ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดชลบุรี ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
๑.???????????????? วัด? มีจำนวน ? ? 396 แห่ง
๑.????? มหานิกาย ? ? ? 375 แห่ง
๒.????? ธรรมยุต ? ? ? 21 แห่ง
๓.????? พระอารามหลวง ? ? ? 6 แห่ง
๑.????? มหานิกาย ? ? ? 4 แห่ง
๒.????? ธรรมยุต ? ? ? 2 แห่ง
๔.????? วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา ? ? ? 119 แห่ง
๕.????? วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา ? ? ? 25 แห่ง
๖.????? วัดร้าง ? ? ? 3 แห่ง
๗.????? วัดแหล่งท่องเที่ยว ? ? ? 12 แห่ง
๘.????? วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ? ?? ? 18 แห่ง
๙.????? วัดพัฒนาตัวอย่าง ? ? ? 29 แห่ง
๑๐.? อุทยานการศึกษาในวัด ? ? ?? 10 แห่ง
๑๑.? สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ? ?? ? 27 แห่ง
๑.????? มหานิกาย ? ? ? 27 แห่ง
๒.????? ธรรมยุต ? ? ? ???? - แห่ง
๑๒.? โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ???? ? ? 2 แห่ง
๑๓.? สำนักเรียนธรรม-บาลี ? ? ???? 2 แห่ง
๑.????? มหานิกาย ? ? ? 2 แห่ง
๒.????? ธรรมยุต ? ? ? ???? - แห่ง
๒. จำนวนพระภิกษุสามเณร มีจำนวน? ??????? ? 5727 รูป
๑.???? มหานิกาย ? ? 5304 รูป
๑.????? พระภิกษุ ? ? ??????? 4794 รูป
๒.????? สามเณร ? ? ? 510 รูป
๒. ธรรมยุต ? ? ? 423 รูป
๑.????? พระภิกษุ ? ? ? 400 รูป
๒.????? สามเณร ? ? ? 23 รูป
? ? ? ? ? รูป
๓. พระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี ? ?????????? ? 487 รูป
๑.??? เจ้าคณะภาค ? ? ? ????? - รูป
๒.??? เจ้าคณะจังหวัด ? ? ? 2 รูป
๓.??? เจ้าคณะอำเภอ ? ? ? 17 รูป
๔.??? เจ้าคณะตำบล ? ? ? 71 รูป
๕.??? เจ้าอาวาส ? ? ? 396 รูป
๖.??? ครูสอนแผนกธรรม ? ? ? 80 รูป
๗.??? ครูสอนแผนกบาลี ? ? ? 24 รูป
๘.??? พระธรรมทูตฝ่ายบริหาร ? ? ??? 15 รูป
๙.??? พระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ ? ?? ? 37 รูป
๑๐.??? พระนักเทศน์ ? ? ? 20 รูป
๑.????? มหานิกาย ? ? ? 15 รูป
๒.????? ธรรมยุต ? ? ? 5 รูป
๗. พระจริยานิเทศ ? ? ? 2 รูป
๑.????? มหานิกาย ? ? ? 2 รูป
๒.????? ธรรมยุต ? ? ? ???? - รูป
๘. พระบัณฑิตเผยแผ่ ? ? ? 3 รูป
๑.????? มหานิกาย ? ? ? 2 รูป
๒.????? ธรรมยุต ? ? ???? 1 รูป
๙. พระปริยัตินิเทศ ? ? ? 10 รูป
๑.????? มหานิกาย ? ? ? 9 รูป
๒.????? ธรรมยุต ? ? ??? 1 รูป
?????????? ๑๐. พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ? ????????? ? 250 รูป

?

?

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

?

ไฟล์แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดชลบุรี (ภาค ๑๓)

23 มี.ค. 2561 06:29 - Super User

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ

โดย สมเด็จพระธีรญาณมุนี [ ... ]

องค์ความรู้: คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:51 - Super User

?

การจัดอาสน์สงฆ์รับกฐิน

มีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งสำหรับพระอารามหลวงทุกอาราม [ ... ]

องค์ความรู้: ศาสนพิธีกฐิน...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:50 - Super User

ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีกฐิน

ความหมายของกฐิน [ ... ]

องค์ความรู้: ศาสนพิธีกฐิน...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:31 - Super User

คำอธิบายวิธีสวดมนต์

รายการมงคลสามัญใช้สวดเจ็ดตำนาน [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

อนุโมทนาวิธี

?

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทนาคาถา [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

สวดถวายพรพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:26 - Super User

พระสูตร ปาฐะ และคาถาต่างๆ

?

๑. บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

๒. [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
Other Articles