ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
๑.???????????????? วัด? มีจำนวน ? 377 แห่ง
๑.????? มหานิกาย ? ? 324 แห่ง
๒.????? ธรรมยุต ? ? 50 แห่ง
๓.????? จีนนิกาย ? ? 1 แห่ง
๔.????? พระอารามหลวง ? ? 2 แห่ง
๑.????? มหานิกาย ? ? 2 แห่ง
๒.????? ธรรมยุต ? ? - แห่ง
๕.????? สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ? ? 17 แห่ง
๑.????? มหานิกาย ? ? 17 แห่ง
๒.????? ธรรมยุต ? ? - แห่ง
๖.????? โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ? - แห่ง
๗.????? สำนักเรียนธรรม-บาลี ? ? 2 แห่ง
๑.????? มหานิกาย ? ? 2 แห่ง
๒.????? ธรรมยุต ? ? - แห่ง
? ? ? ? ?
๒. จำนวนพระภิกษุสามเณรมีจำนวน? ? ? 3500 รูป
๑.???? มหานิกาย ? 3100 รูป
๑.????? พระภิกษุ ? ? 2900 รูป
๒.????? สามเณร ? ? 200 รูป
๒. ธรรมยุต ? ? 400 รูป
๑.????? พระภิกษุ ? ? 380 รูป
๒.????? สามเณร ? ? 20 รูป
? ? ? ? รูป
๓. พระสังฆาธิการในจังหวัดจันทบุรี ? ? 400 รูป
๑.??? เจ้าคณะจังหวัด ? ? 1 รูป
๒.??? รองเจ้าคณะจังหวัด ? ? 1 รูป
๓.??? เจ้าคณะอำเภอ ? ? 10 รูป
๔.??? รองเจ้าคณะอำเภอ ? ? 6 รูป
๕.??? เจ้าคณะตำบล ? ? 58 รูป
๖.??? เจ้าอาวาส ? ? 324 รูป
๗.??? พระบัณฑิตเผยแผ่ ? ? 4 รูป
๑.????? มหานิกาย ? ? 3 รูป
๒.????? ธรรมยุต ? ? 1 รูป
๗. พระจริยานิเทศ ? ? 2 รูป
๑.????? มหานิกาย ? ? 2 รูป
๒.????? ธรรมยุต ? ? - รูป
๙. พระปริยัตินิเทศ ? ? 6 รูป
๑.????? มหานิกาย ? ? 6 รูป
๒.????? ธรรมยุต ? ? - รูป
? ?? ๑๐. พระวิปัสสนาจารย์ ? 7 รูป
? ?? ๑๑. พระธรรมทูต ? 29 รูป
? ? ? ? ?

?

?

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

?

ไฟล์แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดจันทบุรี (ภาค ๑๓)

23 มี.ค. 2561 06:29 - Super User

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ

โดย สมเด็จพระธีรญาณมุนี [ ... ]

องค์ความรู้: คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:51 - Super User

?

การจัดอาสน์สงฆ์รับกฐิน

มีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งสำหรับพระอารามหลวงทุกอาราม [ ... ]

องค์ความรู้: ศาสนพิธีกฐิน...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:50 - Super User

ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีกฐิน

ความหมายของกฐิน [ ... ]

องค์ความรู้: ศาสนพิธีกฐิน...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:31 - Super User

คำอธิบายวิธีสวดมนต์

รายการมงคลสามัญใช้สวดเจ็ดตำนาน [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

อนุโมทนาวิธี

?

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทนาคาถา [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

สวดถวายพรพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:26 - Super User

พระสูตร ปาฐะ และคาถาต่างๆ

?

๑. บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

๒. [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
Other Articles