ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดร้อยเอ็ด ? ? ? ?
๑.???????????????? วัด? มีจำนวน ? 1529 แห่ง
๑.????? มหานิกาย ? ? 1405 แห่ง
๒.????? ธรรมยุต ? ? 121 แห่ง
๓.????? พระอารามหลวง ? ? 3 แห่ง
๑.????? มหานิกาย ? ? 2 แห่ง
๒.????? ธรรมยุต ? ? 1 แห่ง
๔.????? วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา ? ? 716 แห่ง
๕.????? วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา ? ? 739 แห่ง
๖.????? วัดร้าง ? ? 78 แห่ง
๗.????? วัดแหล่งท่องเที่ยว ? ? 30 แห่ง
๘.????? วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ? ? 13 แห่ง
๙.????? วัดพัฒนาตัวอย่าง ? ? 15 แห่ง
๑๐.? อุทยานการศึกษาในวัด ? ? 8 แห่ง
๑๑.? สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ? ? 17 แห่ง
๑.????? มหานิกาย ? ? 11 แห่ง
๒.????? ธรรมยุต ? ? 6 แห่ง
๑๒.? โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ? ? 15 แห่ง
๑๓.? สำนักเรียนธรรม-บาลี ? ? 168 แห่ง
๑.????? มหานิกาย ? ? 160 แห่ง
๒.????? ธรรมยุต ? ? 8 แห่ง
? ? ? ? ?
๒. จำนวนพระภิกษุสามเณร มีจำนวน? ? 9123 รูป
๑.???? มหานิกาย ? 7666 รูป
๑.????? พระภิกษุ ? ? 6800 รูป
๒.????? สามเณร ? ? 866 รูป
๒. ธรรมยุต ? ? 1457 รูป
๑.????? พระภิกษุ ? ? 1190 รูป
๒.????? สามเณร ? ? 267 รูป
? ? ? ? รูป
๓. พระสังฆาธิการ ในจังหวัดร้อยเอ็ด ? 1836 รูป
๑.??? เจ้าคณะภาค ? ? 1 รูป
๒.??? เจ้าคณะจังหวัด ? ? 2 รูป
๓.??? เจ้าคณะอำเภอ ? ? 34 รูป
๔.??? เจ้าคณะตำบล ? ? 270 รูป
๕.??? เจ้าอาวาส ? ? 1529 รูป
๖.??? พระนักเทศน์ ? ? 11 รูป
๑.????? มหานิกาย ? ? 8 รูป
๒.????? ธรรมยุต ? ? 3 รูป
๗. พระจริยานิเทศ ? ? 3 รูป
๑.????? มหานิกาย ? ? 2 รูป
๒.????? ธรรมยุต ? ? 1 รูป
๘. พระบัณฑิตเผยแผ่ ? ? 16 รูป
๑.????? มหานิกาย ? ? 10 รูป
๒.????? ธรรมยุต ? ? 6 รูป
๙. พระปริยัตินิเทศ ? ? 17 รูป
๑.????? มหานิกาย ? ? 16 รูป
๒.????? ธรรมยุต ? ? 1 รูป
? ? ? ? ?
คณะผู้จัดทำ ? ? ? ?
พระมหาอุดร ธมฺมปญฺโญ? เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด? ? ๐๘๕-๒๑๕-๖๒๕๘ ?
พระครูปลัดธรรมสรณ์ จตฺตมโล,ดร.? ? ? ๐๙๘-๘๒๘-๙๕๓๙ ?
พระครูวินัยธรวราวุฒิ ฐาวโร? ? ? ๐๘๗-๒๓๐-๗๖๖๒ ?

?

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

?

ไฟล์แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดร้อยเอ็ด (ภาค ๙)

23 มี.ค. 2561 06:29 - Super User

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ

โดย สมเด็จพระธีรญาณมุนี [ ... ]

องค์ความรู้: คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:51 - Super User

?

การจัดอาสน์สงฆ์รับกฐิน

มีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งสำหรับพระอารามหลวงทุกอาราม [ ... ]

องค์ความรู้: ศาสนพิธีกฐิน...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:50 - Super User

ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีกฐิน

ความหมายของกฐิน [ ... ]

องค์ความรู้: ศาสนพิธีกฐิน...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:31 - Super User

คำอธิบายวิธีสวดมนต์

รายการมงคลสามัญใช้สวดเจ็ดตำนาน [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

อนุโมทนาวิธี

?

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทนาคาถา [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

สวดถวายพรพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:26 - Super User

พระสูตร ปาฐะ และคาถาต่างๆ

?

๑. บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

๒. [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
Other Articles