ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีกฐิน

ความหมายของกฐิน [ ... ]

องค์ความรู้: ศาสนพิธีกฐิน...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:31 - Super User

คำอธิบายวิธีสวดมนต์

รายการมงคลสามัญใช้สวดเจ็ดตำนาน [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

อนุโมทนาวิธี

?

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทนาคาถา [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

สวดถวายพรพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:26 - Super User

พระสูตร ปาฐะ และคาถาต่างๆ

?

๑. บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

๒. [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
Other Articles