ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดตราด              
               
๑.๐๐ วัด  มีจำนวน       ๑๔๔ แห่ง
๑.๐๐ มหานิกาย         ๑๓๐ แห่ง
๒.๐๐ ธรรมยุต         ๑๔ แห่ง
๓.๐๐ พระอารามหลวง         แห่ง
๑.๐๐ มหานิกาย         แห่ง
๒.๐๐ ธรรมยุต         แห่ง
๔.๐๐ วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา         ๑๑๙ แห่ง
๕.๐๐ วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา         ๒๕ แห่ง
๖.๐๐ วัดร้าง         แห่ง
๗.๐๐ วัดแหล่งท่องเที่ยว         แห่ง
๘.๐๐ วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น         แห่ง
๙.๐๐ วัดพัฒนาตัวอย่าง         ๒๒ แห่ง
๑๐.๐๐ อุทยานการศึกษาในวัด         แห่ง
๑๑.๐๐ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด         ๒๑ แห่ง
๑.๐๐ มหานิกาย         ๑๘ แห่ง
๒.๐๐ ธรรมยุต         แห่ง
๑๒.๐๐ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ           โรง
๑๓.๐๐ สำนักเรียนธรรม-บาลี          แห่ง
๑.๐๐ มหานิกาย         แห่ง
๒.๐๐ ธรรมยุต         แห่ง
               
๒. จำนวนพระภิกษุสามเณร มีจำนวน          ๑๔๘๐ รูป
๑.๐๐   มหานิกาย       ๑๓๕๗ รูป
๑.๐๐ พระภิกษุ         ๑๒๗๒ รูป
๒.๐๐ สามเณร         ๘๕ รูป
๒. ธรรมยุต           ๑๒๓ รูป
๑.๐๐ พระภิกษุ         ๑๑๙ รูป
๒.๐๐ สามเณร         รูป
               
๓. พระสังฆาธิการ ในจังหวัดตราด         ๑๔๔ รูป
๑.๐๐ เจ้าคณะภาค              - รูป
๒.๐๐ เจ้าคณะจังหวัด         รูป
๓.๐๐ เจ้าคณะอำเภอ         รูป
๔.๐๐ เจ้าคณะตำบล         ๒๔ รูป
๕.๐๐ เจ้าอาวาส         ๑๔๔ รูป
๖.๐๐ พระนักเทศน์         ๒๕ รูป
๑.๐๐ มหานิกาย         ๑๘ รูป
๒.๐๐ ธรรมยุต         รูป
๗. พระจริยานิเทศ           รูป
๑.๐๐ มหานิกาย         รูป
๒.๐๐ ธรรมยุต           - รูป
๘. พระบัณฑิตเผยแผ่           รูป
๑.๐๐ มหานิกาย         รูป
๒.๐๐ ธรรมยุต           - รูป
๙. พระปริยัตินิเทศ           รูป
๑.๐๐ มหานิกาย         รูป
๒.๐๐ ธรรมยุต           - รูป

 

 

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

 

ไฟล์แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดตราด (ภาค ๑๓)

23 มี.ค. 2561 06:29 - Super User

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ

โดย สมเด็จพระธีรญาณมุนี [ ... ]

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:51 - Super User

 

การจัดอาสน์สงฆ์รับกฐิน

        มีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งสำหรับพระอารามหลวงทุกอาราม [ ... ]

ศาสนพิธีกฐินRead more...
23 มี.ค. 2561 04:50 - Super User

ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีกฐิน

ความหมายของกฐิน [ ... ]

ศาสนพิธีกฐินRead more...
22 มี.ค. 2561 11:31 - Super User

คำอธิบายวิธีสวดมนต์

        รายการมงคลสามัญใช้สวดเจ็ดตำนาน [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

อนุโมทนาวิธี

 

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทนาคาถา [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

สวดถวายพรพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:26 - Super User

พระสูตร ปาฐะ และคาถาต่างๆ

๑. บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

๒. [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
Other Articles