ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดระยอง??????
? ? ? ? ? ? ?
๑.???????????????? วัด? มีจำนวน ? ? ? ๒๗๒ แห่ง
๑.????? มหานิกาย ? ? ? ? ๒๕๒ แห่ง
๒.????? ธรรมยุต ? ? ? ? ๒๐ แห่ง
๓.????? พระอารามหลวง ? ? ? ??? แห่ง
๑.????? มหานิกาย ? ? ? ? แห่ง
๒.????? ธรรมยุต ? ? ? ? ?? - แห่ง
๔.????? วัดร้าง ? ? ? ? แห่ง
๕. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ? ? ? ? ๒๐ แห่ง
๑.????? มหานิกาย ? ? ? ? ๒๐ แห่ง
๒.????? ธรรมยุต ? ? ? ? ?? - แห่ง
???? ๖. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ??? ? ? ? โรง
๑.????? มหานิกาย ? ? ? ? แห่ง
๒.????? ธรรมยุต ? ? ? ? แห่ง
???? ๗. สำนักเรียนธรรม-บาลี ? ? ? ? แห่ง
๑.????? มหานิกาย ? ? ? ? แห่ง
๒.????? ธรรมยุต ? ? ? ? แห่ง
? ? ? ? ? ? ?
๒. จำนวนพระภิกษุสามเณร มีจำนวน? ??????? ? ? ๓๖๗๘ รูป
๑.???? มหานิกาย ? ? ? ๓๓๓๑ รูป
๑.????? พระภิกษุ ? ? ???????? ? ๓๐๘๘ รูป
๒.????? สามเณร ? ? ? ? ๒๔๓ รูป
๒. ธรรมยุต ? ? ? ? ๓๔๗ รูป
๑.????? พระภิกษุ ? ? ? ? ๑๙๑ รูป
๒.????? สามเณร ? ? ? ? ๑๕๖ รูป
? ? ? ? ? ? ?
๓. พระสังฆาธิการในจังหวัดระยอง ? ????????? ? ? ๓๕๒ รูป
๑.??? เจ้าคณะภาค ? ? ? ? ??? - รูป
๒.??? เจ้าคณะจังหวัด ? ? ? ? รูป
๓.??? เจ้าคณะอำเภอ ? ? ? ? ๑๒ รูป
๔.??? เจ้าคณะตำบล ? ? ? ? ๔๖ รูป
๕.??? เจ้าอาวาส ? ? ? ? ๒๕๒ รูป
๖.??? พระนักเทศน์ ? ? ? ? ๒๕ รูป
๑.????? มหานิกาย ? ? ? ? ๑๘ รูป
๒.????? ธรรมยุต ? ? ? ? รูป
๗. พระจริยานิเทศ ? ? ? ? รูป
๑.????? มหานิกาย ? ? ? ? รูป
๒.????? ธรรมยุต ? ? ? ? - รูป
๘. พระบัณฑิตเผยแผ่ ? ? ? ? รูป
๑.????? มหานิกาย ? ? ? ? รูป
๒.????? ธรรมยุต ? ? ? ? ? - รูป
๙. พระปริยัตินิเทศ ? ? ? ? รูป
๑.????? มหานิกาย ? ? ? ? รูป
๒.????? ธรรมยุต ? ? ? ? - รูป?
? ๑๐.? พระวิปัสสนาจารย์ ? ? ? ? รูป
? ๑๑.? พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ? ? ? ? ๑๔๐ รูป
? ๑๒.? ครูสอนแผนกธรรม ? ? ? ? ๕๒ รูป
? ? ๑. มหานิกาย ? ? ๔๖ รูป
? ? ๒. ธรรมยุต ? ? รูป
? ๑๓. ครูสอนแผนกบาลี ? ? ? ? ๑๑ รูป
? ๑๔. พระธรรมทูตฝ่ายบริหาร ? ? ? ? ๒๒ รูป
? ๑๕.? พระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ ? ? ? ? ๒๔ รูป

?

?

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

?

ไฟล์แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดระยอง (ภาค ๑๓)

23 มี.ค. 2561 06:29 - Super User

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ

โดย สมเด็จพระธีรญาณมุนี [ ... ]

องค์ความรู้: คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:51 - Super User

?

การจัดอาสน์สงฆ์รับกฐิน

มีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งสำหรับพระอารามหลวงทุกอาราม [ ... ]

องค์ความรู้: ศาสนพิธีกฐิน...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:50 - Super User

ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีกฐิน

ความหมายของกฐิน [ ... ]

องค์ความรู้: ศาสนพิธีกฐิน...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:31 - Super User

คำอธิบายวิธีสวดมนต์

รายการมงคลสามัญใช้สวดเจ็ดตำนาน [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

อนุโมทนาวิธี

?

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทนาคาถา [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

สวดถวายพรพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:26 - Super User

พระสูตร ปาฐะ และคาถาต่างๆ

?

๑. บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

๒. [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
Other Articles