ข้อมูลพื้นฐาน ทางพระพุทธศาสนา ของจังหวัดมหาสารคาม    
๑.                 วัด  มีจำนวน   1028 แห่ง
๑.      มหานิกาย     963 แห่ง
๒.      ธรรมยุต     65 แห่ง
๓.      พระอารามหลวง     1 แห่ง
๑.      มหานิกาย     1 แห่ง
๒.      ธรรมยุต     - แห่ง
๔.      วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา     384 แห่ง
๕.      วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา     644 แห่ง
๖.      วัดร้าง     26 แห่ง
๗.      วัดแหล่งท่องเที่ยว     30 แห่ง
๘.      วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น     7 แห่ง
๙.      วัดพัฒนาตัวอย่าง     18 แห่ง
๑๐.  อุทยานการศึกษาในวัด     7 แห่ง
๑๑.  สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด     53 แห่ง
๑.      มหานิกาย     40 แห่ง
๒.      ธรรมยุต     13 แห่ง
๑๒.  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ     10 แห่ง
๑๓.  สำนักเรียนธรรม-บาลี       แห่ง
๑.      มหานิกาย     160 แห่ง
๒.      ธรรมยุต     8 แห่ง
๒. จำนวนพระภิกษุสามเณร มีจำนวน    9123 รูป
๑.     มหานิกาย   7666 รูป
๑.      พระภิกษุ     6800 รูป
๒.      สามเณร     866 รูป
๒. ธรรมยุต     1457 รูป
๑.      พระภิกษุ     1190 รูป
๒.      สามเณร     267 รูป
๓. พระสังฆาธิการ ในจังหวัดมหาสารคาม   1074 รูป
๑.   เจ้าคณะภาค     1 รูป
๒.   เจ้าคณะจังหวัด     2 รูป
๓.   เจ้าคณะอำเภอ     13 รูป
๔.   เจ้าคณะตำบล     270 รูป
๕.   เจ้าอาวาส     896 รูป
๖.   พระนักเทศน์     11 รูป
๑.     มหานิกาย     8 รูป
๒.     ธรรมยุต     3 รูป
๗. พระจริยานิเทศก์     4 รูป
๑.      มหานิกาย     4 รูป
๒.      ธรรมยุต     - รูป
๘. พระบัณฑิตเผยแผ่     8 รูป
๑.      มหานิกาย     6 รูป
๒.      ธรรมยุต     2 รูป
๙. พระปริยัตินิเทศก์     10 รูป
๑.      มหานิกาย     9 รูป
๒.      ธรรมยุต     1 รูป

 

 

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

 

ไฟล์แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดมหาสารคาม (ภาค ๙)

23 มี.ค. 2561 06:29 - Super User

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ

โดย สมเด็จพระธีรญาณมุนี [ ... ]

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:51 - Super User

 

การจัดอาสน์สงฆ์รับกฐิน

        มีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งสำหรับพระอารามหลวงทุกอาราม [ ... ]

ศาสนพิธีกฐินRead more...
23 มี.ค. 2561 04:50 - Super User

ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีกฐิน

ความหมายของกฐิน [ ... ]

ศาสนพิธีกฐินRead more...
22 มี.ค. 2561 11:31 - Super User

คำอธิบายวิธีสวดมนต์

        รายการมงคลสามัญใช้สวดเจ็ดตำนาน [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

อนุโมทนาวิธี

 

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทนาคาถา [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

สวดถวายพรพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:26 - Super User

พระสูตร ปาฐะ และคาถาต่างๆ

๑. บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

๒. [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
Other Articles