ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดขอนแก่น
๑.                 วัด  มีจำนวน 1455 แห่ง
๑.      มหานิกาย     1242 แห่ง
๒.      ธรรมยุต     213 แห่ง
๓.      พระอารามหลวง     3 แห่ง
๑.      มหานิกาย     2 แห่ง
๒.      ธรรมยุต     1 แห่ง
๔.      วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา       แห่ง
  ๑. มหานิกาย     450 แห่ง
  ๒. ธรรมยุต     81 แห่ง
๕.      วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา       แห่ง
๑.      มหานิกาย     792 แห่ง
๒.      ธรรมยุต     132 แห่ง
๖.      วัดร้าง       แห่ง
  ๑. มหานิกาย     52 แห่ง
  ๒. ธรรมยุต     1 แห่ง
๗.      วัดแหล่งท่องเที่ยว     40 แห่ง
๘.      วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น     12 แห่ง
๙.      วัดพัฒนาตัวอย่าง     13 แห่ง
๑๐.  อุทยานการศึกษาในวัด     9 แห่ง
๑๑.  สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด     72 แห่ง
๑.      มหานิกาย     70 แห่ง
๒.      ธรรมยุต     2 แห่ง
๑๒.  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ       แห่ง
๑.      มหานิกาย     25 แห่ง
๒.      ธรรมยุต     1 แห่ง
๑๓.  สำนักเรียนธรรม-บาลี     200 แห่ง
๑.      มหานิกาย     192 แห่ง
๒.      ธรรมยุต     8 แห่ง
๒. จำนวนพระภิกษุสามเณร มีจำนวน    8076 รูป
๑.    มหานิกาย     6919 รูป
๑.      พระภิกษุ     5544 รูป
๒.      สามเณร     1375 รูป
๒. ธรรมยุต     1157 รูป
๑.      พระภิกษุ     990 รูป
๒.      สามเณร     167 รูป
         
๓. พระสังฆาธิการ ในจังหวัดขอนแก่น 1836 รูป
๑.    ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค     1 รูป (ม)
๒.    เจ้าคณะภาค     1 รูป (ธ)
๓.    ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด     2 รูป (ม./ธ.)
๔.    เจ้าคณะจังหวัด     2 รูป (ม./ธ.)
๕.    รองเจ้าคณะจังหวัด     3 รูป
๑.      มหานิกาย     2 รูป
๒.      ธรรมยุต     1 รูป
๖. เจ้าคณะอำเภอ     36 รูป
๑.      มหานิกาย     26 รูป
๒.      ธรรมยุต     10 รูป
๗.      รองเจ้าคณะอำเภอ     33 รูป (เฉพาะ มหานิกาย)
๘.      เจ้าคณะตำบล     254 รูป (เฉพาะ มหานิกาย)
๙.      เจ้าอาวาส     1207 รูป (เฉพาะ มหานิกาย)
๑๐.พระนักเทศน์     11 รูป
๑.      มหานิกาย     12 รูป
๒.      ธรรมยุต     3 รูป
๗. พระจริยานิเทศ     3 รูป
๑.      มหานิกาย     3 รูป
๒.      ธรรมยุต     1 รูป
๘. พระบัณฑิตเผยแผ่        
๑.      มหานิกาย     11 รูป
๒.      ธรรมยุต     3 รูป
๙. พระปริยัตินิเทศ        
๑.      มหานิกาย     14 รูป
๒.      ธรรมยุต     1 รูป
         
คณะผู้จัดทำ        
พระโสภณพัฒนบัณฑิต รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น  
พระครูวิสุทธิธีรคุณ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น  ๐๘๑-๗๙๙๔๓๑๖
พระครูใบฎีกาวิเชียร มหาวชิรปญฺโญ        ๐๖๒-๙๑๔๙๔๕๖
พระครูปริยัติมัชฌิมานุกูล        
พระครูพิพัฒน์รัตนวงศ์        
พระครูปริยัติรัตโนบล        

 

 

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

 

ไฟล์แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดขอนแก่น (ภาค ๙)

23 มี.ค. 2561 06:29 - Super User

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ

โดย สมเด็จพระธีรญาณมุนี [ ... ]

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:51 - Super User

 

การจัดอาสน์สงฆ์รับกฐิน

        มีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งสำหรับพระอารามหลวงทุกอาราม [ ... ]

ศาสนพิธีกฐินRead more...
23 มี.ค. 2561 04:50 - Super User

ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีกฐิน

ความหมายของกฐิน [ ... ]

ศาสนพิธีกฐินRead more...
22 มี.ค. 2561 11:31 - Super User

คำอธิบายวิธีสวดมนต์

        รายการมงคลสามัญใช้สวดเจ็ดตำนาน [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

อนุโมทนาวิธี

 

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทนาคาถา [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

สวดถวายพรพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:26 - Super User

พระสูตร ปาฐะ และคาถาต่างๆ

๑. บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

๒. [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
Other Articles