ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดตราด ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
๑.๐๐ วัด? มีจำนวน ? ? ? ๑๔๔ แห่ง
๑.๐๐ มหานิกาย ? ? ? ? ๑๓๐ แห่ง
๒.๐๐ ธรรมยุต ? ? ? ? ๑๔ แห่ง
๓.๐๐ พระอารามหลวง ? ? ? ? แห่ง
๑.๐๐ มหานิกาย ? ? ? ? แห่ง
๒.๐๐ ธรรมยุต ? ? ? ? แห่ง
๔.๐๐ วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา ? ? ? ? ๑๑๙ แห่ง
๕.๐๐ วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา ? ? ? ? ๒๕ แห่ง
๖.๐๐ วัดร้าง ? ? ? ? แห่ง
๗.๐๐ วัดแหล่งท่องเที่ยว ? ? ? ? แห่ง
๘.๐๐ วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ? ? ? ? แห่ง
๙.๐๐ วัดพัฒนาตัวอย่าง ? ? ? ? ๒๒ แห่ง
๑๐.๐๐ อุทยานการศึกษาในวัด ? ? ? ? แห่ง
๑๑.๐๐ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ? ? ? ? ๒๑ แห่ง
๑.๐๐ มหานิกาย ? ? ? ? ๑๘ แห่ง
๒.๐๐ ธรรมยุต ? ? ? ? แห่ง
๑๒.๐๐ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ??? ? ? ? โรง
๑๓.๐๐ สำนักเรียนธรรม-บาลี ? ? ?? ? แห่ง
๑.๐๐ มหานิกาย ? ? ? ? แห่ง
๒.๐๐ ธรรมยุต ? ? ? ? แห่ง
? ? ? ? ? ? ? ?
๒. จำนวนพระภิกษุสามเณร มีจำนวน? ? ? ? ? ๑๔๘๐ รูป
๑.๐๐ ? มหานิกาย ? ? ? ๑๓๕๗ รูป
๑.๐๐ พระภิกษุ ? ? ? ? ๑๒๗๒ รูป
๒.๐๐ สามเณร ? ? ? ? ๘๕ รูป
๒. ธรรมยุต ? ? ? ? ? ๑๒๓ รูป
๑.๐๐ พระภิกษุ ? ? ? ? ๑๑๙ รูป
๒.๐๐ สามเณร ? ? ? ? รูป
? ? ? ? ? ? ? ?
๓. พระสังฆาธิการ ในจังหวัดตราด ? ? ? ? ๑๔๔ รูป
๑.๐๐ เจ้าคณะภาค ? ? ? ? ???? - รูป
๒.๐๐ เจ้าคณะจังหวัด ? ? ? ? รูป
๓.๐๐ เจ้าคณะอำเภอ ? ? ? ? รูป
๔.๐๐ เจ้าคณะตำบล ? ? ? ? ๒๔ รูป
๕.๐๐ เจ้าอาวาส ? ? ? ? ๑๔๔ รูป
๖.๐๐ พระนักเทศน์ ? ? ? ? ๒๕ รูป
๑.๐๐ มหานิกาย ? ? ? ? ๑๘ รูป
๒.๐๐ ธรรมยุต ? ? ? ? รูป
๗. พระจริยานิเทศ ? ? ? ? ? รูป
๑.๐๐ มหานิกาย ? ? ? ? รูป
๒.๐๐ ธรรมยุต ? ? ? ? ? - รูป
๘. พระบัณฑิตเผยแผ่ ? ? ? ? ? รูป
๑.๐๐ มหานิกาย ? ? ? ? รูป
๒.๐๐ ธรรมยุต ? ? ? ? ? - รูป
๙. พระปริยัตินิเทศ ? ? ? ? ? รูป
๑.๐๐ มหานิกาย ? ? ? ? รูป
๒.๐๐ ธรรมยุต ? ? ? ? ? - รูป

?

?

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

?

ไฟล์แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดตราด (ภาค ๑๓)

23 มี.ค. 2561 06:29 - Super User

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ

โดย สมเด็จพระธีรญาณมุนี [ ... ]

องค์ความรู้: คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:51 - Super User

?

การจัดอาสน์สงฆ์รับกฐิน

มีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งสำหรับพระอารามหลวงทุกอาราม [ ... ]

องค์ความรู้: ศาสนพิธีกฐิน...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:50 - Super User

ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีกฐิน

ความหมายของกฐิน [ ... ]

องค์ความรู้: ศาสนพิธีกฐิน...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:31 - Super User

คำอธิบายวิธีสวดมนต์

รายการมงคลสามัญใช้สวดเจ็ดตำนาน [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

อนุโมทนาวิธี

?

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทนาคาถา [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

สวดถวายพรพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:26 - Super User

พระสูตร ปาฐะ และคาถาต่างๆ

?

๑. บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

๒. [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
Other Articles