ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดระยอง      
             
๑.                 วัด  มีจำนวน       ๒๗๒ แห่ง
๑.      มหานิกาย         ๒๕๒ แห่ง
๒.      ธรรมยุต         ๒๐ แห่ง
๓.      พระอารามหลวง           แห่ง
๑.      มหานิกาย         แห่ง
๒.      ธรรมยุต            - แห่ง
๔.      วัดร้าง         แห่ง
๕. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด         ๒๐ แห่ง
๑.      มหานิกาย         ๒๐ แห่ง
๒.      ธรรมยุต            - แห่ง
     ๖. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ           โรง
๑.      มหานิกาย         แห่ง
๒.      ธรรมยุต         แห่ง
     ๗. สำนักเรียนธรรม-บาลี         แห่ง
๑.      มหานิกาย         แห่ง
๒.      ธรรมยุต         แห่ง
             
๒. จำนวนพระภิกษุสามเณร มีจำนวน              ๓๖๗๘ รูป
๑.     มหานิกาย       ๓๓๓๑ รูป
๑.      พระภิกษุ                ๓๐๘๘ รูป
๒.      สามเณร         ๒๔๓ รูป
๒. ธรรมยุต         ๓๔๗ รูป
๑.      พระภิกษุ         ๑๙๑ รูป
๒.      สามเณร         ๑๕๖ รูป
             
๓. พระสังฆาธิการในจังหวัดระยอง                 ๓๕๒ รูป
๑.    เจ้าคณะภาค             - รูป
๒.    เจ้าคณะจังหวัด         รูป
๓.    เจ้าคณะอำเภอ         ๑๒ รูป
๔.    เจ้าคณะตำบล         ๔๖ รูป
๕.    เจ้าอาวาส         ๒๕๒ รูป
๖.    พระนักเทศน์         ๒๕ รูป
๑.      มหานิกาย         ๑๘ รูป
๒.      ธรรมยุต         รูป
๗. พระจริยานิเทศ         รูป
๑.      มหานิกาย         รูป
๒.      ธรรมยุต         - รูป
๘. พระบัณฑิตเผยแผ่         รูป
๑.      มหานิกาย         รูป
๒.      ธรรมยุต           - รูป
๙. พระปริยัตินิเทศ         รูป
๑.      มหานิกาย         รูป
๒.      ธรรมยุต         - รูป 
  ๑๐.  พระวิปัสสนาจารย์         รูป
  ๑๑.  พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน         ๑๔๐ รูป
  ๑๒.  ครูสอนแผนกธรรม         ๕๒ รูป
    ๑. มหานิกาย     ๔๖ รูป
    ๒. ธรรมยุต     รูป
  ๑๓. ครูสอนแผนกบาลี         ๑๑ รูป
  ๑๔. พระธรรมทูตฝ่ายบริหาร         ๒๒ รูป
  ๑๕.  พระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ         ๒๔ รูป

 

 

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

 

ไฟล์แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดระยอง (ภาค ๑๓)

23 มี.ค. 2561 06:29 - Super User

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ

โดย สมเด็จพระธีรญาณมุนี [ ... ]

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:51 - Super User

 

การจัดอาสน์สงฆ์รับกฐิน

        มีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งสำหรับพระอารามหลวงทุกอาราม [ ... ]

ศาสนพิธีกฐินRead more...
23 มี.ค. 2561 04:50 - Super User

ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีกฐิน

ความหมายของกฐิน [ ... ]

ศาสนพิธีกฐินRead more...
22 มี.ค. 2561 11:31 - Super User

คำอธิบายวิธีสวดมนต์

        รายการมงคลสามัญใช้สวดเจ็ดตำนาน [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

อนุโมทนาวิธี

 

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทนาคาถา [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

สวดถวายพรพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:26 - Super User

พระสูตร ปาฐะ และคาถาต่างๆ

๑. บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

๒. [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
Other Articles