ข้อมูลพื้นฐาน ทางพระพุทธศาสนา ของจังหวัดมหาสารคาม????
๑.???????????????? วัด? มีจำนวน ? 1028 แห่ง
๑.????? มหานิกาย ? ? 963 แห่ง
๒.????? ธรรมยุต ? ? 65 แห่ง
๓.????? พระอารามหลวง ? ? 1 แห่ง
๑.????? มหานิกาย ? ? 1 แห่ง
๒.????? ธรรมยุต ? ? - แห่ง
๔.????? วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา ? ? 384 แห่ง
๕.????? วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา ? ? 644 แห่ง
๖.????? วัดร้าง ? ? 26 แห่ง
๗.????? วัดแหล่งท่องเที่ยว ? ? 30 แห่ง
๘.????? วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ? ? 7 แห่ง
๙.????? วัดพัฒนาตัวอย่าง ? ? 18 แห่ง
๑๐.? อุทยานการศึกษาในวัด ? ? 7 แห่ง
๑๑.? สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ? ? 53 แห่ง
๑.????? มหานิกาย ? ? 40 แห่ง
๒.????? ธรรมยุต ? ? 13 แห่ง
๑๒.? โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ? ? 10 แห่ง
๑๓.? สำนักเรียนธรรม-บาลี ? ? ? แห่ง
๑.????? มหานิกาย ? ? 160 แห่ง
๒.????? ธรรมยุต ? ? 8 แห่ง
๒. จำนวนพระภิกษุสามเณร มีจำนวน? ? 9123 รูป
๑.???? มหานิกาย ? 7666 รูป
๑.????? พระภิกษุ ? ? 6800 รูป
๒.????? สามเณร ? ? 866 รูป
๒. ธรรมยุต ? ? 1457 รูป
๑.????? พระภิกษุ ? ? 1190 รูป
๒.????? สามเณร ? ? 267 รูป
๓. พระสังฆาธิการ ในจังหวัดมหาสารคาม ? 1074 รูป
๑.?? เจ้าคณะภาค ? ? 1 รูป
๒.?? เจ้าคณะจังหวัด ? ? 2 รูป
๓.?? เจ้าคณะอำเภอ ? ? 13 รูป
๔.?? เจ้าคณะตำบล ? ? 270 รูป
๕.?? เจ้าอาวาส ? ? 896 รูป
๖.?? พระนักเทศน์ ? ? 11 รูป
๑.???? มหานิกาย ? ? 8 รูป
๒.???? ธรรมยุต ? ? 3 รูป
๗. พระจริยานิเทศก์ ? ? 4 รูป
๑.????? มหานิกาย ? ? 4 รูป
๒.????? ธรรมยุต ? ? - รูป
๘. พระบัณฑิตเผยแผ่ ? ? 8 รูป
๑.????? มหานิกาย ? ? 6 รูป
๒.????? ธรรมยุต ? ? 2 รูป
๙. พระปริยัตินิเทศก์ ? ? 10 รูป
๑.????? มหานิกาย ? ? 9 รูป
๒.????? ธรรมยุต ? ? 1 รูป

?

?

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

?

ไฟล์แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดมหาสารคาม (ภาค ๙)

23 มี.ค. 2561 06:29 - Super User

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ

โดย สมเด็จพระธีรญาณมุนี [ ... ]

องค์ความรู้: คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:51 - Super User

?

การจัดอาสน์สงฆ์รับกฐิน

มีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งสำหรับพระอารามหลวงทุกอาราม [ ... ]

องค์ความรู้: ศาสนพิธีกฐิน...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:50 - Super User

ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีกฐิน

ความหมายของกฐิน [ ... ]

องค์ความรู้: ศาสนพิธีกฐิน...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:31 - Super User

คำอธิบายวิธีสวดมนต์

รายการมงคลสามัญใช้สวดเจ็ดตำนาน [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

อนุโมทนาวิธี

?

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทนาคาถา [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

สวดถวายพรพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:26 - Super User

พระสูตร ปาฐะ และคาถาต่างๆ

?

๑. บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

๒. [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
Other Articles