ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดนครปฐม ? ? ?
๑. วัด มีจำนวน? ? ? ? ? ๒๒๗ แห่ง
? ๑.๑นิกาย ? ? ? ? ? ?
๑. มหานิกาย? ? ? ? ? ๒๐๑ แห่ง
๒. ธรรมยุต? ? ? ? ? ๒๔ แห่ง
๓. อนันนิกาย ? ? ? ? แห่ง
๔. อารามวัตรมหายาน ? ? ? ? แห่ง
๑.๒ พระอารามหลวง? ? ? ? ? แห่ง
๑. มหานิกาย? ? ? ? ? แห่ง
๒. ธรรมยุต? ? ? ? ? แห่ง
๑.๓ วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา ? ? ? ๒๑๑ แห่ง
๑. มหานิกาย? ? ? ? ? ๑๙๓ แห่ง
๒. ธรรมยุต? ? ? ? ? ๒๐ แห่ง
๑.๔ วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา ? ? ? ๑๔ แห่ง
๑. มหานิกาย? ? ? ? ? แห่ง
๒. ธรรมยุต? ? ? ? ? แห่ง
๑.๕ วัดร้าง ? ? ? ? ? แห่ง
๑. มหานิกาย? ? ? ? ? ๑๓ แห่ง
๒. ธรรมยุต? ? ? ? ? ?? -?? แห่ง
๑.๖ วัดแหล่งท่องเที่ยว? ? ? ? ๑๒ แห่ง
๑.๗ วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น? ? ? ๑๕ แห่ง
? ๑. มหานิกาย ? ? ? ๑๕ แห่ง
? ๒. ธรรมยุต ? ? ? ? ? -
๑.๘ วัดพัฒนาตัวอย่าง? ? ? ? ๒๗ แห่ง
? ๑. มหานิกาย ? ? ? ๒๗ แห่ง
? ๒. ธรรมยุต ? ? ? ? -?? แห่ง
๑.๙ วัดที่เป็นอุทยานการศึกษาในวัด? ? ? ๑๓ แห่ง
? ๑. มหานิกาย ? ? ? ๑๒ แห่ง
? ๒. ธรรมยุต ? ? ? ? แห่ง
๒. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ? ? ? ๑๙ แห่ง
๑. มหานิกาย? ? ? ? ? ๑๘ แห่ง
๒. ธรรมยุต? ? ? ? ? แห่ง
๓.โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ? ? ? ?
๑. มหานิกาย? ? ? ? ? แห่ง
๒. ธรรมยุต? ? ? ? ? แห่ง
๔.สำนักเรียนพระปริยัติธรรม-แผนกบาลี ? ? ? ?
๑. มหานิกาย? ? ? ? ? แห่ง
๒. ธรรมยุต ? ? ? ? ? -? แห่ง
๕. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ? ? ? ?
๑. มหานิกาย? ? ? ? ? ๒๐ แห่ง
๒. ธรรมยุต ? ? ? ? ? -? แห่ง
๖.ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวันวัด ? ? ? ?
๑. มหานิกาย? ? ? ? ? แห่ง
๒. ธรรมยุต ? ? ? ? ? แห่ง
๗.โรงเรียนการกุศลของวัด ? ? ? แห่ง
๑. มหานิกาย? ? ? ? ? แห่ง
๒. ธรรมยุต ? ? ? ? ? -? แห่ง
๘. วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ? ? ? แห่ง
๑. มหานิกาย? ? ? ? ? แห่ง
๒. ธรรมยุต ? ? ? ? ? แห่ง
๙. วิทยาลัยสงฆ์ ? ? ? ? แห่ง
๑. มหานิกาย? ? ? ? ? แห่ง
๒. ธรรมยุต ? ? ? ? ? -? แห่ง
๑๐.หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ? ? ๙๕ แห่ง
๑. มหานิกาย? ? ? ? ? ๙๕ แห่ง
๒. ธรรมยุต ? ? ? ? ? -? แห่ง
๑๑. จำนวนพระภิกษุสามเณร มีจำนวน? ? ? ๔๑๙๑ รูป
๑. มหานิกาย? ? ? ? ? ๓๘๕๙ รูป
๑. พระภิกษุ? ? ? ? ? ๓๕๙๘ รูป
๒. สามเณร? ? ? ? ? ๒๖๑ รูป
๒. ธรรมยุต? ? ? ? ? ๔๒๗ รูป
๑. พระภิกษุ? ? ? ? ? ๓๓๒ รูป
๒. สามเณร? ? ? ? ? ๙๕ รูป
๑๒. ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี (ที่ผ่านการอบรม) ? ๓๐ รูป
? ๑. มหานิกาย ? ? ? ๓๐ รูป
? ๒. ธรรมยุต ? ? ? ? - ?
๑๓. ครูพระปริยัติธรรมแผนกธรรม (ที่ผ่านการอบรมของสำนักพุทธฯ) ? ? ๕๓ รูป
? ๑. มหานิกาย ? ? ? ๔๙ รูป
? ๒.ธรรมยุต ? ? ? ? รูป
๑๔. ครูสอนพระปริยัติธรรม (ที่ยังไม่ผ่านการอบรมของสำนักพุทธ) ๖๓๖ รูป
? ๑. มหานิกาย ? ? ? ๖๒๔ รูป
? ๒. ธรรมยุต ? ? ? ? ๑๒ รูป
๑๕. ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนสังกัด (มจร) ๓๒๗ รูป ? ?
? ๑.มหานิกาย ? ? ? ๓๑๖ รูป
? ๒.ธรรมยุต ? ? ? ? ๑๑ รูป
๑๖. พระธรรมทูต ? ? ? ? ๕๘ รูป
? ๑.ฝ่ายบริหาร ? ? ? ๑๓ รูป
? ๒.ฝ่ายปฏิบัติการ ? ? ? ๔๕ รูป
?๑๗. พระอุปัชฌาย์ ? ? ? ? ๗๘ รูป
? ๑. มหานิกาย ? ? ? ๗๕ รูป
? ๒. ธรรมยุต ? ? ? ? รูป
๑๘.พระปริยัตินิเทศ ? ? ? ? รูป
? ๑. มหานิกาย ? ? ? รูป
? ๒. ธรรมยุต ? ? ? ? -?? รูป
๑๙.พระบัณฑิตอาสา ? ? ? ? ๑๑ รูป
? ๑. มหานิกาย ? ? ? รูป
? ๒. ธรรมยุต ? ? ? ? รูป
๒๐. พระจริยานิเทศ ? ? ? ? รูป
? ๑. มหานิกาย ? ? ? รูป
? ๒. ธรรมยุต ? ? ? ? -? รูป
๒๑. พระวิปัสสนาจารย์ ? ? ? ? ๑๗ รูป
? ๑. มหานิกาย (ที่จบหลักสูตรวิปัสสนาภาวาน และผ่านการอบรม) ๑๓ รูป ? ? ? ?
? ๒. ธรรมยุต ? ? ? ? รูป
๒๒. พระสังฆาธิการ ? ? ? ? ? ?
? ๒๒.๑ เจ้าคณะจังหวัด ? ? ? รูป
? ? ๑.มหานิกาย ? ? รูป
? ? ๒.ธรรมยุต ? ? ? รูป
? ๒๒.๒ รองเจ้าคณะจังหวัด ? ? รูป
? ? ๑.มหานิกาย ? ? รูป
? ? ๒.ธรรมยุต ? ? ? -?? รูป
๒๒.๓ เจ้าคณะอำเภอ ? ? ? ? ๑๑ รูป
๑.มหานิกาย ? ? ? ? รูป
๑.ธรรมยุต ? ? ? ? ? รูป
? ๒๒.๔ รองเจ้าคณะอำเภอ ? ? รูป
? ? ๑.มหานิกาย ? ? รูป
? ? ๒.ธรรมยุต ? ? ? ? -
? ๒๒.๕ เจ้าคณะตำบล ? ? ? ๔๑ รูป
? ? ๑.มหานิกาย ? ? ๓๗ รูป
? ? ๒.ธรรมยุต ? ? ? รูป
? ๒๒.๖ เจ้าอาวาส ? ? ? ๒๒๕ รูป
? ? ๑.มหานิกาย ? ? ๒๐๑ รูป
? ? ๒.ธรรมยุต ? ? ? ๒๔ รูป
? ๒๒.๗ รองเจ้าอาวาส ? ? ? ๑๐ รูป
? ? ๑.มหานิกาย ? ? ๑๐ รูป
? ? ๒.ธรรมยุต ? ? ? -?? รูป
? ๒๒.๘ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ? ? ? ? ?
? ? ๑.มหานิกาย ? ? ๑๕๓ รูป
๓. ธรรมยุต ? ? ? ? ? ๑๐ รูป
๒๓. สมณศักดิ์ ? ? ? ? ? ?
? ๒๓.๑ สมเด็จพระราชาคณะ ? ? รูป
? ? ๑. มหานิกาย ? ? รูป
? ? ๒. ธรรมยุต ? ? ? -?? รูป
? ๒๓.๒ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ? ? รูป
? ? ๑.มหานิกาย ? ? รูป
? ? ๒.ธรรมยุต ? ? ? -?? รูป
? ๒๓.๓ พระราชาคณะชั้นธรรม ? ? รูป
? ? ๑.มหานิกาย ? ? รูป
? ? ๒. ธรรมยุต ? ? ? -?? รูป
? ๒๓.๔ พระราชาคณะชั้นเทพ ? ? รูป
? ? ๑. มหานิกาย ? ? รูป
? ? ๒. ธรรมยุต ? ? ? -?? รูป
? ๒๓.๕ พระราชาคณะชั้นราช ? ? รูป
? ? ๑. มหานิกาย ? ? รูป
? ? ๒. ธรรมยุต ? ? ? -?? รูป
? ๒๓.๖ พระราชาคณะชั้นสามัญ ? ? ๑๓ รูป
? ? ๑. มหานิกาย ? ? ๑๐ รูป
? ? ๒. ธรรมยุต ? ? ? รูป
? ๒๓.๗ พระครูสัญญาบัตร ? ? ๒๕๔ รูป
? ? ๑. มหานิกาย ? ? ๒๓๙ รูป
? ? ๒. ธรรมยุต ? ? ? ๑๕ รูป
? ๒๓.๘ พระฐานานุกรม ? ? ? ๑๐๗ รูป
? ? ๑. มหานิกาย ? ? ๘๙ รูป
? ? ๒. ธรรมยุต ? ? ? ๑๘ รูป
? ๒๓.๙ พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค ? ? ๒๕ รูป
? ? ๑. มหานิกาย ? ? ๒๕ รูป
? ? ๒. ธรรมยุต ? ? ? -??? รูป

?

?

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

?

ไฟล์แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดนครปฐม (ภาค ๑๔)

23 มี.ค. 2561 06:29 - Super User

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ

โดย สมเด็จพระธีรญาณมุนี [ ... ]

องค์ความรู้: คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:51 - Super User

?

การจัดอาสน์สงฆ์รับกฐิน

มีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งสำหรับพระอารามหลวงทุกอาราม [ ... ]

องค์ความรู้: ศาสนพิธีกฐิน...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:50 - Super User

ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีกฐิน

ความหมายของกฐิน [ ... ]

องค์ความรู้: ศาสนพิธีกฐิน...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:31 - Super User

คำอธิบายวิธีสวดมนต์

รายการมงคลสามัญใช้สวดเจ็ดตำนาน [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

อนุโมทนาวิธี

?

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทนาคาถา [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

สวดถวายพรพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:26 - Super User

พระสูตร ปาฐะ และคาถาต่างๆ

?

๑. บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

๒. [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
Other Articles