ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี        
         
         
๑.                 วัด  มีจำนวน   377 แห่ง
๑.      มหานิกาย     324 แห่ง
๒.      ธรรมยุต     50 แห่ง
๓.      จีนนิกาย     1 แห่ง
๔.      พระอารามหลวง     2 แห่ง
๑.      มหานิกาย     2 แห่ง
๒.      ธรรมยุต     - แห่ง
๕.      สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด     17 แห่ง
๑.      มหานิกาย     17 แห่ง
๒.      ธรรมยุต     - แห่ง
๖.      โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ   - แห่ง
๗.      สำนักเรียนธรรม-บาลี     2 แห่ง
๑.      มหานิกาย     2 แห่ง
๒.      ธรรมยุต     - แห่ง
         
๒. จำนวนพระภิกษุสามเณรมีจำนวน      3500 รูป
๑.     มหานิกาย   3100 รูป
๑.      พระภิกษุ     2900 รูป
๒.      สามเณร     200 รูป
๒. ธรรมยุต     400 รูป
๑.      พระภิกษุ     380 รูป
๒.      สามเณร     20 รูป
        รูป
๓. พระสังฆาธิการในจังหวัดจันทบุรี     400 รูป
๑.    เจ้าคณะจังหวัด     1 รูป
๒.    รองเจ้าคณะจังหวัด     1 รูป
๓.    เจ้าคณะอำเภอ     10 รูป
๔.    รองเจ้าคณะอำเภอ     6 รูป
๕.    เจ้าคณะตำบล     58 รูป
๖.    เจ้าอาวาส     324 รูป
๗.    พระบัณฑิตเผยแผ่     4 รูป
๑.      มหานิกาย     3 รูป
๒.      ธรรมยุต     1 รูป
๗. พระจริยานิเทศ     2 รูป
๑.      มหานิกาย     2 รูป
๒.      ธรรมยุต     - รูป
๙. พระปริยัตินิเทศ     6 รูป
๑.      มหานิกาย     6 รูป
๒.      ธรรมยุต     - รูป
     ๑๐. พระวิปัสสนาจารย์   7 รูป
     ๑๑. พระธรรมทูต   29 รูป
         

 

 

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

 

ไฟล์แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดจันทบุรี (ภาค ๑๓)

23 มี.ค. 2561 06:29 - Super User

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ

โดย สมเด็จพระธีรญาณมุนี [ ... ]

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:51 - Super User

 

การจัดอาสน์สงฆ์รับกฐิน

        มีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งสำหรับพระอารามหลวงทุกอาราม [ ... ]

ศาสนพิธีกฐินRead more...
23 มี.ค. 2561 04:50 - Super User

ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีกฐิน

ความหมายของกฐิน [ ... ]

ศาสนพิธีกฐินRead more...
22 มี.ค. 2561 11:31 - Super User

คำอธิบายวิธีสวดมนต์

        รายการมงคลสามัญใช้สวดเจ็ดตำนาน [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

อนุโมทนาวิธี

 

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทนาคาถา [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

สวดถวายพรพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:26 - Super User

พระสูตร ปาฐะ และคาถาต่างๆ

๑. บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

๒. [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
Other Articles